STATUT

Statut

Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim

Grudzień 2022

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
  i aktów wykonawczych do tej ustawy.
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230)
  i aktów wykonawczych do tej ustawy.
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60.).
 5. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
  z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 nr 120, poz. 526 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.).
 7. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 nr 78 poz. 483).
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).
 9. Ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116).

 

 

ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE

 §1.

 1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim zwane dalej liceum jest publiczną szkołą ponadpodstawową powołaną do realizacji konstytucyjnego prawa do nauki, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie samorządowej jednostki budżetowej. Liceum wchodzi w skład Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim.
 2. Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
 3. W szkole prowadzone są oddziały czteroletniego liceum.
 4. Siedzibą szkoły jest budynek w Aleksandrowie Łódzkim przy Marii Skłodowskiej-Curie 5. 
 5. Szkoła prowadzi Bursę, która jest placówką opiekuńczo-wychowawczą integralnie związaną ze szkołą i podległą szkole.
 6. Siedzibą Bursy przy Szkole jest budynek w Aleksandrowie Łódzkim przy
  Warszawskiej 10/12. Pełna nazwa: Bursa przy Szkole Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim. 
 7. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Zgierski z siedzibą przy ul. Sadowej 6a, 95-100 Zgierz.
 8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.
 9. Patronem Szkoły jest Mikołaj Kopernik, twórca teorii heliocentrycznej, która zrewolucjonizowała ówczesną Europę. Biografia Mikołaja Kopernika i jego dzieła uwzględniane są w pracy wychowawczej szkoły

  §2. 1. Szkoła używa różnych stempli i pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

1)        mała i duża pieczęć okrągła z godłem państwa w środku i napisem w otoku:

„SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM”

2)        podłużne stemple Liceum o następującej treści:

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 1. Mikołaja Kopernika
  95-070 Aleksandrów Łódzki
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 5
  Tel/fax /042/712-74-40

NIP 947-13-88-764 REG 000228878

3)        podłużne stemple Zespołu o następującej treści:

ZESPÓL LICEALNO-SPORTOWY

W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5
Tel/fax /042/712-74-40

NIP 947-13-88-764 REG 364321110

4)        podłużne stemple bursy

BURSA

SMS LO im. Mikołaja Kopernika
w Aleksandrowie Łódzkim
ul. Warszawska10/12
Tel /042/276-55-99

§3. Ilekroć jest mowa w Statucie Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim o:

 1. statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim oraz Bursy Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim;
 2. SMS, szkole lub liceum – należy przez to rozumieć Szkołę Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim;
 3. Bursie – należy przez to rozumieć Bursę Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim;
 4. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Zgierski;
 5. organie nadzorującym – należy przez to rozumieć Łódzkiego Kuratora Oświaty;
 6. dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim;
 7. nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim i Bursy Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim;
 8. radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim i Bursy;
 9. radzie wychowawców bursy – należy przez to rozumieć Radę Wychowawców Bursy Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim;
 •  

10. uczniach – należy przez to rozumieć wszystkich uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim;

11. samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Aleksandrowie Łódzkim;

12.  młodzieżowej radzie bursy – należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Bursy Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Aleksandrowie Łódzkim;

13. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim, a także ich prawnych opiekunów;

14. radzie rodziców szkoły – należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Szkole Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Aleksandrowie Łódzkim;

15. pracownikach niepedagogicznych – należy przez to rozumieć pracowników administracyjnych, obsługi w Szkole Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim;

16. zdalnym nauczaniu – należy przez to rozumieć prowadzenie zajęć edukacyjnych na odległość z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

 ROZDZIAŁ 2

INNE INFORMACJE O SZKOLE

 4. 1. Szkoła realizuje programy szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla liceum ogólnokształcącego.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły.
 2. W terminie do 21 kwietnia danego roku arkusz organizacji szkoły (po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe) zostaje przekazany organowi prowadzącemu szkołę.
 3. Organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatwierdza arkusz organizacji szkoły do dnia 29 maja danego roku.
 4. W sytuacji wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza do dnia 30 września, opinie organizacji związkowych i organu prowadzącego nadzór pedagogiczny wydawane są
  w terminie 4 dni od ich otrzymania, a w terminie 7 dni w przypadku zatwierdzenia arkusza przez organ prowadzący.
 5. Po wniesieniu zmian do zatwierdzonego arkusza po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 6. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
 • liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;
 • ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę;
 • liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacji;
 • liczbę pracowników niepedagogicznych w podziale na stanowisko i grupę
 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są prowadzone w oddziałach, grupach oddziałowych lub grupach międzyoddziałowych.
 3. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców oraz możliwościami finansowymi i organizacyjnymi szkoły. Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Dyrektor szkoły corocznie, w ramach posiadanych środków finansowych, podejmuje decyzję w sprawie podziału pojedynczego oddziału na grupy oddziałowe lub grupy międzyoddziałowe w celu prowadzenia zajęć wymagających specjalnych warunków nauki
  i BHP, przestrzegając przy tym zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, a w szczególności:
 • liczebności oddziału;
 • liczby dziewcząt i chłopców w oddziale;
 • realizacji zajęć laboratoryjnych;
 • przystosowania sal do prowadzenia zajęć.
 • 5. 1. Szkoła może podejmować współpracę z instytucjami i organizacjami w celu realizacji programów nauczania i wychowania.
 1. Uczniowie klas SMS, na czas nauki w szkole objęci są treningami z koszykówki UKS „Basket” i z lekkiej atletyki w MKS Aleksandrów Łódzki oraz pływania TP „Olimpijczyk”.
 2. Realizacja treningów SMS odbywa się na obiektach sportowych gminy Aleksandrów Łódzki na podstawie porozumienia zawartego między jednostkami samorządu terytorialnego: Starostwo Powiatowe w Zgierzu – gmina Aleksandrów Łódzki.
 3. W szkole funkcjonuje stołówka prowadząca całodzienne żywienie.
 4. Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 • 6. 1. Szkoła dla uczniów przybywających z zagranicy podlegających obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do opanowania treści z podstawy programowej, może zorganizować oddziały przygotowawcze.
 1. Oddziały przygotowawcze, o których mowa w ust. 1 organizuje się na podstawie odrębnych przepisów za zgodą organu prowadzącego.
 2. Zasady przyjmowania uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz podstawowe informacje dotyczące organizacji oddziałów przygotowawczych określono w § 28 niniejszego statutu.
 3. W okresie trwania epidemii czy stanu zagrożenia epidemicznego szkoła funkcjonuje
  w oparciu o obowiązujące przepisy wydane na ten czas.

ROZDZIAŁ 3

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 • 7. 1. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.
 1. Szkoła realizuje cele i zadania zawarte w ustawie o systemie oświaty, ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.
 • 8. 1. Celem liceum w zakresie dydaktyki i wychowania jest:
 • kształcenie i wychowanie młodzieży oraz jej przygotowanie do nauki w szkołach wyższych i życia we współczesnym świecie;
 • zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego;
 • rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu;
 • przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju i świata, o kulturze i środowisku naturalnym;
 • zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współżycia społecznego;
 • przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym;
 • wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.
 1. Celem liceum w zakresie wychowania sportowego jest:
 • szkolenie młodzieży o szczególnych uzdolnieniach sportowych, głównie koszykówki
  i lekkiej atletyki;
 • prowadzenie zajęć sportowych według programów szkolenia sportowego dopuszczonych do użytku szkolnego;
 • realizacja programu szkoleniowego we współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki (PZKOSZ), Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki (PZLA) i innymi związkami;
 • tygodniowy wymiar godzin szkolenia sportowego wynosi: 16-21 dla poszczególnych grup (klas) zgodnie z wymogami danych etapów szkolenia;
 • organizacja obozów sportowych dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego;
 • organizacja udziału drużyn Szkoły Mistrzostwa Sportowego w zawodach sportowych zgodnie z programem szkolenia;
 • prowadzenie sprawdzianów, testów i badań kontrolnych dotyczących wyników szkolenia i rozwoju fizycznego.
 1. Szkoła realizuje następujące cele i zadania:
 • w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 1. indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do ucznia potrzebującego takiej opieki,
 2. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
  i środowiskowych;
 • w zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami:
 1. prowadzenie diagnozy środowiska ucznia i rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia i możliwości ich zaspokojenia,
 2. współpraca z pracownią psychologiczno-pedagogiczną,
 3. zapewnienie możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego;
 • w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczek i zajęć poza terenem szkoły organizowanych przez szkołę:
 1. wyznaczenie przez dyrektora szkoły kierownika grupy —nauczyciela, który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. współpracę z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela (kierownika) mogą włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami,
 3. zapoznanie rodziców i uczniów z programem wycieczki, regulaminem i przepisami bezpieczeństwa,
 4. zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów;
 • w zakresie bezpieczeństwa uczniów i ochrony zdrowia:
 1. współpracę z organem prowadzącym szkołę w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i wychowania,
 2. objęcie budynku oraz terenu przyszkolnego monitoringiem wizyjnym,
 3. pełnienie przez nauczycieli dyżurów zgodnie z harmonogramem,
 4. omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach z wychowawcą,
 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych,
 6. szkolenie wszystkich pracowników szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 7. przestrzeganie praw ucznia,
 8. prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych
  w zależności od bieżących potrzeb;
 • w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodzieży:
 1. organizowanie wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej,
 2. kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
 3. przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
  1. promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego,
  2. udział w akcjach o charakterze ekologicznym,
  3. promowanie segregacji śmieci;
 • w zakresie wolontariatu:
  1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu,
  2. uczenie niesienia bezinteresownej pomocy,
  3. uwrażliwienie na cierpienie, samotność,
  4. podejmowanie działań na rzecz środowiska przy współpracy z różnymi instytucjami na rzecz innych osób.
 1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
 • wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej;
 • wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań;
 • swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób.
 • 9. 1. Liceum jako szkoła publiczna:
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • zapewnia bezpieczeństwo w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych zgodnie z przepisami bhp i obowiązującymi regulaminami;
 • do klasy pierwszej przyjmuje uczniów według zasad określonych w statucie liceum
  i w odrębnych przepisach;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki podstawy programowe oraz programy autorskie, innowacje pedagogiczne, szkolny program wychowawczo-profilaktyczny;
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną;
 • zapewnia prowadzenie na życzenie rodziców różnych form zajęć pozalekcyjnych;
 • zapewnia możliwość korzystania z obiadów;
 • zapewnia udzielanie uczniom pomocy materialnej lub finansowej wg obowiązujących przepisów;
 • organizuje imprezy i uroczystości szkolne oraz środowiskowe.
 1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów który:
 • opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy współpracy z rodzicami i zatwierdzony przez radę pedagogiczną;
 • realizowany jest przez wszystkich nauczycieli.
 1. Zadanie opiekuńcze szkoła realizuje w oparciu o potrzeby środowiska.
 2. W ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych stosuje się takie formy kształcenia, które umożliwiają prawidłowe ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów zgodne z zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania.
 • 10. Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów szkoły i organizacji działających na jej terenie jest prowadzona zgodnie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oświatowego oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ i Konwencji o Prawach Dziecka.
 • 11. 1. Liceum spełnia funkcję kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą i kulturotwórczą, tworząc warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów.
 1. Liceum wyposaża uczniów w wiedzę o:
 • człowieku i społeczeństwie;
 • problemach społeczno-ekonomicznych współczesnego świata, kraju, regionu i miasta;
 • kulturze, środowisku przyrodniczym i ich ochronie;
 • nauce, technice i pracy, dającej podstawę do naukowej interpretacji faktów oraz stworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości.
 1. Liceum kształci w uczniach umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym oraz rozwijania własnych zainteresowań. 
 2. Liceum zapewnia absolwentowi dobre przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy
  w różnych dziedzinach działalności ludzkiej, a zwłaszcza, aby:
 • umiał rozwijać swoje zdolności poznawcze, uzdolnienia i zainteresowania;
 • wyróżniał się wartościowymi cechami woli i charakteru;
 • umiał rozwijać w sobie poczucie tożsamości narodowej, miłość do ojczyzny i jej historii oraz szacunek do tradycji i dziedzictwa kultury;
 • opanował umiejętności planowania i organizowania własnej nauki, pracy i wypoczynku;
 • nabył umiejętność pracy w zespole;
 • korzystał z różnych źródeł informacji;
 • doskonalił swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 • posługiwał się poprawną polszczyzną i dbał o kulturę i piękno języka ojczystego;
 • opanował dwa języki obce, w tym jeden w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się;
 • nabył niezbędne doświadczenie czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, organizacji młodzieżowych, rodziny i środowiska lokalnego;
 • rozumiał i cenił wartości własnego życia i zdrowia oraz potrafił przeciwstawić się wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej;
 • nabył wrażliwość społeczną, emocjonalną i estetyczną oraz umiejętność niesienia pomocy słabszym.
 1. Wychowanie stanowi integralną część pracy liceum, a zadnia wychowawcze realizowane są przez nauczycieli na wszystkich lekcjach przedmiotowych oraz na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 2. Zadania wychowawcze liceum są realizowane według szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz rocznych planów pracy, a także planów wychowawczych poszczególnych klas, w których opracowaniu uczestniczą uczniowie i ich rodzice.
 3. Pracą wychowawczą liceum kieruje wicedyrektor przy współpracy zespołu wychowawczego.
 4. Liceum współpracuje z rodzicami w zakresie kształcenia, wychowania
  i profilaktyki oraz wspiera ich działania wychowawcze.
 • 12. 1. Zadania dydaktyczne w szkole realizowane są poprzez:
 • stwarzanie sytuacji, sprzyjających pozytywnemu nastawieniu uczniów do nauki szkolnej;
 • właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych;
 • udostępnianie uczniom zbiorów biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych, będących na wyposażeniu szkoły;
 • tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów i jej efektywne wykorzystanie;
 • prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi uczniów w procesie kształcenia i wychowania;
 • stwarzanie sytuacji, umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedzy
  i umiejętności w praktycznym działaniu;
 • wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów;
 • prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań;
 • stworzenie możliwości indywidualnego toku nauki oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie (uczniom wyjątkowo uzdolnionym);
 • organizowanie nauczania indywidualnego (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
 • prowadzenie w szerokim stopniu orientacji zawodowej przy współpracy instytucji mogących służyć pomocą w tym zakresie.
 1. Zadania wychowawcze realizowane są poprzez:
 • organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • realizację projektów i programów edukacyjno-wychowawczych;
 • udział uczniów w uroczystościach szkolnych i w obchodach świąt narodowych;
 • organizowanie spotkań z ludźmi nauki, kultury, sportu i polityki;
 • organizowanie współzawodnictwa zgodnie z zasadą fair play;
 • dbałość o właściwy wizerunek nauczyciela jako prawego, obowiązkowego i dobrego pedagoga, który stanowi wzór do naśladowania.
 1. Zadania opiekuńcze realizowane są poprzez:
 • sprawowanie przez nauczycieli opieki nad uczniami w czasie zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz w czasie przerw międzylekcyjnych;
 • sprawowanie przez wychowawców opieki nad młodzieżą mieszkającą w bursie;
 • otoczenie szczególną troską uczniów niepełnosprawnych i mających trudności w nauce;
 • organizowanie spotkań i zajęć ze specjalistami;
 • tworzenie bezpiecznych warunków do nauki i pracy;
 • prowadzenie zajęć, mających na celu zapobieganie zagrożeniu dla bezpieczeństwa
  i zdrowia uczniów;
 • szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • możliwość korzystania z obiadów;
 • udzielanie uczniom pomocy materialnej lub finansowej wg obowiązujących przepisów;
 • otoczenie szczególna troską uczniów na obowiązkowych oraz dodatkowych zajęciach sportowych poprzez właściwą organizację zajęć oraz należyty stan techniczny używanego sprzętu sportowego.
 • 13. 1. Podczas realizacji zadań na terenie obiektów szkolnych uczniom i pracownikom szkoły zapewnia się bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.
 1. Uczniowie i pracownicy szkoły zapoznani są z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi zasad bezpieczeństwa w szkole i poza jej siedzibą w trakcie wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych, a także podczas wypoczynku na obozach i wyjazdach krajowych i zagranicznych.
 2. W ramach podejmowanych zadań interwencyjnych, zapewniających zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, dyrektor może:
 • zamknąć szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych, aby uniemożliwić osobom niepożądanym wejście na teren szkoły;
 • zakazać uczniom wychodzenia w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych na zewnątrz budynku;
 • przeprowadzić lub zlecić policji kontrolę budynku szkoły lub autokaru przed wyjazdem na wycieczkę w ramach walki z narkomanią i alkoholizmem;
 • zlecić nauczycielowi świadczenie opieki nad uczniami poza harmonogramem dyżurów
  i zajęć objętych planem.
 1. Dyrektor kierując się bezpieczeństwem uczniów może zawiesić zajęcia w szkole
  w przypadkach, gdy:
 • istnieje zagrożenie bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;
 • temperatura na zewnątrz lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia
  z uczniami zagraża zdrowiu uczniów;
 • istnieje zagrożenie związane z sytuacją epidemiologiczną;
 • wystąpią inne niż wymienione w pkt 1-3 nadzwyczajne przypadki zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia uczniów w zakresie przepisów w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w szkole.
 1. W sytuacji, gdy w szkole dojdzie do zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 4 trwającym powyżej dwóch dni, Dyrektor organizuje w szkole zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te organizowane są nie później niż trzeciego dnia zawieszenia zajęć.
 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły (zawieszenia zajęć) Dyrektor o sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Odstąpienie od zorganizowania nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • 14. W realizacji zadań statutowych Liceum zapewnia korzystanie z:
 • sal lekcyjnych z niezbędnym do nauki wyposażeniem;
 • biblioteki i centrum multimedialnego;
 • gabinetu pielęgniarskiego;
 • gabinetu odnowy biologicznej;
 • gabinetu fizjoterapeuty
 • sekretariatu, pokoju głównego księgowego i z pokoju nauczycielskiego;
 • obiektów sportowych: boiska wielofunkcyjnego, hali sportowej i siłowni;
 • urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
 • pracowni komputerowej;
 • szatni;
 • stołówki;
 • placu rekreacyjnego;
 • archiwum;
 • pomieszczeń bursy.

