Regulamin funkcjonowania Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim w czasie epidemii.

Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5

tel. /fax  (42) 712-74-40

e-mail: sekretariat@sms-kopernik.pl

Regulamin funkcjonowania
Zespołu Licealno-Sportowego

w Aleksandrowie Łódzkim
 w czasie epidemii.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12.08.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz.U.2020 poz. 1389,

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12.08.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. 2020 poz. 1394),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12.08.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386) oraz Wytycznych MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek    od 01 września 2020 r.

Na podstawie:

 • Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół sierpień 2020r.

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa funkcjonowanowanie ZL-S w  Aleksandrowie Łódzkim w okresie pandemii COVID-19, dotyczy on wszystkich pracowników ZL-S w  Aleksandrowie Łódzkim , uczniów,  oraz rodziców.
 2. Celem ustalenia regulaminu jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem.
 3. Regulaminowi podlega Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaj Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim oraz Bursa w  Aleksandrowie Łódzkim:
 4. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w ZL-S odpowiada Dyrektor .
 5. W szkole stosuje się wytyczne Ministra  Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra  Edukacji Narodowej

§ 2.

System pracy

 1. Nauczyciele, pracownicy stawiają się do pracy zdrowi, bez żadnych oznak chorobowych.
 2. W roku szkolnym 2020/2021 szkoła pracuje w normalnych godzinach czasu pracy:

– Sekretariat w godz. 7.30-15.30; sprawy które nie wymagają osobistego stawienia się w szkole sekretariat  załatwia mailowo korzytając z adresu adres sekretariat@sms-kopernik.pl
lub telefonicznie 42 712 74 40. Dla uczniów sekretariat czynny codziennie w godzinach 10.00 – 14.00.

– Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się według zatwierdzonego planu zajęć.

-Przerwy śródlekcyjne ustalone w latach ubiegłych z Samorządem Uczniowskim nie ulegają zmianie.

3. W zajęciach na terenie szkoły mogą brać udział uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel).

4. Jeśli  rodzina jest  w okresie kwarantanny uczeń/ słuchacz nie może brać udziału w zajęciach, a pracownik nie może przytąpić do pracy.

 5.  Osoby postronne wchodzące do szkoły OBOWIĄZKOWO dezynfekują dłonie, zakrywają usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania – oczekują TYLKO
w wyznaczonej strefie szkoły.

6. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

§ 3.

Dyrektor

Obowiązki Dyrektora

1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.

4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od uczniów, słuchaczy i rodziców o stanie ich zdrowia .

5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika ( gabinet profilaktyki ).

Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny w skład, którego wchodzi: fartuch ochronny, maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący.

6. Przy wejściu głównym i wejściu do szkoły i bursy umieszcza się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydło, ręczniki papierowe oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk.

7. Organizuje codzienny pomiar temperatury ciała uczestników zajęć dydaktycznych (przy wejściu oraz w razie potrzeby).

8. Zapewnia dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, w których przebywają uczniowie.

9. Dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było pomocy dydaktycznych, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować.

10. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia lub pracownika.

11. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

§ 4.

Obowiązki pracowników

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury minimum 1 raz dziennie.

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

3. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu z palcówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach
w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.

4. Pracownicy pamiętają o kasłaniu, kichaniu w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia.

5. W miarę możliwości pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni wynoszący ok. 2 m. Nie należy gromadzić się w pomieszczeniach.

6. Należy ograniczyć kontakty między pracownikami do niezbędnego minimum. Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie.

7. Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami w sposób szczególny dbają o higienę swoją, wychowanków i zalecają częste mycie rąk.

8. Zapewniają kontakt z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny, w nagłych przypadkach zalecany  jest kontakt telefoniczny.

9. Sale lekcyjne i inne pomieszczenia szkoły są przygotowane zgodnie z zaleceniami GIS.

10. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają uczniowie i pracownicy szkoły, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

11. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, pracować w maseczkach lub przyłbicach.

12. Osoby sprzątające w ZL-S po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

1) pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe regularnie, (co najmniej 3 razy dziennie), używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego;

2) poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają uczniowie i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, sal, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – podlegają myciu i dezynfekcji;

13. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta.

14. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:

• usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją,

• sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana),

• użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany),

• naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając, przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicie wirusów).

15. Należy zapewnić odpowiednią liczbę zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.

16. Należy wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w toaletach.

17. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów stolików w stołówce szkolnej, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.

18. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, bo czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.

19. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:

• umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,

• zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób ,

• oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji.

20. W celu ułatwienia nadzoru w pomieszczeniach umieszczony jest rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczeń w miejscu dostępnym dla nauczycieli.

§ 5.

Obowiązki wychowawcy, nauczycieli

1. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – objawy chorobowe u uczniów, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp.

2. Dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem.

3. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć.

4.  Dbają o zachowanie w sali odległości i o to, by uczniowie w ramach grupy unikali ścisku, bliskich kontaktów.

§ 6.

Obowiązki rodziców/opiekunów

1. Rodzice zapoznają się z reglaminem funkcjonowania ZL-S na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.

2. Przekazują na bieżąco nauczycielowi/wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka i miejscu jego przebywania (w przypadku uczniów niepełnoletnich).

3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji lub jest podejrzenie o zachorowanie.

4. Do szkoły przychodzi tylko zdrowy uczeń – bez objawów chorobowych. Przed przyjściem ucznia do szkoły rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury.

5. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

6. Rodzice zapewniają uczniowi indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Uczniowie w trakcie pobytu w szkole korzystają tylko z własnych przyborów szkolnych. Uczeń zobowiązany jest do posiadania niezbędnych przyborów: pióro, długopis, chusteczki jednorazowe.

