STATUT

Statut

 

Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim

 

Wrzesień 2019

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r.Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  i słuchaczy oraz przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych…. (Dz. U. Z 2004 r. Nr 26 poz. 232 z późniejszymi zmianami)
 5. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami);
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 r. poz. 502);
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 r. poz. 487); 5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 373).

 

Spis treści

ROZDZIAŁ I  POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 1

ROZDZIAŁ II  INNE INFORMACJE O SZKOLE.. 4

ROZDZIAŁ III CELE ZADANIA SZKOŁY.. 6

ROZDZIAŁ IV ORGANY SZKOŁY,  ICH KOMPETENCJE I ZASADY DZIAŁANIA.. 13

ROZDZIAŁ V  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY.. 22

ROZDZIAŁVI  ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI. 25

ROZDZIAŁVII ORGANIZACJA PRACY BURSY.. 26

ROZDZIAŁ VIII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY  SZKOŁY I BURSY.. 27

ROZDZIAŁ IX ORGANIZACJA POMOCY  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. 37

ROZDZIAŁ X UCZNIOWIE SZKOŁY.. 43

ROZDZIAŁ XI ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW… 49

ROZDZIAŁ XII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA.. 50

ROZDZIAŁ XIII CEREMONIAŁ SZKOŁY.. 72

ROZDZIAŁ XIV ŚWIADECTWA, ZAŚWIADCZENIA, DUPLIKATY.. 75

 

 

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.
 1. W skład Zespołu Licealno-Sportowego wchodzi Szkoła Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz bursa.
 2. Szkoła Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim zwane dalej liceum jest publiczną szkołą ponadpodstawową powołaną do realizacji konstytucyjnego prawa do nauki, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie samorządowej jednostki budżetowej.
 3. Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
 4. W szkole prowadzone są:

1) do roku szkolnego 2021/2022 odziały trzyletniego liceum,

2) od roku szkolnego 2019/2020 odziały czteroletniego liceum.

 • 2.

Liceum działa na podstawie aktu założycielskiego Zarządzenie Ministra

 • 3.
 1. Siedzibą szkoły jest budynek w Aleksandrowie Łódzkim przy Marii Skłodowskiej-Curie 5. 
 2. Szkoła prowadzi Bursę, która jest placówką opiekuńczo-wychowawczą integralnie związaną ze szkołą i podległą szkole.
 3. Siedzibą Bursy przy Szkole jest budynek w Aleksandrowie Łódzkim przy
  Warszawskiej 10/12. Pełna nazwa: Bursa przy Szkole Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim. 
 4. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Zgierski.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.
 6. Patronem Szkoły jest Mikołaj Kopernik, twórca teorii heliocentrycznej, która zrewolucjonizowała ówczesną Europę. Biografia Mikołaja Kopernika i jego dzieła uwzględniane są w pracy wychowawczej szkoły.

 

 • 4.

 Szkoła używa różnych stempli i pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • mała i duża pieczęć okrągła z godłem państwa w środku i napisem w otoku:

„SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM”

 

 • podłużne stemple Liceum o następującej treści:

 

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 1. Mikołaja Kopernika
  95-070 Aleksandrów Łódzki
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 5
  Tel/fax /042/712-74-40

NIP 947-13-88-764 REG 000228878

 

 • podłużne stemple Bursy o następującej treści:

 

BURSA

SMS LO im. Mikołaja Kopernika
w Aleksandrowie Łódzkim
ul. Warszawska10/12
Tel /042/276-55-99

 • 5.

Ilekroć jest mowa w Statucie Szkoły Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim o:

 • statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Mistrzostwa Sportowego-

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim oraz Bursy Szkoły Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim,

 • szkole lub liceum – należy przez to rozumieć Szkołę Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim,
 • Bursie – należy przez to rozumieć Bursę Szkoły Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Zgierski,
 • organie nadzorującym – należy przez to rozumieć Łódzkiego Kuratora Oświaty,
 • Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim,
 • nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych Szkoły Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim
  i Bursy  Szkoły Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące
  Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim,
 • Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim i Bursy,
 • Radzie Wychowawców Bursy – należy przez to rozumieć Radę Wychowawców Bursy Szkoły Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim,
 • uczniach – należy przez to rozumieć wszystkich uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim,
 • Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim,
 • Młodzieżowej Radzie Bursy – należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Bursy Szkoły Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim.
 • rodzicach należy przez to rozumieć rodziców uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
  w Aleksandrowie Łódzkim, a także ich prawnych opiekunów,
 • Radzie Rodziców Szkoły – należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Szkole Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim,
 • pracownikach niepedagogicznych należy przez to rozumieć pracowników administracyjnych, obsługi w Szkole Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim.

 

 

 

ROZDZIAŁ II
 INNE INFORMACJE O SZKOLE

 • 6.

Szkoła realizuje programy szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla liceum ogólnokształcącego.

 • 7.
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie rozporządzenia ministra właściwego ds. oświaty w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku szkolnego.
 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
 • liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
 • ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,
 • liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny,
 • liczbę pracowników niepedagogicznych w podziale na stanowisko i grupę  
 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określających organizację zajęć edukacyjnych.
 • 8.

Szkoła może podejmować współpracę z instytucjami i organizacjami w celu realizacji programów nauczania i wychowania. 

 • 9.