ROZDZIAŁ 4

ORGANY SZKOŁY, ICH KOMETENCJE I ZASADY DZIAŁANIA

 • 15. 1. Organami Szkoły są:
 • dyrektor szkoły;
 • rada pedagogiczna;
 • rada wychowawców bursy;
 • samorząd uczniowski;
 • rada wychowanków bursy;
 • rada rodziców szkoły.
 1. Rada pedagogiczna, rada rodziców oraz samorząd uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i statutem.
 • 16. 1. Dyrektor kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.
 1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością liceum i zapewnia właściwą organizację kształcenia zgodną z potrzebami uczniów oraz zasadami higieny pracy umysłowej.
 • 17. 1. Do podstawowych obowiązków dyrektora należy:
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 • zapewnienie właściwej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole oraz opieki nad uczniami i wychowankami w Bursie;
 • realizowanie uchwał rady pedagogicznej oraz rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym liceum i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi liceum;
 • opracowanie arkusza organizacyjnego pracy szkoły na podstawie ramowego planu nauczania, który opiniuje rada pedagogiczna;
 • nadzorowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami nad prowadzeniem dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, odpowiada za zabezpieczanie pieczęci i druków ścisłego zarachowania;
 • powoływanie spośród pracowników komisji do realizacji ważnych zadań szkoły;
 • ustalanie terminów zebrań rady pedagogicznej, ich przygotowanie i prowadzenie;
 • przedstawianie radzie pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
  o działalności szkoły;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
 • kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje ogólną opiekę nad uczniami;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
 • sprawuje nadzór nad bursą, będąc także dyrektorem tej placówki;
 • organizuje zajęcia dodatkowe;
 • ma możliwość, w przypadku ucznia wykazującego przejawy demoralizacji lub który dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku nauki za zgodą rodziców oraz ucznia, zastosować środek oddziaływania wychowawczego
  (o którym mowa w § 68 ust. 14).
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
  i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor decyduje w sprawach:
 • zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
  i innym pracownikom szkoły oraz uczniom;
 • występowania z wnioskiem po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły i bursy;
 • dopuszczania do użytku wewnątrzszkolnego zestawu programów nauczania;
 • występowanie z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.
 1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach udziału w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, zgodnie z przyjętą procedurą.
 2. Dyrektor organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów na wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z ustaloną procedurą i obowiązującymi przepisami.
 3. Dyrektor udziela zezwoleń na realizację indywidualnego toku nauki lub na ukończenie przez ucznia Liceum w skróconym czasie na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz wyznacza nauczyciela-opiekuna uczniowi, realizującemu indywidualny tok nauki.
 4. Swoje obowiązki dyrektor wypełnia przy pomocy osób z kierownictwa liceum:
 • Wicedyrektora;
 • głównego księgowego w zakresie finansowo – księgowym.
 1. Dyrektor liceum wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami
  i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Dyrektor może skreślić ucznia z rejestru uczniów liceum w przypadku rażącego naruszenia przepisów statutu bądź za wielokrotne naruszenie postanowień statutu, a kary nie odnoszą skutku oraz w przypadku, kiedy uczeń został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym.
 3. Dyrektor podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania uczniów z innych szkół, zmiany klasy, a także zezwolenia na spełnianie obowiązku nauki poza liceum oraz zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego według przyjętych procedur i obowiązujących przepisów.
 4. Dyrektor kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez ucznia zgodnie z ustaloną procedurą i obowiązującymi przepisami.
 5. Dyrektor do 15 czerwca każdego roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który będzie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 6. Dyrektor szkoły w razie wystąpienia sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły (np. zagrożenie epidemiczne, stan epidemii), odpowiada za organizację realizacji zadań
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 7. Dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, przetwarzanych w zakresie prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej liceum.
 8. Dyrektor określa zakresy czynności pracownikom, którym powierza stanowisko kierownicze oraz pracownikom administracji i obsługi.
 9. Dyrektor kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli i innych pracowników liceum przepisów pracy w zakresie działalności statutowej.
 10. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.
 11. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa Prawo oświatowe
  i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 
 • 18. 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest najwyższym kolegialnym organem odpowiedzialnym wraz z dyrektorem za realizację statutowych zadań związanych
  z kształceniem, wychowaniem i opieką.
 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w szkole i bursie. 
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor liceum lub w razie nieobecności wicedyrektor szkoły.
 3. Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej osób spoza jej składu osobowego wymaga poinformowania i zgody dyrektora.
 4. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały w trybie głosowania w obecności co najmniej połowy jej członków zwykłą większością głosów.
 5. Sprawy, dotyczące nauczycieli, uczniów i rodziców, będące przedmiotem obrad rady pedagogicznej, objęte są tajemnicą służbową.
 6. Rada pedagogiczna liceum organizuje co najmniej dwa posiedzenia z udziałem rady rodziców i samorządu uczniowskiego (październik, czerwiec).
 7. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej ⅓ członków rady pedagogicznej. Pisemny wniosek co najmniej ⅓ rady pedagogicznej należy zgłosić przewodniczącemu, który zobowiązany jest do zwołania rady w ciągu 7 dni.
 8. Zasady i tryb prowadzenia posiedzenia rady pedagogicznej określa „Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim”.
 9. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły posiedzenia rady pedagogicznej odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik na odległość. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie np. protokołu. Zgodnie
  z obowiązującym regulaminem.
 • 19. 1. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzenie rocznych planów pracy liceum, w tym planu nadzoru pedagogicznego, „Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli” oraz szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • zatwierdzanie wyników śródrocznej i rocznej klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po ich zaopiniowaniu przez radę rodziców i samorząd uczniowski;
 • podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia ze szkolnego rejestru uczniów;
 • uchwalanie statutu i zmian do statutu oraz regulaminu rady pedagogicznej;
 • współpraca z rodzicami uczniów w dziedzinie kształcenia, wychowania i opieki;
 • zatwierdzanie Wewnątrzszkolnego Oceniania (WO);
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym nadzoru zewnętrznego, dla doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje:
 • organizację pracy szkoły i bursy, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych;
 • projekt planu finansowego liceum i bursy, oraz zmiany tego planu w ciągu roku szkolnego;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
 • wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęć z języka obcego innego niż obowiązkowy, zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa, ale program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania).
 1. Rada pedagogiczna ma prawo występowania do organu prowadzącego szkołę
  o odwołanie ze stanowiska dyrektora, a do dyrektora – o odwołanie ze stanowiska wicedyrektora liceum.
 • 20. 1. Do realizacji zadań regulaminowych bursy powołuje się radę wychowawców bursy.
 1. Radę wychowawców bursy stanowią wszyscy nauczyciele zatrudnieni w bursie. 
 2. Radą wychowawców kieruje wicedyrektor szkoły.
 3. Wychowawcy bursy zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach rady pedagogicznej, a także zebraniach rady wychowawców organizowanych przez wicedyrektora szkoły.
 4. Do szczegółowych kompetencji rady wychowawców bursy należą:
 • opracowanie projektu planu działalności wychowawczo-opiekuńczej bursy;
 • opracowanie wspólnie z wicedyrektorem szkoły projektu planu przychodów i wydatków bursy;
 • opracowanie projektu regulaminu bursy oraz regulaminu wychowanków bursy;
 • podejmowanie decyzji w sprawach nagradzania i udzielania kar wychowankom w trybie ustalonym w statucie szkoły i regulaminie bursy.
 • 21. 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i bursy.
 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów liceum.
 2. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem liceum.
 3. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi przedstawicielami ogółu uczniów.
 4. Samorząd uczniowski ma prawo do:
 • wyboru i zmiany swojego opiekuna;
 • reprezentowania uczniów na zewnątrz;
 • organizacji życia szkolnego zgodnie ze swoimi potrzebami, możliwościami i aspiracjami po uzyskaniu akceptacji dyrektora;
 • podejmowania działań, sprzyjających wzbogaceniu oferty edukacyjnej liceum;
 • opiniowania pracy nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły zgodnie z przyjętą procedurą;
 • programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • opiniowania uchwały rady pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły;
 • wnioskowania do rady pedagogicznej o przyznanie najlepszemu uczniowi stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 • aktywnego uczestniczenia w pracach zespołu do spraw przyznawania uczniom pomocy finansowej, zespołu wychowawczego i w komisji ds. odwołania się ucznia od kary, a także w posiedzeniach rady pedagogicznej w części dotyczącej spraw uczniowskich.
 1. Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej wnioski
  i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
 2. W szkole mogą działać inne organizacje uczniowskie, których celem jest działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza wśród uczniów, za zgodą dyrektora i po zasięgnięciu przez niego opinii rady pedagogicznej.
 • 22. 1. Organem samorządu uczniowskiego w przypadku spraw bursy jest rada wychowanków bursy.
 1. Zasady wybierania i działania organów rady wychowanków bursy określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków bursy.
 2. Regulamin rady wychowanków bursy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Rada wychowanków bursy nie podlega Radzie samorządu uczniowskiemu, ale obydwie rady mają prawo do wzajemnej współpracy i wspólnego reprezentowania spraw uczniowskich.
 4. Samorząd bursy ma prawo przedstawiać radzie wychowawców bursy, a także radzie pedagogicznej szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach bursy. 
 • 23. 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 1. Działanie rady rodziców przedstawiony jest w regulaminie rady rodziców liceum i nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 2. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 3. W celu wspierania działalności statutowej liceum rada rodziców gromadzi fundusze
  z dobrowolnych składek rodziców uczniów lub innych źródeł.
 4. Do zadań rady rodziców należy:
 • występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami
  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw liceum;
 • opiniowanie statutu szkoły i regulaminu pracy bursy;
 • opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w liceum i bursie;
 • opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 • występowanie z wnioskiem w sprawie prowadzenia zajęć dodatkowych, prowadzonych
  w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwijających uzdolnienia
  i zainteresowania uczniów;
 • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspierania realizacji celów i zadań szkoły;
 • przedstawianie opinii o pracy nauczycieli przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
 1. Rada rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny, a ponadto:
 • udziela pomocy szkole w tworzeniu i doskonaleniu coraz lepszych warunków jej pracy;
 • współuczestniczy w organizacji różnych form zajęć pozalekcyjnych zarówno
  w zakresie opiniodawczym, jak również finansowym. 
 1. Za stworzenie warunków niezbędnych do realizacji praw rodziców w liceum odpowiada dyrektor, w szczególności zaś za:
 • zapewnienie indywidualnych kontaktów rodziców z nauczycielami;
 • zorganizowanie w danym roku szkolnym co najmniej czterech spotkań nauczycieli
  z rodzicami;
 • przedstawianie radzie pedagogicznej wniosków i propozycji rodziców, dotyczących pracy liceum oraz ich realizacji.
 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły dopuszcza się zdalną współpracę z przedstawicielami rady rodziców.
 • 24. 1. Każdy z wymienionych wyżej organów ma możliwości swobodnego działania
  i podejmowania decyzji w granicach określonych Ustawą Prawo oświatowe i statutem liceum. 
 1. Organy szkoły zobowiązane są do wzajemnej współpracy i bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poprzez:
 • wspólne posiedzenia przedstawicieli organów liceum;
 • zebrania rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego;
 • tablicę informacyjną;
 • zarządzenia dyrektora szkoły;
 • dziennik elektroniczny;
 • opiniowanie ważnych spraw liceum.
 1. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia szkolnego.
 • 25. 1. Sytuacje konfliktowe, zaistniałe pomiędzy organami liceum, rozwiązuje się przez:
 • odwołanie się do obowiązującego prawa i regulaminów poszczególnych organów;
 • organizację spotkań z organami będącymi w konflikcie;
 • prowadzenie mediacji z udziałem stron będących w konflikcie.
 1. Spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor.
 2. W sprawach spornych, w których stroną jest uczeń, obowiązują następujące zasady:
 • uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego samorządu uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy lub bezpośrednio do niego;
 • przewodniczący samorządu uczniowskiego w uzgodnieniu z jego opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie;
 • sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzje są wiążące.
 1. W przypadku, gdy stroną konfliktu jest dyrektor, spór rozstrzyga organ prowadzący lub nadzorujący szkołę.

