regulamin naboru

REGULAMIN  REKRUTACJI  2021/2022

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 1. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
 1. Podstawa prawna:

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. Oferta edukacyjna
Absolwenci szkoły podstawowej
Lp.Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania
Symbol oddziałuJęzyki obcePrzedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1..Język polski / matematyk oraz dwa spośród n/w wymienionych język angielski / język niemiecki, historia/biologia
geografia,  chemia/wos
Ia SMSJęzyk angielski,      język niemiecki lub język rosyjskiJęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, geografia, chemia, wiedza o społeczeństwie
21.Język polski / matematyka                   oraz dwa spośród n/w wymienionych  język angielski / język niemiecki historia/biologia,   geografia, chemia / wosIb ogólna
sportowa
Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjskiJęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, geografia, chemia, wiedza o społeczeństwie
3.Język polski / matematyka oraz dwa spośród n/w wymienionych język angielski / język niemiecki  historia/biologia,             geografia, chemia / wosIcJęzyk angielski,      język niemiecki lub język rosyjskiJęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, geografia, chemia, wiedza o społeczeństwie
 • Terminu postępowania rekrutacyjnego, uzupełniającego i terminu składania dokumentów
LpRodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                              ( podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)Od  17.05.2021-21.06.2021 do godz.15.00

 

Do klasy SMS od 17.05.2021 do 31.05.2021 do godz.15.00

Od 03.08.2021 do 05.08.2021r

 

Do klasy SMS od 03.08.2021 do 06.08.2021 do godz.15.00

2Przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

 

– lekkoatletyka

– koszykówka

– pływanie

I.10.06.2021 godz.15.30

II.06.07.2021                 godz.12.00

I.05.06.2021 godz.13.00

II.19.06.2021

godz.13.00

I.07.06.2021 godz.16.00

II.28.06.2021

godz.16.00

10.08.20201

godz.12.00

07.08.2021
godz.13.00

06.08.2021
godz.10.00

3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznejI termin do 17.06.2021

 

II termin do 09.07.2021

13.08.2021
4Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.Od 25.06.2021 do 14.07.2021 godz.15.00 
5Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów kandydatówDo 14.07.2021rDo 05.08.2021r
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych22.07.2021  do godz.12.0017.08.2020 do godz.12.00
7Potwierdzenie  woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.Od 23.07.2021r godz. 12.00  do dnia 30.07.2021r do godz. 12.00Od 17.08.2021 godz.12.00 do dnia 20.08.2021 godz.12.00
8Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym02.08.2021 do godz.14.0023.08.2021r  do godz. 14.00
 1. Kryteria rekrutacji
 2. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
 3. Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru oraz poza naborem elektronicznym.
 4. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
 5. Liczba punktów wynikająca z przeliczenia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocen z języka polskiego oraz z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako uwzględnienie w procesie rekrutacyjni
 6. Liczba punktów za wyniki uzyskane z egzaminu szkoły podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu
 7. Szczególne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 8. W przypadku kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego – egzamin sprawnościowy, zaakceptowany przez określony związek sportowy danej dyscypliny, do klasy sportowej – pozytywna opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe.
 9. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym.
 1. Oddziały klasowe i punktowane przedmioty :
 Absolwenci szkoły podstawowej 

Klasa mistrzostwa sportowego : koszykówka dziewcząt, pływanie, lekkoatletyka –rozszerzony program treningowy

język polski

język obcy nowożytny

matematyka

biologia

chemia

geografia

wiedza o społeczeństwie

1.Oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

2.Jedna fotografia podpisane na odwrocie

3. Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej

Oddział ogólny
/piłka nożna
język polski

 

język obcy nowożytny

matematyka

biologia

chemia

geografia

wiedza o społeczeństwie

1.Oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

2.Jedna fotografia podpisane na odwrocie

Oddział ogólnyjęzyk polski

 

język obcy nowożytny

matematyka

biologia

chemia

geografia

wiedza o społeczeństwie

1.Oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

2.Jedna fotografia podpisane na odwrocie

 • Sposób punktowania

Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym  otrzymują odpowiednią liczbę punktów. Maksymalnie kandydat może otrzymać 200 punktów w tym :

 1. Za wyniki egzaminu ( zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ) maksymalnie 100 punktów
 • Wynik przedstawiony w procentach z :
 1. Języka polskiego,
 2. Historii i wiedzy o społeczeństwie
 3. Matematyki
 4. Przedmiotów przyrodniczych

– mnoży się przez 0,2

2 )wynik przedstawiony w procentach z :

 1. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez  0,08
 2. języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez  0,12
 3. Za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalnie 100 punktów
 • sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych wybranych przedmiotów jest następujący :
 • celujący – 20 pkt
 • bardzo dobry – 16 pkt
 • dobry – 12 pkt
 • dostateczny – 8 pkt
 • dopuszczający – 2 pkt
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 5 pkt
 1. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych i pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w szkole podstawowej , umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorium oświaty na podstawie zawartych porozumień :
 1. tytułu finalisty konkurs przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt
 2. tytułu laureata konkurs tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt
 3. tytułu finalisty konkurs tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu :
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt
 2. krajowym – przyznaje się 3 pkt
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt
 4. powiatowym – przyznaje się 1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt

 • Dla klas szkoły mistrzostwa sportowego próg punktowy za egzamin sprawnościowy wynosi odpowiednio: koszykówka 50, lekkoatletyka – maksymalnie 50, pływanie – maksymalnie 50.
 1. W przypadku przeliczania na punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 2 pkt.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu stosuje się przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.
 3. Informacje dodatkowe.
 1. O kolejności na liście kandydatów do SMS-LO decyduje suma uzyskanych punktów.
 2. Pierwszeństwo wyboru oddziału mają uczniowie zajmujący najwyższą lokatę na liście kandydatów.
 3. W przypadku wyczerpania miejsc w danym oddziale przydziela się kandydatów do oddziału, w którym są wolne miejsca.
 4. Liczbę przyjętych kandydatów określa organ prowadzący szkołę.
 5. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów o utrzymaniu klasy decyduje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.