8. Rodzic/opiekun zobowiązany jest by przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. o prawidłowym myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, i zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

9. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do podania wychowawcy aktualnego numeru telefonu, miejsca tymczasowego zamieszkania  i niezwłocznego odbierania połączeń od pracowników szkoły.

§ 7.

 Zasady przebywania uczniów na terenie szkoły w czasie podwyższonego reżimu sanitarnego.

1. Uczniowie uczestniczący w procesie dydaktycznym noszą maseczki w częściach wspólnych szkoły i bursy- korytarze, toalety, szatnia szkolna .

2.  Należy unikać aktywności sprzyjającej bliskim kontaktom między uczniami.

3. Uczeń nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń uczestniczy.

4. Uczniowie przychodzą w czystych zmienianych codziennie ubraniach.

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

6. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów, przy zachowaniu między nimi dystansu. Po każdych zajęciach używane sprzęty sportowe  powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

7. W ciągach komunikacyjnych (korytarze, schody) oraz szatni szkolnej obowiązuje ruch prawostronny z zachowaniem zasady odległości między osobami min. 2 m.

§ 8.

Podejrzenie zakażenia u pracownika

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar) u pracowników poza miejscem pracy, nie powinni oni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i zgłosić ten fakt do dyrektora szkoły oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną –48 601260229   (Powiatowa Stacja Epidemiologiczna
w Zgierzu), oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr telefonu 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły, zachowując stosowny dystans min. 2 m i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

3. Pracownika z niepokojącymi objawami należy odizolować w wyznaczonym miejscu (gabinet profilaktyki) z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.

4. Dyrektor wstrzymuje przemieszczanie się kolejnych uczniów/pracowników do czasu umycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

5. Jeżeli niepokojące objawy występują u nauczyciela, który sprawuje opiekę nad uczniami, dyrektor szkoły wyznacza osobę zabezpieczoną w indywidualne środki ochrony osobistej – rękawiczki jednorazowe, maseczki na usta i nos, która po odizolowaniu nauczyciela z niepokojącymi objawami przejmie opiekę nad uczniami.

6. Pracownik administracyjny informuje telefonicznie rodziców/opiekunów uczniów o wystąpieniu niepokojących objawów u nauczyciela i konieczności skrócenia zajęć oraz poddaniu ich obserwacji.

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

8. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte oraz dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

9. Dyrektor szkoły, o zaistniałym fakcie, powiadamia Powiatową Stację Epidemiologiczną w Zgierzu 48 601260229 , organ prowadzący oraz stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji
i poleceń.

§ 9.

Podejrzenie zakażenia u ucznia

 1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia niepokojących objawów u ucznia znajdującego się poza szkołą rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka.
 2. Rodzic/opiekun prawny ucznia powinien skorzystać z teleporady lekarskiej oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną –48 601260229  (Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Zgierzu), oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr telefonu 999 lub 112 i poinformować, że dziecko może być zakażone koronawirusem.
 3. Jeżeli u uczenia pojawiają się niepokojące objawy choroby (takie jak kaszel, gorączka, duszności, katar) podczas pobytu w szkole, należy odizolować go w wyznaczonym miejscu (gabinet profilaktyki) z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Nauczyciel sprawujący w danym czasie opiekę nad uczniem niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odbioru dziecka ze szkoły oraz dyrektora szkoły. Opiekę nad uczniem do momentu odbioru przez rodziców/opiekunów sprawuje:

a) nauczyciel opiekujący się uczniem – jeżeli nie ma pod opieką innych uczniów;

lub

b) pielęgniarka szkoln

c) pracownik obsługi zabezpieczony w indywidualne środki ochrony osobistej – rękawiczki jednorazowe, maseczki na usta i nos – jeżeli  nauczyciel opiekujący się uczniem
z niepokojącymi objawami sprawuje jednocześnie opiekę nad innymi uczniami.

 • Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia ucznia rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. 
 • W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 • Rodzice izolowanego ucznia odbierają go ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku szkoły.
 • Pomieszczenie (gabinet profilaktyki), w którym izolowany był uczeń z objawami chorobowymi po jego opuszczeniu jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 • Pracownik administracyjny informuje telefonicznie rodziców/opiekunów pozostałych uczniów o wystąpieniu niepokojących objawów u jednego z uczniów i konieczności odbioru dzieci
  ze szkoły oraz poddaniu ich obserwacji.
 • Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie
  i dezynfekcja – stolików, krzeseł).
 • Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 • Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczniów czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 • Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 • W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

§ 10.

Wyjścia na zewnątrz

 1. Szkoła nie będzie organizowała wyjść/wycieczek poza teren Zespołu Licealno-Sportowego, za wyjątkiem zajęć specjalizacji klas SMS.

§ 11.

Procedury wypożyczania księgozbioru

 1. Biblioteka jest czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach podanych przy wejściu do biblioteki.
 2. Uczeń dezynfekuje ręce przed wejściem do biblioteki.
 3. Uczniowie wchodzą do biblioteki pojedynczo. 
 4. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
 5. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
 6. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia.
 7. Uczeń jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 8. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych przez czytelnika.
 9. Nie dopuszcza się  swobodnego dostępu do regałów bibliotecznych dla czytelników.
 10. Bibliotekarz przekazuje wybraną pozycję uczniowi, kładąc ją na blacie.

§ 12.

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki szkolnej

 1. Uczeń wchodzi pojedynczo, ma obowiązek użyć płynu dezynfekcyjnego.
 2. Uczeń zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami.
 3. Uczeń kładzie zwracane książki na blacie.
 4. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 5. Przyjęte książki zostają odłożone na okres minimum 2 dni na wydzielone miejsce, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 7. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
 8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zarażenia wirusem wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie zbiorów biblioteki.

.

§ 13.

Przepisy końcowe

 1. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.