ROZDZIAŁ 5

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 • 26. 1. Liceum organizuje kształcenie w oddziałach o profilu ogólnym, z poszerzoną nauką wybranych przedmiotów.
 1. Liceum organizuje kształcenie w oddziałach sportowych.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział złożony z uczniów, którzy
  w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.
 3. Dyrektor liceum w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz samorządem uczniowskim, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala na początku etapu edukacyjnego kierunki kształcenia
  i wyznacza dla danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej
  w zakresie rozszerzonym.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów. Liczba uczniów w klasie określona jest przez organ prowadzący szkołę.
 • 27. 1. Podstawową formą pracy liceum są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym lub w grupach międzyoddziałowych.
 1. Podziału na grupy dokonuje się na zajęciach, wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, według zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 3. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, mogą być organizowane w oddziałach lub grupach międzyoddziałowych.
  O minimalnej liczbie uczniów w grupach decyduje organ prowadzący szkołę
 4. Nauka pierwszego języka obcego, realizowana w liceum w wymiarze co najmniej 3 godziny tygodniowo, odbywa się w grupach oddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania.
 5. Nauka drugiego języka obcego, realizowana w liceum w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo może odbywać się w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych,
  w których uczniowie kontynuują naukę języka obcego, którego uczyli się w szkole podstawowej lub rozpoczynają naukę nowego języka obcego. 
 6. Dla uczniów, którzy kontynuują we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych) przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 28. 1. W szkole może być zorganizowany oddział przygotowawczy dla uczniów nieznających języka polskiego.
 1. Oddział przygotowawczy może być zorganizowany w trakcie roku szkolnego. Za zgodą organu prowadzącego szkołę do oddziału przygotowawczego mogą uczęszczać uczniowie zapisani do innej szkoły lub innych szkół.
 2. Oddział przygotowawczy może liczyć do 25 uczniów. Dopuszcza się nauczanie
  w klasach łączonych I – II oraz III – IV.
 3. Tygodniowy wymiar w oddziale przygotowawczym określa arkusz organizacji szkoły.
 4. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone w oparciu o realizowane
  w szkole programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 5. Zajęcia w oddziale przygotowawczym mają charakter integracyjny i przygotowują uczniów do nauki w polskiej szkole.
 6. Oddziały przygotowawcze prowadzone są w oparciu o szkolne programy nauczania
  z zakresu kształcenia ogólnego dostosowane pod względem zakresu treści nauczania, metod
  i form do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 7. Nauka języka polskiego odbywa się według programu nauczania opracowanego
  na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców.
 8. Dla dzieci cudzoziemców, które w stopniu wystarczającym opanowały język polski do uczestnictwa w zajęciach, Dyrektor Szkoły może zapewnić naukę w oddziałach ogólnodostępnych. Dla zweryfikowania ich kompetencji językowych Dyrektor może zorganizować test kompetencji lub rozmowę kwalifikacyjną.
 9. W ramach przyjmowania uczniów niebędących obywatelami polskimi:
 • do oddziału przygotowawczego kwalifikuje zespół powołany przez dyrektora szkoły,
  w skład, którego wchodzi dwóch nauczycieli oraz pedagog. Znajomość języka polskiego jest weryfikowana w formie rozmowy z uczniem;
 • przyjmowanie nowych uczniów do szkoły może odbywać się cały rok;
 • okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału przygotowawczego, z tym, że okres ten w zależności od postępów w nauce ucznia i jego potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo przedłużony, i może trwać maksymalnie 24 miesiące;
 • decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym, o którym mowa w pkt 3 podejmuje rada pedagogiczna na wniosek uczących ucznia nauczycieli, pedagoga lub psychologa.
 • 29. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych -wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawach organizacji roku szkolnego.
 1. Terminarz uroczystości i imprez szkolnych ustala dyrektor po wyrażeniu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, o którym mowa w § 4 ust. 2-8 niniejszego statutu opracowany przez dyrektora, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
 3. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych
  i wychowawczych w szkole i bursie określa tygodniowy rozkład zajęć zatwierdzony przez dyrektora szkoły na podstawie arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
  i higieny pracy. 
 4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut. Jedna
  z przerw 15 minut, przerwa obiadowa 20 minut, natomiast po „0” – 5 minut.
 5. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
  w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
 3. zajęcia w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, realizowane w miarę możliwości szkoły w danym roku szkolnym,
 4. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
 5. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 6. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności, przy dobrowolnym udziale nauczyciela,
 7. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Organizacja pracy szkoły podczas kształcenia na odległość

 • 30. 1. W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły (zawieszenia zajęć)
  w przypadkach określonych w § 13 ust. 4 niniejszego statutu, nauka w szkole jest realizowana na odległość zgodnie z aktami prawa wykonawczego.
 1. Kształcenie na odległość to zajęcia prowadzone przez nauczycieli online (w czasie rzeczywistym), indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy też wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura itp.).
 2. Zdalne realizacje treści z podstawy programowej odbywają się z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela, są to w szczególności:
 • platforma edukacyjna;
 • dziennik elektroniczny;
 • E-podręczniki;
 • poczta elektroniczna;
 • materiały edukacyjne zamieszczane na platformie dedykowanej dla nauczycieli;
 • inne wybrane przez nauczyciela narzędzia do nauki zdalnej.
 1. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest telefon, dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna oraz platforma edukacyjna.
 2. Dokumentem potwierdzającym pracę nauczyciela, w zakresie realizacji programów nauczania, są zapisy w dzienniku elektronicznym tematów zajęć (zgodnie z zamieszczonym planem oddziału).
 3. Dziennik elektroniczny jest miejscem monitorowania postępów uczniów w nauce. Służy do kontaktów nauczyciela i wychowawcy z uczniami, w tym informowaniu uczniów
  lub rodziców o postępach w nauce, a także otrzymanych przez nich ocenach.
 4. Potwierdzeniem zrealizowanej lekcji jest wpisanie do dziennika tematu zajęć.
 5. Potwierdzenie uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik na odległość jest wpisywanie do dziennika elektronicznego faktycznej obecności uczniów w czasie rzeczywistym.
 6. Nauczyciel zgodnie z planem lekcji pozostaje do dyspozycji uczniów, udziela
  im indywidualnych konsultacji z własnej inicjatywy lub na ich prośbę.
 7. Lekcja online trwa maksymalnie 45 minut, jednak nie mniej niż 30 minut a pozostały czas do końca lekcji (15 minut) może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów.
 8. Zasady korzystania z platformy edukacyjnej i innych narzędzi stosowanych
  w komunikacji elektronicznej służącej do celów dydaktycznych oraz szczegółowe rozwiązania w ramach zdalnego nauczania określają zarządzenia dyrektora szkoły.
 9. Podczas organizacji kształcenia na odległość dyrektor uwzględnia zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, uwzględniając przy tym zalecenia medyczne odnośnie do czasu korzystania
  z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telefon) i ich dostępności w domu, etap kształcenia uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
 • 31. 1. Bieżący zapis ocen i frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych prowadzony jest w wersji elektronicznej (e-dziennika).
 1. Roczne wyniki nauczania i frekwencji w postaci arkusza ocen przechowywane są również w formie papierowej.
 2. Wszystkie dane osobowe uczniów i nauczycieli liceum, objęte są przepisami obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

Organizacja oddziałów mistrzostwa sportowego

 • 32. 1. Oddziały mistrzostwa sportowego mogą rozpoczynać zajęcia sportowe od godziny 7:10.
 1. Inne zajęcia w tych oddziałach mogą rozpoczynać się od godziny 7:10.
 2. W szkole tworzy się oddziały mistrzostwa sportowego o specjalności m.in.: koszykówka, lekkoatletyka, pływanie, realizujące ukierunkowany etap szkolenia sportowego.
 3. W oddziałach mistrzostwa sportowego w ramach zajęć sportowych jest realizowane szkolenie sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe, dla poszczególnych sportów, zwane dalej „programami szkolenia”.
 4. Oddziały mistrzostwa sportowego mogą realizować program szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej.
 5. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych określa arkusz organizacji szkoły.
 6. W uzasadnionych przypadkach uczniowie oddziału mistrzostwa sportowego, którzy ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą
  w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne.
 7. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego okresu do oddziału działającego na zasadach ogólnych.
 8. Zadaniem oddziału mistrzostwa sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi,
  w szczególności przez:
 • opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć edukacyjnych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych;
 • dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości, objętych programem nauczania na zajęciach edukacyjnych;
 • umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym
  w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki;
 • organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 33. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę.
 1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę (wyjątek stanowią klasy Mistrzostwa Sportowego).
 3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej,
  o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
 4. Organ prowadzący może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3 w przypadku:
 • szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
 • szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 1. Szkoła współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania uczniów wymagających tego rodzaju pomocy.
 • 34. 1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
  w którym udziela się doraźnej pomocy medycznej, a także prowadzi prace związane z kontrolą rozwoju fizycznego uczniów i inne o charakterze higieniczno-sanitarnym.
 1. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 2. Każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie informuje się rodziców.
 3. Opieka zdrowotna nad uczniami w szkole obejmuje profilaktykę i promocję zdrowia oraz inne świadczenia zgodne z odrębnymi przepisami prawa.
 4. Opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana w miejscu określonym
  w umowie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:
 • ochronę zdrowia;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności.
 1. Profilaktyczną opiekę nad uczniami sprawuje pielęgniarka szkolna.
 2. W zakresie opieki zdrowotnej szkołą współpracuje z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami.
 3. Kwalifikacje zawodowe osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami określają odrębne przepisy.
 • 35. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 • 36. 1. Szkoła na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów organizuje naukę religii
  i etyki.
 1. Udział ucznia w zajęciach religii i etyki jest dobrowolny.
 2. Rodzice bądź pełnoletni uczniowie mogą wybrać zajęcia z religii, z etyki, z obu przedmiotów, mogą też nie wybrać żadnego z tych przedmiotów.
 3. Szkoła zapewnia zajęcia z religii i z etyki niezależnie od liczby chętnych.
 4. Warunkiem udziału ucznia w zajęciach z religii i z etyki jest złożenie przez rodziców lub pełnoletniego ucznia pisemnego oświadczenia (życzenia). Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.
 5. Po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 udział ucznia w wybranych zajęciach jest obowiązkowy.
 6. Niezłożenie oświadczenia jest traktowane jako niewyrażenie zgody przez rodziców
  lub pełnoletniego ucznia na udział ucznia w zajęciach z religii i z etyki.
 7. W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w zajęciach z religii lub z etyki konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji.
 8. Zrezygnować z zajęć można w każdym momencie, również w trakcie roku szkolnego.
 • 37. 1. W szkole prowadzi się zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” zwane dalej „zajęciami WDŻ”, obejmują treści dotyczące wartości rodziny, pełnienia ról małżeńskich
  i rodzicielskich, seksualności człowieka i prokreacji, pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego – zwartych w podstawie kształcenia ogólnego.
 1. Udział ucznia w zajęciach WDŻ nie jest obowiązkowy.
 2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach WDŻ, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach WDŻ, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach.
 • 38. 1. Obowiązkowe, dodatkowe lub uzupełniające zajęcia edukacyjne, mogą być prowadzone poza systemem oddziałowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
 1. Zajęcia, o których mowa wyżej, są organizowane w ramach posiadanych przez liceum środków finansowych.
 2. Dyrektor liceum, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może zorganizować dodatkowe lub uzupełniające zajęcia edukacyjne dla uczniów uwzględniając ich zainteresowania i potrzeby rozwojowe oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe. Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane z przedmiotów posiadających podstawę programową lub w oparciu o program autorski. Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane
  w oddziałach, zespołach międzyoddziałowych lub w formie zajęć pozalekcyjnych.
 3. Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny i bezpłatny.

Organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

 • 39. 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia
  i zawodu.
 1. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań
  i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.
 2. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.
 3. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.
 4. Cele szczegółowe:
 • odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej;
 • motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu;
 • rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;
 • wdrażanie uczniów do samopoznania;
 • wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów;
 • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie;
 • poznanie możliwych form zatrudnienia;
 • poznanie lokalnego rynku pracy;
 • poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego;
 • diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych;
 • poznawanie różnych zawodów.
 1. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
 • wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;
 • rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;
 • gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
 • uświadomienie dynamiki zmian na rynku pracy i wynikającej z nich konieczności podnoszenia kwalifikacji;
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
 • wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego;
 • w zakresie współpracy z rodzicami:
 1. podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
 2. doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 3. przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół wyższych,
 4. praca grupowa z rodzicami (warsztaty, pogadanki, projekcje filmów),
 5. indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.
 • 40. 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:
 • zajęć grupowych ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w roku szkolnym;
 • pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane
  na godzinach wychowawczych;
 • konkursy;
 • udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu
  i planowania dalszej kariery zawodowej;
 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych, wykorzystywanie wyszukiwarki: „Informator o zawodach”;
 • wywiady i spotkania z absolwentami;
 • organizowanie spotkań z zaproszonymi gośćmi;
 • odwiedzanie różnych miejsc pracy.
 1. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:
 • poznawanie siebie, zawodów;
 • analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia;
 • pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;
 • konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;
 • przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.
 1. Zadania szkolnego doradcy zawodowego zostały określone w § 58 niniejszego statutu.

 

 

ROZDZIAŁ 6

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 • 41. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb
  i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 1. Biblioteka szkolna pełni rolę centrum multimedialnego.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów naszej Szkoły.
 3. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Harmonogram pracy biblioteki podlega zatwierdzeniu przez dyrektora Szkoły.
 4. Szczegółowa organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza zawarte są w regulaminie biblioteki, który musi być zgodny ze statutem szkoły.
 5. Korzystanie z zasobów bibliotecznych jest bezpłatne.
 6. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism można korzystać:
 • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe);
 • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma);
 • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (książki przeznaczone do dyspozycji nauczyciela).
 1. Internet dostępny w czytelni służy do pozyskiwania informacji ze źródeł elektronicznych (serwisów i stron WWW).
 2. Z urządzeń multimedialnych uczeń może korzystać za zgodą nauczyciela‑bibliotekarza, w czasie ustalonym w regulaminie biblioteki.
 3. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, rodzicami, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizacji lekcji bibliotecznych, wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych.
 4. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwiają:
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
 • korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza biblioteką;
 • korzystanie z centrum multimedialnego.
 1. Organizacja pracy biblioteki szkolnej opiera się na:
 • gromadzeniu i ewidencjonowaniu zbiorów:
 1. prawidłowym przechowywaniu zbiorów,
 2. pełnieniu funkcji informacyjnej i wychowawczej,
 3. udostępnianiu zbioru czytelnikom;
 • planowaniu i sprawozdawczości.
 • 42. 1. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel – bibliotekarz. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
 • prowadzenie ewidencji zbiorów;
 • prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego;
 • prowadzenie dokumentacji czytelników;
 • troska o estetykę i stan techniczny książek;
 • udostępnianie zbiorów uczniom i nauczycielom;
 • informowanie o nowościach wydawniczych;
 • udzielanie porad w wyborze książek zgodnie z zainteresowaniem uczniów;
 • inspirowanie czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej wśród uczniów;
 • informowanie nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów;
 • komputeryzacja zbiorów;
 • współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi, pedagogicznymi i publicznymi.
 1. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza obejmuje również:
 • udostępnianie zbiorów w wypożyczalni, czytelni;
 • prowadzenie działalność informacyjnej i wizualnej, słownej i audiowizualnej zbiorów, biblioteki i czytelnictwa;
 • poznawanie czytelników rzeczywistych i potencjalnych oraz pozyskiwanie dla biblioteki tych ostatnich;
 • udzielanie porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji życiowej czytelników;
 • prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne tematy
  (np. wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia się);
 • prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz indywidualny instruktaż w tym zakresie;
 • współpracowanie z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji i kół zainteresowań, z rodzicami, z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów
  w przygotowaniu ich do samokształcenia;
 • troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego;
 • gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami
  i przeprowadzenie ich selekcji;
 • opracowywanie zbiorów (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwacja);
 • organizowanie warsztatów działalności informacyjnej;
 • prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystykę dzienną i roczną (okresową), indywidualny pomiar aktywności czytelniczej uczniów;
 • planowanie pracy (roczny ramowy plan pracy biblioteki, skoordynowany terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych), składanie rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole;
 • doskonalenie warsztatu swojej pracy.

