REGULAMIN STOŁÓWKI

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W ZESPOLE LICEALNO – SPORTOWYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. 2012 poz.1129).

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej
  dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
 2. Posiłki są przygotowywane na miejscu, zgodnie z systemem HACCP oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia a dnia 26.07.2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań , jakie musza spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
 3. Czas pracy stołówki szkolnej, uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia uczniów warunków ich rozwoju, dobre samopoczucie i zdolności do nauki i treningów:
 4. wydawanie śniadań od godz. 7.00 do godz. 8.00;
 5. obiady wydawane są w czasie przerw obiadowych wynikających z obowiązującego w szkole rozkładu zajęć lekcyjnych:
  1. od godz. 12.25 do godz.12:45 ( przerwa obiadowa 20 min);
  1. od godz.13.30 do godz.13:45 (przerwa obiadowa 15 min)
  1. obiady dla pracowników wydawane są do godz. 14:30;
  1. wydawanie kolacji od godz. 16:00 do godz. 18:00.

4. W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów, zawodów itp. posiłki wydaje się w godzinach uzgodnionych
z organizatorem.

5. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej, nr rachunku     bankowego do wpłat za posiłki szkolne wywieszane są na tablicy ogłoszeń w stołówce, stronie internetowej szkoły smslo.smsaleksandrow.pl, dzienniku Librus na kontach dzieci.

6. Za stan higieniczny stołówki szkolnej odpowiadają pracownicy kuchni.

§ 2

Uprawnienia do korzystania ze stołówki

1. Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są:

 • uczniowie Zespołu Licealno-Sportowego, wnoszący opłaty indywidualne po zawarciu umowy przez rodzica / opiekuna prawnego z Dyrektorem Szkoły (załącznik nr 1 do Regulaminu stołówki);
 • uczniowie Zespołu Licealno-Sportowego zwolnieni oraz częściowo zwolnieni z opłat po podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu stołówki lub podpisaniu umowy przez rodzica /opiekuna prawnego z Dyrektorem Szkoły ( załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu stołówki )
 • pracownicy szkoły, wnoszący opłaty indywidualne;
 • uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji wydanych przez MOPS
  lub innych sponsorów.

2. Wychowankowie bursy szkolnej nie mają możliwości rezygnacji z żywienia ani z poszczególnych posiłków.

§ 3

Ustalenie wysokości opłat za posiłki

 1. Ustalenie wysokości opłat za posiłki w stołówce:
 2. opłata za korzystanie z całodziennego wyżywienia (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacja) wynosi 22,00 zł;
 3. opłata za korzystanie z obiadów wynosi 9,00 zł;
 4. opłata za korzystanie z obiadów przez pracowników szkoły wynosi 11,00zł(zupa 3,00 zł, II danie 8,00 zł)
 5. Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej określa Dyrektor Szkoły w drodze zarządzenia
  w porozumieniu z organem prowadzącym.
 6. Koszty posiłków dla uczniów ustalane są w oparciu o wysokość kosztów ponoszonych przez Szkołę
  w związku z zakupem produktów wykorzystywanych do przygotowywania posiłków.
 7. Koszty posiłków dla innych osób, to koszt produktów oraz koszt utrzymania stołówki szkolnej, podatek VAT.
 8. W przypadku wzrostu kosztów produktu w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po wcześniejszym poinformowaniu korzystających ze stołówki z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przygotowania w ramach obiadu dania jednogarnkowego.

§ 4

Wnoszenie opłat za posiłki

 1. Opłaty za posiłki należ dokonywać na rachunek bankowy Szkoły: 12 8780 0007 0000 0433 1000 0102 Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim (uwzględnia się datę wpływu należności na konto szkoły) lub w kasie szkoły. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia, za co płacimy, za jaki okres np. Jan Kowalski, obiady/żywienie, październik 2023 r.
 2. Opłata za pełen miesiąc to dzienna stawka żywieniowa pomnożona przez ilość dni żywieniowych
  w danym miesiącu.
 3. Opłatę wnosi się z góry za cały miesiąc od 1 do 5 dnia miesiąca, za który opłata jest wnoszona.
 4. Termin oraz wysokość opłaty na dany miesiąc jest podany do wiadomości na tablicy ogłoszeń w stołówce szkolnej i dzienniku Librus na kontach dzieci.
 5. Uchybienie terminowi zapłaty za posiłki skutkuje wstrzymaniem wydawania posiłków następnego dnia
  po terminie zapłaty.
 6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może na wniosek rodzica/opiekuna ucznia

               wyznaczyć inny niż określony w ust.3 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłków.

§ 5

Zgłaszanie nieobecności , odpisów i zasady zwrotu za niewykorzystane posiłki

 1. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystających ze stołówki szkolnej należy zgłosić  poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: smslo.ksiegowosc@gmail.com w  wiadomości musi być wpisane imię i nazwisko ucznia oraz termin nieobecności. Zgłaszanie nieobecności w dziale księgowości i w bursie u wychowawcy następuje poprzez wypisanie karty zgłoszeń odpisu ( załącznik nr 4 do Regulaminu stołówki)
 2. Dzień zgłoszenia nieobecności uczenia  nie jest liczony do odpisu.
 3. Wychowankowie bursy mogą dokonać odpisu tylko z całego dnia, nie prowadzimy odpisów z poszczególnych posiłków.
 4. Nieobecności uczniów z uwagi na udział w wyjazdach, zawodach organizowanych przez szkołę zgłasza uczeń/rodzic/opiekun prawny/ koordynator SMS z trzydniowym wyprzedzeniem.
 5. Opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie rozliczona w postaci pomniejszenia o jej wysokość w kolejnym miesiącu, w tym celu należ się skontaktować z Działem Księgowości pod nr tel. (42) 712 74 40.
 6. Rezygnacje z posiłków należy złożyć pisemnie u intendenta szkoły lub e- mail:smslo.ksiegowosc@gmail.com zpięciodniowym wyprzedzeniem (Załącznik nr 5 do Regulaminu stołówki ).W przypadku braku rezygnacji rodzice/ opiekunowie będą obciążeni opłatą za posiłki.

§ 6

Zasady zachowania na stołówce szkolnej

 1. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki.
 2. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
 3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 4. Po spożytym posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku
  i czystości, brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce i nie wynosić zastawy stołowej poza stołówkę.
 5. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków.
 6. Na stołówce obowiązuje zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt.
 7. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice/opiekunowie.
 8. W przypadku  nierespektowania przez ucznia zasad  zachowania, poinformowany o tym zostanie wychowawca klasy, a za jego pośrednictwem rodzice/opiekunowie prawni.
 9. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających
  z stołówki.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły.
 2. Niniejszy regulamin oraz wszelkie zmiany nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomość
  w sposób przyjęty przez Szkołę (strona internetowa, tablica ogłoszeń)
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r.