ROZDZIAŁ 7

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

 • 43. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. Jest dobrowolna i nieodpłatna.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu
  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły
  oraz w środowisku społecznym.
 2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika
  w szczególności z:
 • niepełnosprawności;
 • niedostosowania społecznego;
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • szczególnych uzdolnień;
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • zaburzeń komunikacji językowej;
 • choroby przewlekłej;
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • niepowodzeń edukacyjnych;
 • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
 • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 • 44. 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog oraz specjaliści za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.
 1. pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole udzielana jest z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni, pielęgniarki szkolnej, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.
 2. Pomoc psycholo0giczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi przedszkolami szkołami, placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 • 45. 1. Dyrektor szkoły:
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
 • powołuje zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy;
 • informuje na piśmie rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspiera nauczycieli, wychowawców i specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspomaga działania szkoły w zakresie planowania i przeprowadzenia działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • występuje, za zgodą rodziców ucznia, do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia w sytuacji braku poprawy jego funkcjonowania mimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej – pedagog szkolny:
 • prowadzi szkolny rejestr uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • ustala terminy spotkań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • uczestniczy w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • monitoruje dokumentację ucznia tworzoną przez wychowawcę w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 1. Wychowawca klasy:
 • koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z jego klasy;
 • wnioskuje o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • monitoruje frekwencję uczniów na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zakłada kartę, dla każdego ucznia posiadającego opinię;
 • w każdym semestrze, wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • na piśmie informuje rodziców ucznia posiadającego, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim;
 • sporządza dokumentację ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z poniższą procedurą;
 • na bieżąco współpracuje z nauczycielami, specjalistami i rodzicami ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Nauczyciel:
 • informuje wychowawcę o frekwencji ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach
  w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wnioskuje o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • respektuje zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach oraz ustalenia zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • w każdym okresie, wspólnie z wychowawcami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści:
 • rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w życiu szkoły;
 • podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 • współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
  w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń
  w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
 • 46. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nieposiadającego opinii lub orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną:
 • w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel informuje o tym niezwłocznie koordynatora na piśmie;
 • koordynator dostarcza wniosek do dyrektora szkoły;
 • na podstawie wniosku dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w terminie do 7 dni roboczych;
 • koordynator z wychowawcą klasy niezwłocznie ustala termin spotkania zespołu, na którym ustalane są proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin;
 • dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym informuje na piśmie rodziców ucznia
  o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 • po wyrażeniu zgody przez rodzica uczeń objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • wychowawca klasy wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dwa razy do roku: styczeń i czerwiec;
 • dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u koordynatora.
 • 47. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną posiadającego opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną:
 • dokument zostaje zarejestrowany w Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • koordynator umieszcza dokument w indywidualnej teczce ucznia;
 • wychowawca zapoznaje się z treścią opinii, co potwierdza własnoręcznym podpisem;
 • na podstawie opinii dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w terminie do 7 dni roboczych;
 • koordynator i wychowawca klasy niezwłocznie ustalają termin spotkania zespołu, na którym ustalane są proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na formularzu.
 • Dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin;
 • Dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym informuje na piśmie rodziców ucznia
  o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 • po wyrażeniu zgody przez rodzica uczeń objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, monitorują frekwencję oraz dwa razy dokonują na piśmie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i przekazują wychowawcy klasy;
 • wychowawca klasy wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dwa razy do roku: styczeń i czerwiec;
 • dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u koordynatora.
 • 48. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną posiadającego orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną:
 • dokument zostaje zarejestrowany w Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • koordynator umieszcza dokument w indywidualnej teczce ucznia;
 • wychowawca zapoznaje się z treścią orzeczenia, co potwierdza własnoręcznym podpisem;
 • wychowawca niezwłocznie w formie ustnej przekazuje nauczycielom uczącym najważniejsze informacje zawarte w orzeczeniu;
 • Dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w terminie do 7 dni roboczych;
 • zespół w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia orzeczenia dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny;
 • dyrektor ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w trybie natychmiastowym informuje na piśmie rodziców ucznia
  o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 • rodzic zapoznaje się z IPET, wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na proponowane formy
  i sposoby pomocy psychologiczno-pedagogicznej składając na dokumentacji własnoręczny podpis;
 • dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u pedagoga szkolnego;
 • zespół dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dwa razy do roku: styczeń i czerwiec;
 • rodzic ucznia otrzymuje kopię IPET-u oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.

ROZDZIAŁ 8

ORGANIZACJA PRACY BURSY

 • 49. 1. Bursa jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przy liceum, zorganizowaną dla młodzieży licealnej, uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania.
 1. Bursa jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną przede wszystkim dla uczniów liceum, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także dla młodzieży innych szkół średnich.
 2. Bursa prowadzi działalność w okresie roku szkolnego.
 3. Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności bursy określa regulamin bursy.
 4. Zajęcia wychowawcze z jedną grupą wychowanków wynoszą 49 godzin zegarowych.
 5. Szczegółową organizację bursy określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora szkoły, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.
 6. Bursa zapewnia wychowankom codzienne wyżywienie zgodne z obowiązującymi normami i zasadami racjonalnego żywienia w stołówce szkolnej.

 

 

ROZDZIAŁ 9

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY I BURSY

 • 50. 1. W szkole zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni, trenerzy, pedagog, pedagog specjalny, psycholog, fizjoterapeuta oraz pracownicy niepedagogiczni w celu sprawnego funkcjonowania liceum.
 1. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.
 2. Zadania poszczególnych pracowników ustala dyrektor w zakresach czynności.
 3. W szkole utworzone zostało stanowisko wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje dyrektor szkoły.
 • 51. 1. Wicedyrektor to nauczyciel, który sprawuje stanowisko kierownicze w liceum.
 1. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i jego odwołania dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego liceum i rady pedagogicznej.
 2. Do podstawowych zadań wicedyrektora należy:
 • przygotowywanie projektów dokumentów programowo-organizacyjnych, w tym planów pracy szkoły w części dotyczącej działalności wychowawczo-opiekuńczej
  i organizacyjnej oraz:
 1. tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. kalendarza szkolnego i miesięcznych harmonogramów pracy,
 3. informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, w tym analizy wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 4. przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach nad przydzieloną grupą nauczycieli, w tym systematyczne obserwowanie lekcji i innych zajęć realizowanych przez nauczycieli oraz prowadzenie ich dokumentacji;
 • zapewnienie pomocy przydzielonej grupie nauczycieli w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym; realizowanie zadań związanych z oceną ich pracy;
 • kierowanie działalnością wychowawczą szkoły i bursy, w tym szczególnie pracą wychowawców klas, zespołu wychowawczego, samorządu uczniowskiego oraz innych organizacji młodzieżowych;
 • przedłożenie dyrektorowi dwa razy do roku sprawozdania z realizacji działań wychowawczych i opiekuńczych;
 • kierowanie i nadzorowanie organizacji wycieczek młodzieży, obozów naukowych, wyjazdów zagranicznych oraz wyjść na zajęcia pozaszkolne;
 • egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w liceum i bursie porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły;
 • organizowanie współpracy ze środowiskiem, a w szczególności z wyższymi uczelniami;
 • organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
 • rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych nauczycieli;
 • kontrola dokumentacji szkolnej (dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, planów wychowawczych klas itp.);
 • kontrola dyscypliny pracy nauczycieli, w tym dyżurów, terminowego rozpoczynania
  i kończenia zajęć edukacyjnych;
 • organizowanie egzaminów zewnętrznych, uroczystości, imprez szkolnych
  i czuwanie nad sprawnym ich przeprowadzaniem i porządkiem;
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z pełniona funkcją;
 • zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności;
 • monitorowanie realizacji podstawy programowej.
 1. Wicedyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie zleconych zadań.
 2. Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień wicedyrektora określa dyrektor w zakresie czynności.
 • 52. 1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej pracy, w tym:
 • odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych jego opiece uczniów na zajęciach obowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • odpowiada za wypadki, wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich.
 1. Do podstawowych obowiązków nauczyciela liceum należy:
 • zapoznanie się z postanowieniami statutu liceum;
 • przestrzeganie postanowień statutu liceum oraz zarządzeń dyrektora i uchwał rady pedagogicznej;
 • postępowanie zgodnie z przyjętymi zasadami etyki zawodowej;
 • kształcenie i wychowywanie uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę i umiejętności oraz rozwijający twórcze myślenie i postawy niezbędne do odpowiedzialnego funkcjonowania w rodzinie, środowisku lokalnym i społeczeństwie;
 • poszanowanie godności ucznia i innych osób, stanowiących społeczność liceum;
 • przeciwdziałanie zjawisku demoralizacji uczniów;
 • zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie lekcji, przerw międzylekcyjnych, uroczystości, imprez szkolnych oraz wycieczek;
 • troska o właściwe zorganizowanie procesu kształcenie, wspieranie rozwoju psychicznego i fizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
 • doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie wiedzy merytorycznej
  i metodycznej;
 • poszanowanie postanowień obowiązującego rozporządzenia właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przyjętych w liceum zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania;
 • troska o powierzone mienie liceum;
 • aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej, współtworzenie w niej atmosfery życzliwości i koleżeństwa, realizowanie uchwał rady pedagogicznej oraz składanie okresowych sprawozdań z wykonywania zleconych zadań.
 1. Nauczyciel liceum ma prawo do:
 • poszanowania własnej godności;
 • podmiotowości w życiu szkoły, warunków sprzyjających rozwijaniu samorządności
  i samodzielności w pracy i do jej doskonalenia;
 • wyboru programu, metod nauczania, wychowania i opieki oraz środków dydaktycznych;
 • zapewnienia warunków pracy, odpowiadających normom i przepisom bhp;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami oceny jego pracy;
 • wynagrodzenia zasadniczego i dodatków, wynikających z obowiązujących przepisów
  i adekwatnych do wkładu i efektów jego pracy, do nagród, wyróżnień i odznaczeń;
 • poszanowania jego uprawnień socjalnych i w zakresie ochrony zdrowia;
 • zwrócenia się do dyrektora liceum z prośbą o uwzględnienie w ocenie pracy opinii uczniów.
 1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem za:
 • poziom wyników kształcenia w obrębie prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych;
 • zgodność realizowania treści nauczania z wymaganiami określonymi w podstawie programowej i przyjętych programach nauczania;
 • stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych powierzonych jego opiece.
 1. W ramach zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel
  (w tym również dyrektor) jest zobowiązany do dostępności w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów lub ich rodziców.
 2. W przypadku zawieszenia funkcjonowania szkoły, konsultacje mogą przyjąć formę rozmów telefonicznych lub online.
 • 53. 1. W szkole funkcjonują:
 • zespół wychowawczy;
 • zespół trenerski;
 • zespoły przedmiotowe;
 • zespoły nauczycieli uczących w danym oddziale;
 • komisje zadaniowe.
 1. Do zadań zespołu wychowawczego należy:
 • planowanie, koordynacja i realizacja pracy wychowawczej szkoły;
 • wdrażanie, ewaluacja oraz ocena realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki;
 • kontrolowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych, występujących w liceum;
 • organizowanie i rozwijanie działalności samorządowej uczniów;
 • wnioskowanie do dyrektora lub rady pedagogicznej w sprawach związanych z organizacją i realizacją zadań wychowawczych i opiekuńczych liceum;
 • wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego rocznika przez cały cykl edukacyjny oraz materiałów ćwiczeniowych na dany rok szkolny. Więcej niż 1 podręcznik można wybrać przy językach obcych,
  w szkołach ponadpodstawowych przy rozszerzonym zakresie nauczania.
 1. Do zadań zespołu trenerskiego należy:
 • opracowywanie sportowych planów szkoleniowych rocznych i cyklicznych;
 • planowanie indywidualnych zadań szkoleniowo-wynikowych uczniów – zawodników, startów i gier poszczególnych uczniów;
 • planowanie i prowadzenie testów, sprawdzianów i badań kontrolnych;
 • dokonywanie ocen rozwoju i postępu sportowego uczniów – zawodników;
 • planowanie obozów, konsultacji i innych form szkoleń;
 • prowadzenie naboru uczniów do szkoły.
 1. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:
 • wybór lub opracowanie programów nauczania;
 • opiniowanie przygotowanych przez nauczycieli programów nauczania;
 • dobór podręczników;
 • opracowanie i modyfikowanie przedmiotowych zasad i kryteriów oceniania;
 • ustalenie zasad i sposobu przeprowadzania badań osiągnięć uczniów i opracowanie ich wyników;
 • opracowanie wyników egzaminów zewnętrznych i planów naprawczych;
 • opracowanie i realizacja tematyki samokształceniowej oraz doskonalenia zawodowego;
 • planowanie lekcji koleżeńskich;
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych;
 • dzielenie się z kolegami wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na kursach doskonalenia zawodowego;
 • identyfikowanie ryzyka i zagrożeń w realizacji przyszłych zadań.
 1. Do zadań zespołu nauczycieli uczących w jednej klasie należy:
 • wybór zestawu programów nauczania i podręczników dla danego oddziału
  z uwzględnieniem możliwości rozwoju uczniów;
 • zapoznanie się z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi uczniów oraz ich zespołowe rozwiązanie;
 • współpraca w celu ułatwienia uczniom osiąganie sukcesu;
 • podejmowanie działań na rzecz koordynacji treści międzyprzedmiotowych;
 • diagnozowanie i usprawnienie Wewnątrzszkolnego Oceniania i Szkolnego Programu Wychowawczego-Profilaktycznego;
 • ustalanie i realizacja doraźnych działań wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego oraz pojedynczych uczniów;
 • doskonalenie pracy poprzez wymianę doświadczeń, lekcje otwarte, opracowanie narzędzi badawczych;
 • analizowanie wyników osiągnięć uczniów;
 • opiniowanie ocen zachowania uczniów.
 1. Do zadań komisji zadaniowych należy:
 • wprowadzanie zmian w statucie;
 • promocja szkoły;
 • przeprowadzanie inwentaryzacji majątku szkolnego, skontrum bibliotecznego, kasacji zużytego sprzętu i pomocy dydaktycznych.
 1. Dyrektor może tworzyć zespoły w zależności od bieżących potrzeb liceum i powoływać przewodniczących tych zespołów, jak również koordynatorów do spraw realizacji określonych zadań statutowych i liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
 • 54. 1. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonym mu przez dyrektora oddziałem.
 1. Wychowawca sprawuje opiekę nad oddziałem przez cały cykl nauczania.
 2. Dyrektor szkoły może zmienić lub odwołać wychowawcę z powierzonej funkcji.
 3. Zmiana lub odwołanie wychowawcy może nastąpić:
 • w przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela, uniemożliwiającej pełnienie obowiązków wychowawcy;
 • z przyczyn organizacyjnych;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek ponad połowy uczniów
  i ich rodziców przedstawiony dyrektorowi.
 1. Wychowawcy klasowemu liceum przysługują wszystkie prawa określone dla nauczyciela i podlega on wszystkim właściwym dla niego obowiązkom.
 2. Ponadto wychowawcy klasowemu przysługuje prawo do:
 • wystąpienia z umotywowanym wnioskiem o rezygnację z powierzonej mu funkcji
  i przedłożenia go dyrektorowi szkoły do rozpatrzenia;
 • współdziałania i pomocy ze strony rodziców w sprawach związanych z opieką nad wychowankiem;
 • uzyskania pomocy ze strony dyrektora i kolegów w rozstrzygnięciu konfliktów między nim a klasą lub wychowankiem;
 • przedstawienia własnej opinii w sprawie przyjęcia lub skreślenia ucznia z rejestru uczniów;
 • występowania w obronie praw wychowanków wynikających z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka;
 • sprzeciwu w sprawach dotyczących przeciwdziałania przeciążeniu uczniów zadaniami domowymi oraz sprawdzianami;
 • jednorocznej przerwy w pełnieniu funkcji wychowawcy po okresie nieprzerwanej 3-letniej opieki nad klasą, jeśli istnieją odpowiednie przyczyny.
 1. Do obowiązków wychowawcy klasowego należy w szczególności:
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi wychowanków, ich dojrzewaniu do życia w rodzinie, środowisku lokalnym i społeczeństwie;
 • otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów;
 • inspirowanie i wspieranie działań zespołowych wychowanków;
 • kształtowanie atmosfery eliminującej konflikty w zespole oraz życzliwego stosunku
  do kolegów;
 • poznanie problemów, sytuacji rodzinnej i potrzeb wychowanków oraz występowanie
  do dyrektora z wnioskiem o pomoc psychologicznopedagogiczną, materialną i zdrowotną;
 • systematyczne zbieranie informacji na temat postępów w nauce, zachowaniu swoich podopiecznych i informowanie o nich rodziców;
 • podejmowanie działań, zapewniających uczniom bezpieczny pobyt w szkole, poradnią psychologiczno-pedagogiczną w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz umożliwienie rodzicom i opiekunom uczniów kontaktów z tymi placówkami;
 • współdziałanie z nauczycielami, uczącymi w jego klasie, uzgadnianie z nimi działań
  i koordynowanie ich wobec uczniów, zwłaszcza w zakresie pomocy dla najsłabszych
  i szczególnie uzdolnionych;
 • udzielanie pomocy i opieki niezbędnej do zorganizowania oraz przeprowadzenia wycieczek oraz imprez klasowych i szkolnych;
 • ustalanie okresowej oceny zachowania;
 • udzielanie uczniom upomnień, występowanie do dyrektora z wnioskami w sprawach nagród, wyróżnień oraz kar;
 • prowadzenie orientacji zawodowej;
 • prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego, w tym arkuszy ocen ucznia;
 • informowanie rodziców na miesiąc przed półroczną klasyfikacją uczniów o ocenach niedostatecznych, ocenie nagannej zachowania oraz nieklasyfikowaniu;
 • usprawiedliwianie nieobecności uczniów;
 • współpraca z pedagogiem szkolnym.
 1. Wychowawca, zwłaszcza początkujący, ma prawo do szczególnej opieki i pomocy
  ze strony dyrektora, jego zastępcy, doświadczonych kolegów.
 2. Wychowawcy wszystkich oddziałów współpracują ze sobą i koordynują swoje działania w ramach zespołu wychowawczego.
 • 55. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa
  oraz w miarę możliwości kadrowych, innych specjalistów, do których zadań należy
  w szczególności:
 • rozpoznawanie środowiska i warunków życia uczniów;
 • rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych;
 • w zakresie pomocy uczniom, a także ich rodzicom współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, innymi instytucjami specjalistycznymi, z organizacjami szkolnymi
  i pozaszkolnymi;
 • w przypadkach wymagających specjalistycznej pomocy wskazywanie rodzicom i uczniom specjalistyczne placówki i organizacje, które w danej sytuacji mogą udzielić właściwej pomocy;
 • udzielanie uczniom w zakresie swoich kompetencji pomocy w dziedzinie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi czy konfliktami rodzinnymi;
 • kreowanie pozytywnych postaw społecznych wśród młodzieży poprzez systematyczne rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty i zajęcia integracyjne;
 • kierowanie procesem tworzenia, współtworzenia programu wychowawczo-profilaktyczny szkoły;
 • prowadzenie działań na rzecz profilaktyki uzależnień;
 • organizowanie szkoleń i warsztatów dla uczniów i rodziców;
 • udzielanie rodzicom indywidualnych porad w zakresie wychowania;
 • udzielanie uczniom pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia;
 • przy współpracy z nauczycielami monitorowanie postępów w nauce uczniów zagrożonych drugorocznością oraz drugorocznych;
 • w sytuacjach koniecznych wnioskowanie do sądu w sprawach zaniedbań środowiskowych wobec ucznia;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami, których działalność obejmuje problemy opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
  w trudnej sytuacji życiowej;
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz dbanie na swoim stanowisku pracy o przestrzeganie prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 • 56. W szkole powierza się funkcje koordynatora do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Funkcję tą pełni pedagog szkolny, a do jego zadań należy:
 • ustalenie zakresu zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy, przekazanie ich dyrektorowi, planowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, dokonanie oceny efektywności pomocy, podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych;
 • zapoznawanie się z informacjami przekazywanymi drogą elektroniczną przez pracowników szkoły;
 • stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:
 1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
 3. przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
 4. wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej.
 • 57. 1. Zadania pedagoga specjalnego obejmują w szczególności:
 • współpracę z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, rodzicami
  oraz uczniami w zakresie:
 • realizacje działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów
  w życiu szkoły;
 • prowadzenia badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;
 • w przypadku uczniów objętych kształceniem specjalnym, współpracę z zespołem nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem w zakresie opracowania
  i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
  oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
 1. W celu podnoszenia jakości edukacji włączającej zadania pedagogów specjalnych obejmują wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności
  w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem;
 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;
 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.
 1. Ponadto pedagog specjalny:
 • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów
  i nauczycielom;
 • współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami (m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny);
 • przedstawia radzie pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie wymienionych wyżej zadań.
 • 58. 1. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:
 • diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego określonych odrębnymi przepisami prawa;
 • opracowywanie rocznego planu działań w zakresie doradztwa zawodowego;
 • wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami
  i psychologa szkolnego w zakresie realizacji działań doradztwa zawodowego;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: rynków pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów
  i zatrudnienia, możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom;
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów
  do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 • kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły;
 • współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły oraz realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi edukacyjnej i zawodowej, zawartych w programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły; współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa; gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (np. broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne).
 • 59. 1. Sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki w liceum zajmują się osoby powołane przez dyrektora.
 1. Do zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa uczniów należy w szczególności:
 • diagnozowanie pojawiających się w szkole zagrożeń;
 • analiza potrzeb i oczekiwań uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa;
 • integrowanie działań nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz instytucji i osób, współdziałających ze szkołą w zakresie bezpieczeństwa uczniów;
 • koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa uczniów, w ramach realizowanego
  w szkole programu wychowawczego i profilaktycznego;
 • wdrażanie i dostosowanie do specyfiki szkoły procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożeń;
 • wnioskowanie do dyrektora o podjęcie działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa uczniów;
 • monitorowanie zachowań uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych;
 • pomoc nauczycielom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policją, strażą miejską, strażą pożarną) oraz instytucjami, działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży;
 • współpraca z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę, instytucjami oraz urzędami, zajmującymi się bezpieczeństwem młodzieży;
 • promowanie w liceum problematyki bezpieczeństwa młodzieży.
 • 60. 1. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:
  • każdy nauczyciel i pracownik administracji szkolnej zobowiązany jest do przestrzegania zapisów statutu liceum, regulaminów wewnętrznych, procedur postępowania
   w sytuacjach kryzysowych i bieżących zarządzeń dyrektora szkoły, a w szczególności:
 1. przeciwdziałania wszelkim przejawom demoralizacji wśród uczniów. Za demoralizację uważa się: systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, spożywanie alkoholu, palenie papierosów, e-papierosów stosowanie lub rozprowadzanie środków psychoaktywnych, uprawianie nierządu, wulgarnego słownictwa, wybryki chuligańskie, kradzieże itp.,
 2. zapoznania uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych
  i zagrożeń,
 3. udzielania pomocy uczniom w pokonywaniu trudności związanych z ich demoralizacją,
 4. ochrony uczniów, będących świadkami demoralizacji i kształtowania postaw przeciwdziałających temu zjawisku.
 5. Każdy nauczyciel i pracownik niepedagogiczny są zobowiązani do ukończenia kursu pomocy przedmedycznej.
 6. W celu zapewnienia uczniom i pracownikom szkoły, bezpiecznych warunków pracy oraz nauki, wychowania, opieki – budynek i teren szkolny objęte są monitoringiem wizyjnym. Zasady funkcjonowania monitoringu w szkole reguluje odrębny dokument.
 • 61. Zadaniem wychowawcy w bursie jest sprawowanie opieki i wychowania,
  a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanków, proces uczenia się
  oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • inspirowanie i wspomaganie samodzielnych działań wychowanków;
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie
  oraz pomiędzy wychowankami a innymi członkami społeczności bursy;
 • tworzenie warunków zapewniających wychowankom szeroko pojęte bezpieczeństwo
  i zaspokajanie ich potrzeb, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej;
 • udzielanie rodzicom wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych oraz udzielanie informacji o instytucjach wspierających dziecko
  i rodzinę;
 • otoczenie troskliwą opieką każdego wychowanka, a w szczególności wychowanków
  z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi;
 • dbanie o zdrowie i higienę psychiczną młodzieży;
 • sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków i kierowanie się zasadą bezstronności i obiektywizmu w ocenie zachowania wychowanka;
 • wspomaganie rozwoju zainteresowań i uzdolnień;
 • organizowanie czasu wolnego młodzieży;
 • prowadzenie lub organizowanie zajęć dla wychowanków, zgodnie z posiadanymi przez siebie kwalifikacjami i/lub kompetencjami, uwzględniając ich zainteresowania i potrzeby psychospołeczne.
 • 62. Szkoła zatrudnia specjalistów, w tym fizjoterapeutę, który zapewnia bezpieczeństwo w trakcie treningów i meczów oraz dba o zdrowie zawodników.
 • 63. 1. W szkole zatrudnia się pracowników samorządowych (ekonomicznych, administracyjnych i obsługi), w tym m.in.: główną księgową, księgową, intendenta, sekretarza szkoły, pracowników gospodarczych, personel sprzątający, kucharki, pomoc kuchenną.
 1. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 2. Kompetencje, obowiązki i zakres odpowiedzialności pracowników, o których mowa
  w ust. 1, określa dyrektor szkoły, a szczegółowy zakres obowiązków zawarty jest w teczkach osobowych pracowników.
 3. Do podstawowych obowiązków administracji i obsługi należy w szczególności:
 • wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 • udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu szkoły, o ile prawo tego nie zabrania;
 • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • sumienne i staranne wykonywanie poleceń dyrektora szkoły.
 1. Zadania pracowników w zakresie bezpieczeństwa:
 • pełnienie dyżurów na korytarzach szkolnych i w szatni przez pracowników obsługi podczas przerw międzylekcyjnych i w czasie trwania zajęć;
 • kontrolowanie przez pracowników obsługi (portiernia) osób z zewnątrz wchodzących na teren szkoły i zgłaszanie tego faktu dyrektorowi szkoły – stosowanie procedury dotyczącej kontroli, ewidencji przyjść osób na teren szkoły i wyjść;
 • reagowanie na przejawy niewłaściwego zachowania zagrażającego bezpieczeństwu uczniów pracowników administracji i obsługi zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • powiadomienie dyrekcji, sekretarza o każdym przypadku podejrzanego zachowania się ucznia lub osoby spoza szkoły.

ROZDZIAŁ 10

UCZNIOWIE SZKOŁY

 • 64. 1. Uczniem SMS-LO im. Mikołaja Kopernika jest osoba wpisana do rejestru uczniów liceum.
 1. Uczniem liceum przestaje być osoba, która została skreślona z rejestru uczniów zgodnie z przyjętą procedurą skreślenia z listy uczniów szkoły.
 2. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest zdobywanie wiedzy, podnoszenie kultury osobistej i sprawności fizycznej oraz systematyczne uczęszczanie na wszystkie zajęcia organizowane przez szkołę.
 3. Uczeń liceum nie może zachowywać się nieetycznie.
 4. Uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły podczas zajęć lekcyjnych oraz przerw.
 5. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły niebezpiecznych narzędzi i substancji, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych.

Prawa i obowiązki uczniów

 • 65. 1. Uczeń ma prawo do:
 • poszanowania swojej godności osobistej i zachowania w stosunku do nich zasad dobrego wychowania;
 • zapoznania się z programem nauczania na dany rok szkolny, wymaganiami edukacyjnymi;
 • obiektywnej, jawnej oceny oraz ustalonych form i sposobów kontroli postępów w nauce;
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia oraz szkolenia sportowego;
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz urządzeń i sprzętu sportowego;
 • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, zrzeszania się
  w organizacjach działających w szkole;
 • korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego;
 • opieki medycznej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Uczeń ma obowiązek:
 • dbać o honor szkoły i szanować jej symbole oraz godnie ją reprezentować na zewnątrz;
 • przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły, zarządzeń i ustaleń dyrektora szkoły oraz wykonywać polecenia nauczycieli;
 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, sportowych i życiu szkoły, przygotowywać się do lekcji;
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach i imprezach sportowych, kulturalnych szkoły;
 • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów oraz odpowiedzialności za własne i kolegów zachowanie i bezpieczeństwo;
 • dbać o wspólne dobro oraz ład i porządek w szkole i na obiektach sportowych;
 • dostosować swój wygląd i strój do charakteru miejsca jakim jest szkoła oraz do ogólnie przyjętych norm obyczajowych, moralnych i estetycznych;
 • przychodzić na zajęcia punktualnie.
 • 66. 1. Ucznia szkoły obowiązują dwa typy strojów:
 • codzienny – długie spodnie, spódnice, krótki lub długi rękawek podczas ciepłych dni dopuszczalne są spodnie za kolana;
 • galowy – długie, ciemne spodnie, spódnica (nie jeansowe), gładka, biała lub niebieska koszula, bluzka.
 1. W przypadku nieprzestrzegania statutu wychowawca klasy wpisuje do dziennika uwagę o zachowaniu ucznia.
 2. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma każdorazowo obniżoną ocenę ze sprawowania o jeden stopień.
 • 67. 1. Uczniowie mogą przynosić do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własna odpowiedzialność.
 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie czy kradzież sprzętu poza zdeponowanym u dyrektora szkoły.
 2. Uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących i odtwarzających dźwięk i obraz w czasie lekcji. Urządzenia muszą być wyłączone i schowane.
 3. Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, trenerów oraz innych pracowników szkoły bez zgody nauczyciela, trenera prowadzącego.
 4. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji, treningu bez zgody osoby prowadzącej zajęcia.
 5. Za nieprzestrzeganie zakazu używania sprzętu elektronicznego na zajęciach lekcyjnych i treningach uczniowi może grozić obniżenie oceny zachowania.
 6. Jeżeli uczeń nie chce schować telefonu nauczyciel informuje o zdarzeniu wychowawcę oraz sporządza odpowiednią notatkę w dzienniku. Wychowawca wzywa do szkoły rodzica bądź trenera.

Nagrody i kary

 • 68. 1. Za wzorową postawę, za osiągnięcia w nauce i zachowaniu uczeń może otrzymać:
 • pochwałę wychowawcy klasy bądź innego nauczyciela;
 • pochwałę dyrektora wobec klasy lub całej wspólnoty;
 • list pochwalny do rodziców;
 • świadectwo z wyróżnieniem;
 • nagrodę rzeczową;
 • wpis do świadectwa ukończenia liceum;
 • wytypowanie do nagród pozaszkolnych.
 1. Tryb odwołania się od nagrody:
 • do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice mogą wnieść uzasadnione zastrzeżenie do dyrektora w terminie siedmiu dni od ogłoszenia jej przyznania;
 • odwołanie rozpatrywane jest przez dyrektora w terminie 14 dni;
 • decyzja dyrektora podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.
 1. Uczeń pełnoletni podlega prawu szkolnemu na tych samych zasadach co uczeń niepełnoletni.
 2. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu uczeń może być ukarany:
 • upomnieniem ustnym;
 • pisemnym upomnieniem wychowawcy;
 • pisemnym upomnieniem dyrektora;
 • pisemną naganą dyrektora;
 • skreśleniem z rejestru uczniów.
 1. Upomnienie ustne udzielane jest uczniowi za pojedyncze, drobne przewinienie.
 2. Pisemne upomnienie wychowawcy klasy otrzymuje uczeń za:
 • fałszowanie usprawiedliwień nieobecności;
 • nieuzasadnione opuszczanie zajęć lekcyjnych;
 • naruszenie zasad kultury (np. używanie wulgarnego słownictwa);
 • niewłaściwe zachowanie w szkole i poza nią, np. palenie tytoniu (e-papierosy), picie alkoholu, zażywanie środków odurzających;
 • samowolne wychodzenie z zajęć i imprez szkolnych;
 • niewywiązywanie się z zawartych z nim umów i kontraktów;
 • agresywne zachowanie wobec rówieśników, pracowników szkoły i innych osób;
 • niegrzeczne zachowanie się w stosunku do wychowawcy, nauczycieli, wykłócanie się, dyskusje nie na temat, zakłócające przebieg lekcji;
 • korzystanie w czasie lekcji i innych zajęć szkolnych z telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych.
 1. Pisemne upomnienie dyrektora szkoły uczeń otrzymuje za:
 • brak poprawy zachowania mimo wcześniej udzielonych mu upomnień, na wniosek wychowawcy lub innego pracownika szkoły;
 • samowolne wychodzenie ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz oddalanie się od grupy podczas wycieczki;
 • łamanie wewnętrznych regulaminów, zarządzeń oraz poleceń dyrektora lub nauczycieli.
 1. Uczeń może być ukarany karą pieniężną za zniszczenie mienia szkolnego lub zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy zniszczonego mienia lub do jego naprawy we własnym zakresie.
 2. O karze udzielonej uczniowi muszą być poinformowani rodzice.
 3. Uczeń ma prawo odwołać się od udzielonej mu na piśmie nagany do dyrektora Liceum, w ciągu trzech dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
 4. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 7 dni przez powołaną przez dyrektora komisję w składzie: przedstawiciel dyrekcji, wychowawca i przedstawiciel samorządu uczniowskiego. Decyzja komisji jest ostateczna.
 5. Uczeń pełnoletni, może zrezygnować z nauki w szkole, jeśli nie chce podlegać prawu szkolnemu.
 6. Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub na policję w przypadku, gdy:
 • rodzice sprawcy odmawiają współpracy ze szkołą, nie stawiają się na wezwania wychowawcy oddziału i dyrektora szkoły;
 • uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności, jeśli do szkoły trafiają informacje o innych przejawach demoralizacji;
 • szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie przynosi żadnych rezultatów;
 • dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa.
 1. W przypadku ucznia wykazującego przejawy demoralizacji, lub który dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku nauki, dyrektor szkoły może zaniechać czynności określonych w ust. 13, jeżeli za zgodą rodziców (w sytuacji nieletniego ucznia), zastosuje wobec niego (o ile to wystarczające) środek oddziaływania wychowawczego w postaci:
 • pouczenia;
 • ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie;
 • przeproszenia pokrzywdzonego;
 • przywrócenia stanu poprzedniego;
 • wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły;
 • nakazanie uczniowi udziału w wolontariacie oraz współpracy z instytucjami współpracującymi ze szkołą w tym zakresie.
 1. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły.
 2. W przypadku, gdy nieletni dopuści się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego, przepis określony w ust. 14 nie będzie miał zastosowania. Prawo dyrektora do stosowania oddziaływań wychowawczych nie ma zastosowania w odniesieniu do nieletnich sprawców najpoważniejszych przestępstw.
 3. Jeżeli rodzic ucznia niepełnoletniego, o którym mowa w ust. 14 nie wyrazi zgody na propozycję dyrektora szkoły – dyrektor będzie miał obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego o demoralizacji lub o czynie karalnym.
 • 69. 1. W przypadku nieprzestrzegania praw określonych w § 65 ust. 1 oraz w przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń ma prawo składania skargi do wychowawcy klasy, a jeżeli skarga dotyczy wychowawcy klasy – do dyrektora szkoły.
 1. Skargę składa uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia. Skarga powinna zawierać dokładny opis zdarzenia.
 2. Pisemną informację o zdarzeniu, którego dotyczy skarga, może przekazać także dyrektorowi szkoły wychowawca, pedagog szkolny lub inny pracownik szkoły oraz samorząd oddziałowy lub samorząd uczniowski.
 3. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania skargi podejmuje czynności wyjaśniające w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu zdarzenia oraz jego przyczyn
  w stosunku do informacji zawartej w skardze ucznia bądź jego rodziców lub w pisemnej informacji otrzymanej od pozostałych osób.
 4. W postępowaniu wyjaśniającym uwzględnia się wnioski z rozmów ze stronami zdarzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwzględnia się także konfrontację ze stronami zdarzenia.
 5. W trakcie postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły może zasięgać opinii rady pedagogicznej, zespołu wychowawczego i wychowawcy.
 6. W przypadku szczególnie rażącego zdarzenia dyrektor szkoły jest zobowiązany po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających przedstawić zebrany materiał wyjaśniający Radzie Pedagogicznej, która wyraża opinię w kwestii sposobu rozstrzygnięcia zdarzenia.
 7. Opinia rady pedagogicznej nie jest wiążąca dla dyrektora szkoły.
 8. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły podejmuje decyzję
  w kwestii sposobu rozstrzygnięcia zdarzenia, a swoje stanowisko przedstawia zainteresowanym stronom w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia czynności wyjaśniających.
 9. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 11.
 10. Od decyzji, o której mowa w ust. 10, przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • 70. 1. Ucznia skreśla się z rejestru uczniów szkoły za:
 • posiadanie, sprzedaż, rozprowadzanie lub zażywanie środków psychoaktywnych, posiadanie lub spożycie alkoholu na terenie szkoły lub w czasie zajęć pozalekcyjnych
  i pozaszkolnych;
 • przyjście do szkoły pod wpływem środków psychoaktywnych, alkoholu;
 • posiadanie przy sobie broni, ostrych narzędzi;
 • użycie substancji chemicznej (np. gazu łzawiącego);
 • kradzież;
 • fałszerstwo dokumentów szkolnych;
 • wybryki chuligańskie w szkole i poza nią;
 • dokonanie przestępstwa komputerowego (świadome wprowadzenie wirusów, włamanie na szkolną stronę internetową, do elektronicznego dziennika, podszywanie się pod ich legalnych użytkowników, przechwytywanie cudzej korespondencji e-mailowej, włamanie się do systemów komunikacyjnych w celu uzyskania darmowych połączeń, numerów kart kredytowych) na terenie szkoły;
 • za nielegalne wykorzystanie nagrania fragmentu lub całości przebiegu lekcji lub innych zajęć szkolnych w Internecie i innych środkach masowego przekazu;
 • udzielenie dwóch nagan dyrektora liceum za naruszenie niniejszego statutu;
 • skazanie prawomocnym wyrokiem sądu.
 1. Tryb postępowania przy skreśleniu ucznia z rejestru uczniów:
 • wnioskodawcą w sprawie skreślenia jest wychowawca klasy, nauczyciel, trener lub inny pracownik szkoły;
 • wnioskodawca w sprawie skreślenia ucznia z rejestru powinien sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencje, którą składa do wicedyrektora;
 • wicedyrektor zbiera wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie (samorządu uczniowskiego, młodzieżowej rady bursy, wychowawcy, trenera) i wyjaśnienia stron
  (w tym rodziców ucznia bądź prawnych opiekunów);
 • wicedyrektor składa projekt wniosku do dyrektora szkoły;
 • dyrektor informuje ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony, którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie zaistniały incydent;
 • dyrektor zwołuje posiedzenie rady pedagogicznie, na której przedstawia dokumenty
  w sprawie;
 • na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor po przeanalizowaniu sprawy podejmuje w ciągu 3 dni stosowną decyzję administracyjną, o czym informuje radę pedagogiczną;
 • decyzję doręcza się uczniowi i rodzicom lub prawnym opiekunom na piśmie;
 • uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji dyrektora do organu nadzorującego szkołę w terminie 14 dni od doręczania decyzji na piśmie.
 1. W toku postępowania odwoławczego od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów, uczeń ma prawo uczęszczać do szkoły, chyba, że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
 2. Decyzji, od której służy prawo odwołania może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności wówczas, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia albo też dla zabezpieczania mienia szkolnego.

ROZDZIAŁ 11

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

 • 71. 1. Nabór kandydatów odbywa się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz koncepcją dydaktyczno-wychowawczą liceum, prezentowaną kandydatom i ich rodzicom podczas „dni otwartych”, na stronach internetowych, akcji promocyjnej w szkołach podstawowych i w rozmowach indywidualnych.
 1. Nabór kandydatów do liceum odbywa się za pomocą scentralizowanego systemu elektronicznego, za którego przebieg odpowiada organ prowadzący oraz poza naborem elektronicznym.
 2. przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych publicznych i niepublicznych z Łodzi i spoza niej.
 3. Liceum ogłasza wstępne listy przyjętych oraz listy ostateczne w terminach ustalonych przez organ nadzorujący.
 4. Organizacją, przebiegiem i wynikami naboru kandydatów zajmuje się powołana przez dyrektora liceum komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.
 5. W sytuacji, kiedy liceum nie dokona pełnego naboru kandydatów w pierwszym terminie, dyrektor ogłasza po 20 sierpnia danego roku dodatkowy termin naboru.
 6. W postępowaniu klasyfikacyjnym mogą brać udział uczniowie, którzy zdawali egzamin ósmoklasisty w dodatkowym terminie.
 7. Nabór, o którym mowa w ust. 6, prowadzi dyrektor liceum bez powoływania komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.
 8. Zasady i tryb naboru kandydatów do Szkoły określa „Regulamin naboru kandydatów do klas pierwszych SMS-LO im. M. Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim”.

 

 

ROZDZIAŁ 12

RODZICE

 • 72. 1. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły i statutem oraz współtworzenia tych dokumentów poprzez udział swoich przedstawicieli w radzie rodziców;
 • zapoznania się z warunkami i sposobem Oceniania Wewnątrzszkolnego;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji dotyczących postępów w nauce
  i zachowania swojego dziecka;
 • uzyskiwać informacje na temat możliwości dalszego kształcenia uczniów;
 • informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą został objęty uczeń.
 1. Spotkania z rodzicami odbywają się co najmniej 2 razy w roku szkolnym, natomiast konsultacje wg potrzeb.
 2. Rodzice uczniów mają obowiązek:
 • dbać o regularne uczęszczanie swojego dziecka do szkoły, informować wychowawcę
  o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach dydaktycznych;
 • informować wychowawcę o sprawach mogących mieć duży wpływ na naukę i zachowanie dziecka;
 • systematycznego kontaktowania się z wychowawcą w sprawie postępów dziecka w nauce i jego zachowania oraz uczestniczyć w spotkaniach rodziców z wychowawcą zgodnie
  z harmonogramem spotkań;
 • angażowania się jako partnerzy w działania szkoły, aktywnego udziału w wyborach
  i współdziałaniu w organach szkoły.
 1. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
 • spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez dyrektora);
 • rozmowy z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach;
 • konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami.
 1. W sytuacji realizacji kształcenia na odległość:
 • rodzice mają obowiązek pozostawać w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, poprzez kontakt telefoniczny korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły;
 • rodzice usprawiedliwiają nieobecność swoich dzieci na zajęciach edukacyjnych prowadzonych online za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
 • szczegółowe ustalenia dotyczące komunikacji oraz sposobu realizacji konsultacji
  z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ustalane są indywidualnie i dostosowywane do możliwości i potrzeb rodziców.

ROZDZIAŁ 13

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

 • 73. 1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne (WO) osiągnięć edukacyjnych uczniów polega
  na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych – postępach
  i trudnościach w nauce;
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do efektywnej pracy;
 • gromadzenie informacji o uczniu i formułowania na ich podstawie opinii o jego osiągnięciach w nauce i rozwoju;
 • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • wdrożenie ucznia do samooceny;
 • przygotowanie ucznia do egzaminów maturalnych.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i przestrzegania norm etycznych oraz obowiązków ucznia, a także jego aktywności na rzecz szkoły i środowiska.
 2. Przy ocenianiu, klasyfikowaniu oraz promowaniu uczniów stosowane są zasady:
 • jawności wymagań edukacyjnych;
 • ustalenia szczegółowych zasad WO i PZO (przedmiotowych zasad oceniania);
 • dostosowania oceny do zakresu umiejętności i rozwoju psychofizycznego ucznia;
 • bieżącego informowania rodziców ucznia o postępach i trudnościach w nauce.
 • 74. 1. Rok szkolny dzielimy na dwa okresy (półrocza), określone corocznie przez radę pedagogiczną w terminarzu danego roku szkolnego.
 1. Dokumentowanie wewnątrzszkolnego oceniania uczniów odbywa się w dzienniku elektronicznym oddziału, do którego uczeń został zapisany
 2. Zajęcia z wychowankami bursy dokumentowane są w dzienniku zajęć wychowawczych.
 3. Zajęcia pozalekcyjne dokumentowane są w dzienniku zajęć pozalekcyjnych,
 4. Pisemne prace kontrolne z poszczególnych przedmiotów, obejmujące większą partię materiału nauczania (np. działu) przechowywane są przez nauczyciela przez 1 rok, przy czym na wniosek ucznia lub rodziców muszą być one udostępnione na terenie szkoły z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców. 
 5. Każdy rodzic informacje o ocenach i frekwencji otrzymuje za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 6. Uczniom przekazywane są informacje co robią dobrze a nad czym muszą popracować zaś rodzicom przekazywane są informacje o szczególnych uzdolnieniach.
 7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz trybie poprawiania ocen cząstkowych;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • sposobach informowania rodziców o postępach edukacyjnych uczniów.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania a także
  o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny zachowania.
 2. Nauczyciel na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  o specyficznych trudnościach w uczeniu się, dostosowuje wymagania edukacyjne
  do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 3. Jeżeli uczeń o wybitnych zdolnościach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem, nauczyciel prowadzący zajęcia może dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć
  do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
 4. W końcu każdego półrocza nauczyciele (wychowawcy) ustalają oceny klasyfikacyjne uczniów, które przedstawiają na zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 5. Rada pedagogiczna na zebraniu zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.
 6. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie, w różnych formach w warunkach zapewniających ich obiektywność. Oceny
  te są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców oraz ustalane na podstawie znanych
  im kryteriów. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.
 7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 8. Wiedza i umiejętności ucznia mogą być sprawdzone w sposób ustny lub pisemny. Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich wymaganiach edukacyjnych.
 9. Jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jest praca klasowa, obejmująca swoim zakresem dział przerobionego materiału:
 • nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania pracy klasowej i zapisania jej w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
 • w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, w tygodniu 3 prace klasowe (możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej pracy klasowej w danym tygodniu, jeżeli nie odbyła się ona w ustalonym terminie z przyczyn niezależnych od nauczyciela lub uczniów);
 • ustalenia, o których mowa w pkt 2 nie dotyczą międzyoddziałowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających;
 • prace klasowe powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 14 dni i przechowywane przez nauczyciela do końca bieżącego roku szkolnego, termin ten w przypadku prac
  z języka polskiego oraz języków obcych może być wyjątkowo wydłużony do 21 dni;
 • sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania, na prośbę ucznia lub jego rodziców jest udostępniana na terenie szkoły. Szczegółowe zasady udostępniania prac uczniów zostały określone w PZO.
 • 75. 1. W szkole obowiązują kryteria oceniania prac pisemnych.
 1. O ocenie z pracy decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona na procenty.
 2. Kryteria dla uczniów:
 • 0% – 40% — niedostateczny;
 • 41% – 55% — dopuszczający;
 • 56% – 72% — dostateczny;
 • 73% – 89% — dobry;
 • 90% – 95% — bardzo bobry;
 • 96% – 100% – celująca.
 1. Stopień celujący — praca ucznia spełnia wymogi na ocenę bardzo dobrą, poza tym uczeń wykonuje zadania dodatkowe, które obejmują zakres programu nauczania danej klasy.
 2. Inne prace pisemne to:
 • kartkówka polegająca na sprawdzeniu wiedzy z co najwyżej trzech ostatnich tematów;
 • prace domowe (wypracowania, referaty, projekty, itp.).
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia, należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w lekcjach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii:
 • decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza lub odpowiednią poradnię (zgodnie z rozporządzeniem);
 • dyrektor nie zwalnia ucznia z całych zajęć wychowania fizycznego, a jedynie z tych czynności, których – jak stwierdza opinia lekarska – uczeń ze względów zdrowotnych nie może wykonywać. Uczeń musi posiadać opinię lekarską o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego;
 • zwolnienie jest udzielane na czas określony w opinii;
 • zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego powinno być dostarczone wychowawcy, który po odnotowaniu w dzienniku klasowym daty wpływu i okresu obejmującego zwolnienie przekazuje je do szkolnego gabinetu lekarskiego i informuje o nim nauczyciela wychowania fizycznego. Kopię zwolnienia wraz z podaniem o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, uczeń dostarcza dyrektorowi szkoły.
 1. Na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej uczeń może być zwolniony przez Dyrektora szkoły do końca etapu edukacyjnego z nauki drugiego języka obcego.
 2. Ocena półroczna jest wystawiana z uwzględnieniem średniej ważonej ocen bieżących. Wystawiając ocenę półroczną nauczyciel przedmiotu może uwzględnić inne okoliczności przemawiające na korzyść ucznia.
 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
 4. Średnia ważona ocen bieżących stosowana przy wystawianiu ocen:
 • projekty, sprawdzian, praca klasowa, wypracowanie — waga 3;
 • kartkówka odpowiedź, prowadzenie ćwiczeń — waga 2;
 • praca domowa, zawody — waga 1;
 • aktywność na lekcji – brak zaangażowania w lekcję — waga 1;
 • projekty, prezentacja, duży referat — waga 1.
 1. Średnią zaokrąglamy:
 • 1,00 – 1,69 — niedostateczny;
 • 1,70 – 2.69 — dopuszczający;
 • 70 – 3,69 — dostateczny;
 • 3,70 – 4,69 — dobry;
 • 4,70 – 5,00 — bardzo dobry;
 • powyżej 5,00 – celująca.
 1. Oceny z próbnych egzaminów maturalnych nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego, jednak stanowią one tylko informację dla ucznia i nauczyciela o rezultatach nauczania, jak została opanowana przez ucznia podstawa programowa. Ocena ta nie stanowi podstawy do wystawienia uczniowi oceny klasyfikacyjnej.
 • 76. 1. Ocena klasyfikacyjna roczna powinna uwzględniać wynik pracy ucznia w obu półroczach i stanowić podstawę jego promocji.
 1. Ocenę niedostateczną za I półrocze należy poprawić w terminie do końca lutego.
  W szczególnych przypadkach termin może być wydłużony.
 2. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Minimalna ilość ocen jaką uczeń powinien otrzymać z jednego przedmiotu
  w ciągu jednego półrocza wynosi:
 • 3 oceny z przedmiotu, którego tygodniowy wymiar wynosi 1 godzinę;
 • 4 oceny z przedmiotu, którego tygodniowy wymiar wynosi 2 godziny;
 • 5 oceny z przedmiotu, którego tygodniowy wymiar wynosi 3 godziny;
 • 6 ocen w pozostałych przypadkach.
 1. Poprawa kartkówek i innych ocen bieżących zależy od ustaleń wynikających
  z Przedmiotowych Zasad Oceniania.
 2. Nauczyciel ma obowiązek umożliwić uczniowi poprawę oceny niedostatecznej ze sprawdzianów
 3. Uczeń, który ma usprawiedliwioną nieobecność na zapowiedzianym sprawdzianie, ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jest to jego pierwszy termin i przysługuje mu prawo do poprawy.
 4. Wszystkie oceny z poprawy są wpisywane do dziennika.
 5. Ustala się następujący sposób informowania o postępach edukacyjnych uczniów:
 • na bieżąco – wszystkie oceny są jawne i na prośbę ucznia, a także rodziców uzasadniane;
 • przewiduje się następujące terminy ogólnoszkolnych spotkań z rodzicami
  w poszczególnych oddziałach:
 1. wrzesień – zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotów
  i zasadami oceniania zachowania uczniów,
 2. grudzień lub styczeń – spotkanie po zebraniu klasyfikacyjnym śródrocznym,
 3. kwiecień lub maj – spotkanie po analizie śródokresowej rady pedagogicznej,
 4. czerwiec – spotkanie z rodzicami uczniów zagrożonych niepromowaniem.
 5. Podczas spotkań z rodzicami w klasach, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych, które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym, nauczyciel przekazuje rodzicom informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępach w nauce ich dziecka, dostarcza informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia.
 6. Rodzice są zobowiązani do podpisywania przekazanych im informacji i kart ocen.
 7. W przypadku klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej obowiązuje następujący tryb postępowania:
 • na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku) należy poinformować ucznia rodziców
  o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym
  z przedmiotu:
 1. obowiązuje forma elektroniczna za pośrednictwem e-dziennika, pisemna
  z potwierdzeniem rodziców w przypadku spotkania na zebraniu lub konsultacji,
 2. za powiadomienie odpowiada wychowawca klasy,
 3. fakt pojawienia się informacji w dzienniku elektronicznym stanowi wywiązania się nauczyciela z obowiązku informacyjnego dotyczącego przewidywanej oceny niedostatecznej. Obowiązkiem rodzica jest odebranie wiadomości;
 • na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas wraz ze swoimi wychowankami na godzinie do dyspozycji wychowawcy przygotowują na zbiorczej liście, propozycje ocen zachowania dla poszczególnych uczniów klasy, którą przekazują do konsultacji wszystkim nauczycielom uczącym w szkole (listy znajdują się w pokoju nauczycielskim);
 • na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia
  o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych).
 1. Ocenę śródroczną (końcoworoczną) wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia
  w danej klasie (zgodnie ze szkolnym przydziałem zajęć edukacyjnych) najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 2. W przypadku, gdy ze względów losowych nauczyciel prowadzący zajęcia nie dokonał wystawienia oceny klasyfikacyjnej – ocenę wystawia się komisyjnie.
 3. W skład zespołu wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor szkoły oraz inny nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, a w sytuacji braku takiej możliwości – jeden nauczyciel z zespołu przedmiotowego pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 5. Sprawdziany przedmaturalne są obowiązkowe i nie podlegają poprawie.
 6. Uczeń ma prawo napisać sprawdzian przedmaturalny w innym terminie w przypadku udokumentowanej nieobecności (choroba, zdarzenie losowe) w pierwszym terminie.
  W pozostałych przypadkach nieobecność na sprawdzianie, oznacza ocenę niedostateczną.
 7. W klasach trzecich, ilość testów sprawdzających może być zwiększona w każdym półroczu.
 8. Zasady uzupełniania zaległości powstałych na skutek udziału uczniów w zawodach sportowych bądź udokumentowanej choroby:
 • po 1-2 dniach nieobecności na zajęciach edukacyjnych przysługuje 1 dzień na uzupełnienie zaległości;
 • po 5 dniach nieobecności na zajęciach edukacyjnych przysługują 2 dni na uzupełnienie zaległości;
 • po 10 dniach nieobecności na zajęciach edukacyjnych przysługują 3 dni na uzupełnienie zaległości. 
 1. Uczeń w czasie, o którym mowa w ust. 21 pkt 1-3 ma obowiązek uzupełnić notatki
  z lekcji, na których był nieobecny.
 2. Uczniowie nie są pytani i nie piszą sprawdzianów w pierwszym dniu nauki po feriach świątecznych i feriach zimowych oraz gdy przerwa w nauce trwa dłużej niż 3 dni.
 • 77. 1. Celem sprawdzania, analizowania i oceniania osiągnięć uczniów jest:
 • bieżące obserwowanie postępów, uzupełnianie braków w wiadomościach
  i umiejętnościach uczniów, umożliwiające korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, organizacji samodzielnej pracy uczniów;
 • pobudzanie rozwoju umysłowego, uzdolnień i zainteresowań uczniów;
 • uświadamianie uczniom braków w ich wiedzy, wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;
 • śródroczne i roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie stopnia opanowania przez uczniów materiału programowego przewidzianego na dany okres
  lub rok szkolny.
 1. Oceny mogą być:
 • bieżące, określające poziom bieżących wiadomości i umiejętności z zakresu pewnego wycinka wiedzy;
 • śródroczne i roczne – ustalane w wyniku klasyfikacji, określające poziom wiedzy
  i umiejętności z zakresu danego przedmiotu oraz postępy ucznia w nauce tego przedmiotu.
 1. Oceny śródroczne i roczne nie muszą być ustalane jako średnie arytmetyczne ocen bieżących.
 2. Ustala się następującą skalę ocen:
 • stopień celujący — 6;
 • stopień bardzo dobry — 5;
 • stopień dobry — 4;
 • stopień dostateczny — 3;
 • stopień dopuszczający — 2;
 • stopień niedostateczny — 1.
 1. Pozytywnymi ocenami są oceny, o których mowa w ust. 4 pkt 1-5.
 2. Negatywna ocena klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w ust. 4 pkt 6.
 3. Przyjmuje się następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych:
 • stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiadł pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej, będący efektem samodzielnej pracy, wynikającej z indywidualnych zainteresowań ucznia, a także biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązując problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu programu nauczania; proponuje rozwiązania nietypowe; stale poszerza swoją wiedzę lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
 • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 • stopień dobry otrzymuje uczeń, którego umiejętności umożliwiają rozumienie
 • w większości relacji między elementami wiedzy z danej dziedziny, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne;
 • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, którego podstawowe umiejętności programowe umożliwiają kontynuowanie nauki danego przedmiotu, rozwiązuje typowe problemy
  o średnim stopniu trudności czasem przy pomocy nauczyciela;
 • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje (często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności);
 • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.
 1. „Walkover” to ocena niedostateczna wagi 3 (inny zapis graficzny) otrzymuje ją uczeń, który:
 • odmówił odpowiedzi;
 • nie odpowiedział na żadne pytanie na sprawdzianie;
 • celowo unikał sytuacji, w której ma być oceniany.
 • 78. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
  na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
  w szkolnym planie nauczania. Nauczyciel obniża uczniowi ocenę końcowo roczną, jeżeli uczeń opuścił 40% zajęć z danego przedmiotu.
 1. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 2. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na prośbę ucznia lub jego rodziców umotywowaną na piśmie i popartą przez wychowawcę, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 3. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z wychowania fizycznego, informatyki i innych przedmiotów o charakterze ćwiczeniowym.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający nauki poza szkołą.
 5. Podanie o przyznanie egzaminu klasyfikacyjnego uczeń składa do dyrektora szkoły nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego za I półrocze lub do niego nie przystąpił, a chce uzyskać promocję do następnej klasy bądź ukończyć szkołę, musi zdać egzamin klasyfikacyjny, obejmujący wiadomości i umiejętności z całego roku szkolnego.
 9. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu przeprowadza komisja w składzie:
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa ust. 5 niniejszego paragrafu przeprowadza komisja w składzie:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora — jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony ten egzamin.
 1. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny o którym mowa
  w ust. 5, dla ucznia który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 oraz z jego rodzicami liczbę przedmiotów edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu jednego dnia.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły wtedy powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin egzaminu;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • pytania i zadania egzaminacyjne;
 • ocenę ustaloną przez komisję;
 • informacje o ustnej odpowiedzi ucznia;
 • informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego;
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace uczniów.
 2. Protokół egzaminu klasyfikacyjnego dołącza się do arkusza ocen ucznia.
 3. Nauczyciel – egzaminator najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem egzaminu klasyfikacyjnego dostarcza dyrektorowi szkoły pytania i zadania egzaminacyjne.
 4. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, jedynie w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
 5. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena niedostateczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego.
 • 79. 1. Tryb i forma egzaminu poprawkowego.
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z wychowania fizycznego, informatyki i innych przedmiotów o charakterze ćwiczeniowym.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły
  w składzie:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora — jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – egzaminator;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły wtedy powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin egzaminu;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • pytania i zadania egzaminacyjne;
 • ocenę ustaloną przez komisję;
 • informacje o ustnej odpowiedzi ucznia;
 • informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 1. Protokół egzaminu poprawkowego dołącza się do arkusza ocen ucznia.
 2. Nauczyciel – egzaminator najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem egzaminu dostarcza dyrektorowi szkoły pytania i zadania egzaminacyjne.
 3. Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego nie ma odwołania.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
 6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz
  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 7. Uczeń promowany do następnej klasy otrzymuje świadectwo promocyjne. Zasady wydawania świadectwa promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości określa rozporządzenie właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania.
 • 80. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia na piśmie mogą być zgłoszone nie później niż 2 dni od daty zakończenia zajęć edukacyjnych po półroczu /roku.
 1. Odwołanie musi być przedstawione w formie pisemnej przez ucznia lub rodziców
  i powinno zawierać powody odwołania, ocenę, od której uczeń się odwołuje i ocenę jaką jego zdaniem powinien otrzymać.
 2. Dyrektor szkoły w terminie trzech dni rozpatruje wniesione odwołanie.
 3. W przypadku stwierdzenia bezzasadności zarzutów wystawiona ocena jest ostateczna, o czym dyrektor szkoły informuje ucznia jego rodziców.
 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły, powołuję komisję, która:
 • w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych — przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania — ustala roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów komisji.
  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Egzamin sprawdzający przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 2. W skład komisji wchodzą:
 • w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:
 1. dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły — jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca oddziału,
 3. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 4. nauczyciel uczący w szkole i prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub podobne;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły — jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. pedagog,
 5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 7. przedstawiciel rady rodziców.
 8. Na wniosek nauczyciel prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, przewodniczący może zwolnić go z przeprowadzenia egzaminu i powołać na jego miejsce innego nauczyciela prowadzącego te lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 9. Ustalona przez komisję roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 11. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, zawierający w szczególności:
 • w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 3. termin sprawdzianu,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania sprawdzające,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
 6. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzła informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 • 81. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z zaopiniowaną przez wychowawcę pisemną prośbą o umożliwienie podwyższenia przewidywanej oceny rocznej
  z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania w ciągu dwóch dni określonych
  w terminarzu szkoły.
 1. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli:
 • ilość nieusprawiedliwionych godzin obecności z danego przedmiotu nie przekracza 5%;
 • ilość godzin nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu nie przekracza 15%;
 • uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości ich poprawy.
 1. Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z ust. 2 i zasięgnięciu pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu opiniuje podanie,
 2. Dyrektor po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, ustala termin sprawdzianu.
 3. Przewidywana ocena roczna może ulec zmianie o jeden stopień.
 4. Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie
  z wymaganiami określonymi w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu. Zakres materiału obejmuje II półrocze w przypadku, gdy uczeń w I półroczu uzyskał co najmniej taką ocenę o jaką się ubiega na koniec roku szkolnego, w pozostałych przypadkach cały rok szkolny lub okres nauki przedmiotu.
 5. Sprawdzian składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu
  z informatyki lub wychowania fizycznego z których ma formę zajęć praktycznych.
 6. Sprawdzian poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przeprowadza trzyosobowa komisja skład, której wchodzą nauczyciele tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.
 7. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.
 8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania egzaminacyjne, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną.
 9. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 10. Wniosek o podwyższenie oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:
 • dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkole — jako przewodniczący;
 • wychowawca klasy;
 • nauczyciel uczący w danej klasie.
 1. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna może zostać podwyższona przez nauczyciela niezależnie od warunków określonych w rozdziale w czasie planowanych zajęć lekcyjnych.

Tryb i zasady ustalania ocen zachowania

 • 82. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz zespół uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego zgodnie z obowiązującą skalą ocen.
 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 3. Oceną wyjściową jest ocena dobra.
 4. Za ocenę obniżoną uważa się oceny: poprawna, nieodpowiednia i naganna.
 5. Za ocenę podwyższoną uważa się oceny: bardzo dobra, wzorowa.
 6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia i jego rodziców o postrzeganiu zachowania ucznia;
 • motywowanie ucznia do poprawy zachowania.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów,
  ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania innej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy ustala biorąc pod uwagę:
 • samoocenę ucznia – w oparciu o kartę samooceny;
 • opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli uczących w klasie, uwagi rady pedagogicznej i innych pracowników szkoły o zachowaniu;
 • ucznia w szkole i poza nią;
 • opinię klasy.
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 • nieusprawiedliwione godziny nieobecne;
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
 2. W przypadku przekroczenia progów godzin nieusprawiedliwionych ocena może zostać podniesiona najwyżej o jeden stopień, jeżeli uczeń spełnia co najmniej jeden punkt wymieniony w kryteriach na podwyższoną ocenę zachowania.
 3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Uczniowi, który spełnia obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 2. planowanej ocenie wychowawca powiadamia ucznia najpóźniej 7 dni przed Radą Klasyfikacyjną.
 3. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia
  w ciągu całego roku szkolnego.
 4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
 • 83. 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
 • jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności;
 • rozwija swoje zainteresowania co przejawia się uczestnictwem w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub innych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią;
 • stanowi wzór kulturalnego zachowania;
 • w zasadzie nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się spóźnień wynikających ze zdarzeń losowych);
 • jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania zmierzające do pomocy innym;
 • działa poza terenem szkoły (wolontariat, harcerstwo itp.);
 • rozwija dobre tradycje szkoły.
 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego;
 • nieobecności ma usprawiedliwione w terminie;
 • liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 godzin lekcyjnych;
 • nie spóźnia się na zajęcia;
 • cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa;
 • jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą;
 • godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię;
 • jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na zło;
 • jego postawa jest godna naśladowania,
 1. Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który:
 • rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
 • systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;
 • liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 15 godzin lekcyjnych;
 • włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy;
 • wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;
 • jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów;
 • nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi żadnych zastrzeżeń;
 • nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających.
 1. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 • ma pozytywny stosunek do nauki;
 • wypełnia podstawowe obowiązki szkolne;
 • na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań;
 • liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 25 godzin lekcyjnych;
 • nie wagaruje, w zasadzie nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych zwłaszcza z tych samych przedmiotów;
 • sporadycznie spóźnia się na zajęcia, nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela;
 • nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych;
 • poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów;
 • szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody materialne wyrządzone na skutek nieprzestrzegania regulaminu ucznia);
 • nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności szkolnej, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń;
 • wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się w jego środowisku;
 • nie popadł w konflikt z prawem;
 • przestrzega regulaminy: ucznia, biblioteki, szatni i pracowni;
 • ubiera się w sposób nie budzący zastrzeżeń;
 • nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów (warunki określone w statucie szkoły);
 • reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy.
 1. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dodatkowo dotyczy go przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
 • wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;
 • uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminie ucznia, biblioteki, szatni
  i pracowni, a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów;
 • liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 25 godzin lekcyjnych (4 dni zajęć szkolnych);
 • wagaruje;
 • często spóźnia się na zajęcia;
 • nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
 • dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;
 • charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi, niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów;
 • często bywa arogancki, agresywny i wulgarny;
 • wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych;
 • niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;
 • ulega nałogom, incydentalnie używa środków odurzających;
 • jego strój budzi poważne zastrzeżenia;
 • nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania.
 1. Ocena nieodpowiednia może być obniżona do nagannej, jeżeli ucznia dodatkowo dotyczy przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów:
 • nagminnie uchybia wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły, biblioteki, szatni
  i pracowni, a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają żadnych rezultatów;
 • ma nieusprawiedliwionych ponad 35 godzin lekcyjnych (tygodniowa liczba godzin lekcyjnych);
 • swoją kulturą osobistą budzi bardzo poważne zastrzeżenia;
 • dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych (popadł w konflikt z prawem);
 • z premedytacją niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;
 • naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych;
 • w drastyczny sposób naruszył Regulamin ucznia zawarty w Statucie szkoły;
 • zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów.

 

 • 84. Tryb i warunki usprawiedliwienia nieobecności uczniów:
 • uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia;
 • nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzenia obecności i dokonania stosownych zapisów w e-dzienniku;
 • rodzice wpisują wszelkie usprawiedliwienia w dzienniku elektronicznym;
 • nieobecność należy usprawiedliwiać w jak najkrótszym czasie po powrocie ucznia do szkoły;
 • termin usprawiedliwienia nieobecności wynosi do 14 dni od powrotu ucznia do szkoły.
  Po tym terminie usprawiedliwienia nieobecności traktowane są jako nieusprawiedliwione. W uzasadnionych przypadkach wychowawca może odstąpić od tych zasad;
 • jedyną osobą upoważnioną do usprawiedliwienia jest wychowawca klasy;
 • na podstawie prośby rodzica skierowanej do wychowawcy lub do nauczyciela
  (w przypadku nieobecności wychowawcy) w dzienniku lekcyjnym o zwolnienie ucznia do domu wychowawca lub nauczyciel daje pisemną zgodę na wcześniejsze wyjście ucznia ze szkoły. Zwolnienie ucznia musi nastąpić przed jego wyjściem ze szkoły, w przeciwnym wypadku godziny nieobecności ucznia pozostaną nieusprawiedliwione;
 • trenerzy zobowiązani są zaznaczać uczniów biorących udział w zawodach w e-dzienniku;
 • interwencję w sprawie godzin nieusprawiedliwionych podejmuje wychowawca klasy;
 • w przypadku opuszczenia 40 godzin nieusprawiedliwionych uczeń otrzymuje pisemne upomnienie wychowawcy, które nauczyciel wręcza rodzicowi;
 • w przypadku opuszczenia 60 godzin nieusprawiedliwionych uczeń otrzymuje pisemne upomnienie dyrektora.

 

ROZDZIAŁ 14

CEREMONIAŁ SZKOŁY

 • 85. Szkoła ma własny, nawiązujący do tradycji ceremoniał, na który składają się:
 • uroczystości inauguracji i zakończenia roku szkolnego;
 • uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych;
 • uroczyste pożegnanie absolwentów;
 • upamiętnianie obchodami ważnych wydarzeń, rocznic szkolnych i świąt państwowych;
 • Święto Patrona Szkoły, połączony z dniami otwartymi szkoły;
 • Dzień sportu szkolnego;
 • Statuetki, koszulki;
 • tradycyjne spotkania z byłymi pracownikami i absolwentami Liceum;
 • prowadzenie kroniki szkoły.
 • 86. Liceum ma sztandar z 2015 roku.
 • 87. Szkoła ma własną pieśń szkoły.

„W wielki Świat z Polski wyruszył,

Z żaków krakowskich słynący,
Ten co glob ziemski miał ruszyć,
jasne zatrzymać miał Słońce.

Wiedzą wszechstronną zasłyną,
szlaki kosmosu rozeznał
Polskę ozdobił wawrzynem,
którym się szczyci Ojczyzna.

Ref:

Więc syna polskiej ziemi,
pieśniami podniosłymi,
uczcijmy dziś my młodzi.
Niech Kopernika imię,
 w Liceum naszym słynie,
jak gwiazda nam przewodzi.

Wiodła go pasja nauki,
służba dla kraju piliła,
gnała do trudów nadludzkich,
wiedza niezłomna i siła.
Odkrył w fromborskiej pustelni,
czego nikt przed nim nie zdołał,
Polski astronom Kopernik,
rodem z Torunia Mikołaj.

Ref:

Więc syna polskiej ziemi,
pieśniami podniosłymi,
uczcijmy dziś my młodzi.

Niech Kopernika imię,
w Liceum naszym słynie,
jak gwiazda nam przewodzi.”

 • 88. Szkoła ma własny akt ślubowania:

„My uczniowie rozpoczynający naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim przyrzekamy:

Nie splamić honoru i dobrego imienia szkoły.

Darzyć szacunkiem swoich wychowawców i nauczycieli Być zawsze koleżeńskim, wcielać
w życie najpiękniejsze hasła solidarności i przyjaźni.

Pracować rzetelnie i uczciwie.

Aktywnie współdziałać z zespołem swojej klasy i szkoły

Przyrzekamy naszą postawą w codziennym życiu zasłużyć na miano dobrego Polaka.”

 • 89. Szkoła posiada swoje logo.

ROZDZIAŁ 15

ŚWIADECTWA, ZAŚWIADCZENIA, DUPLIKATY

 • 90. 1. Na wniosek ucznia lub absolwenta wydaje się zaświadczenie, dotyczące przebiegu nauczania.
 1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia, wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzonej przez szkołę.
 2. W przypadku utraty oryginału świadectwa, zaświadczenia lub legitymacji szkolnej uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
 3. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
 4. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczanie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
 5. Świadectwa, zaświadczenia i legitymacje szkolne są wydawane przez szkołę nieodpłatnie.
 6. Nie pobiera się opłat za dokonanie sprostowania świadectwa szkolnego.
 7. Za wydanie duplikatu świadectwa, zaświadczenia oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego za granicą pobiera się opłatę w wysokości równej rocznej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
 8. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
 9. Opłatę za dokumenty, o których jest mowa wyżej, wnosi się na rachunek bankowy Szkoły lub do kasy Szkoły.

ROZDZIAŁ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 91. 1. Statut obowiązuje wszystkich pracowników szkoły, uczniów szkoły i ich rodziców.
 1. Statut i wszelkie zmiany w jej treści uchwala rada pedagogiczna bezwzględną większością głosów po zasięgnięciu opinii rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego.
 2. Wnioski, dotyczące zmian, mogą zgłaszać wszystkie organy szkoły.
 3. Po pięciu zmianach dokonanych w statucie szkoły, rada pedagogiczna zobowiązuje dyrektora szkoły do przygotowania tekstu ujednoliconego.
 4. Regulaminy, określające działalność organów oraz regulaminy i procedury szkolne, wynikające z celów i zadań statusowych liceum, stanowiące dopełnienie niniejszego statutu nie mogą być sprzeczne z jego zapisami, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy
  Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty.
 5. Statut szkoły dostępny jest u dyrekcji szkoły, bibliotece szkolnej, w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej.
 6. Zmiany w procedurach szkolnych wprowadza się na podstawie zarządzenia liceum
  po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną.
 7. Traci moc prawną Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
  w Aleksandrowie Łódzkim zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr …… z dnia …..
 8. Zmiany do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
  w Aleksandrowie Łódzkim wchodzą w życie z dniem uchwalenia.