Uczniowie  klas SMS, na czas nauki w Szkole objęci są treningami z koszykówki UKS „Basket” i  z lekkiej atletyki w MKS Aleksandrów Łódzki oraz pływania TP „Olimpijczyk”.

 • 10.

Realizacja treningów SMS odbywa się na obiektach sportowych gminy Aleksandrów Łódzki na podstawie porozumienia zawartego między jednostkami samorządu terytorialnego: Starostwo Powiatowe w Zgierzu – gmina Aleksandrów Łódzki

 • 11.

W Szkole funkcjonuje stołówka prowadząca całodzienne żywienie.

 • 12.

Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

             

 

 

ROZDZIAŁ III
CELE ZADANIA SZKOŁY

 • 13.
 1. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro ucznia.
 2. Szkoła realizuje cele i zadania zawarte w ustawie o systemie oświaty, ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.
 • 14.
 1. Celem liceum w zakresie dydaktyki i wychowania jest:
  • kształcenie i wychowanie młodzieży oraz jej przygotowanie do nauki
   w szkołach wyższych i życia we współczesnym świecie,
  • zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego,
  • rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształcenie
   i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu,
  • przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju i świata, o kulturze i środowisku naturalnym,
  • zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współżycia społecznego,
  • przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków
   z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym,
  • wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.
 2. Celem liceum w zakresie wychowania sportowego jest:
  • szkolenie młodzieży o szczególnych uzdolnieniach sportowych, głównie koszykówki i lekkiej atletyki,
  • prowadzenie zajęć sportowych według programów szkolenia sportowego dopuszczonych do użytku szkolnego,
  • realizacja programu szkoleniowego we współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki (PZKOSZ), Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki (PZLA)
   i innymi związkami,
  • tygodniowy wymiar godzin szkolenia sportowego wynosi: 16-21 dla poszczególnych grup (klas) zgodnie z wymogami danych etapów szkolenia,
  • organizacja obozów sportowych dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego,
  • organizacja udziału drużyn Szkoły Mistrzostwa Sportowego w zawodach sportowych zgodnie z programem szkolenia,
  • prowadzenie sprawdzianów, testów i badań kontrolnych dotyczących wyników szkolenia i rozwoju fizycznego.
 1. Szkoła realizuje następujące cele i zadania:
 • w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  1. indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do ucznia potrzebującego takiej opieki,
  2. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
 • w zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami:
  1. prowadzenie diagnozy środowiska ucznia i rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia i możliwości ich zaspokojenia,
  2. współpraca z pracownią psychologiczno-pedagogiczną,
  3. zapewnienie możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego;
 • w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczek i zajęć poza terenem Szkoły organizowanych przez Szkołę:
  1. wyznaczenie przez dyrektora szkoły kierownika grupy —nauczyciela, który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. współpracę z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela (kierownika) mogą włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami,
  3. zapoznanie rodziców i uczniów z programem wycieczki, regulaminem i przepisami bezpieczeństwa,
  4. zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów;
 • w zakresie bezpieczeństwa uczniów i ochrony zdrowia:
  1. współpracę z organem prowadzącym Szkołę w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i wychowania,
  2. objęcie budynku oraz terenu przyszkolnego monitoringiem wizyjnym,
  3. pełnienie przez nauczycieli dyżurów zgodnie z harmonogramem,
  4. omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach z wychowawcą,
  5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych,
  6. szkolenie wszystkich pracowników szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
  7. przestrzeganie praw ucznia,
  8. prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych w zależności od bieżących potrzeb;
 • w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodzieży:
  1. organizowanie wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej,
  2. kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
  3. przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
  1. promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego,
  2. udział w akcjach o charakterze ekologicznym,
  3. promowanie segregacji śmieci;
 • w zakresie wolontariatu:
  1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu,
  2. uczenie niesienia bezinteresownej pomocy,
  3. uwrażliwienie na cierpienie, samotność,
  4. podejmowanie działań na rzecz środowiska przy współpracy z różnymi instytucjami na rzecz innych osób.

 

 • 15.

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

 • wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej;
 • wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań;
 • swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób.

 

 • 16.

 

 1. Liceum jako szkoła publiczna:
  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  • zapewnia bezpieczeństwo w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych zgodnie z przepisami bhp i obowiązującymi regulaminami,
  • do klasy pierwszej przyjmuje uczniów według zasad określonych w statucie liceum i w odrębnych przepisach,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  • realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowe oraz programy autorskie, innowacje pedagogiczne, szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
  • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną,
  • zapewnia prowadzenie na życzenie rodziców różnych form zajęć pozalekcyjnych,
  • zapewnia możliwość korzystania z obiadów,
  • zapewnia udzielanie uczniom pomocy materialnej lub finansowej wg obowiązujących przepisów,
  • organizuje imprezy i uroczystości szkolne oraz środowiskowe.
 2. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów który:
  • opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy współpracy z rodzicami i zatwierdzony przez radę pedagogiczną,
  • realizowany jest przez wszystkich nauczycieli,
 3. Zadanie opiekuńcze szkoła realizuje w oparciu o potrzeby środowiska.
 4. W ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych stosuje się takie formy kształcenia, które umożliwiają prawidłowe ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów zgodne z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 • 17.

Działalność dydaktyczno–wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów szkoły i organizacji działających na jej terenie jest prowadzona zgodnie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oświatowego oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ i Konwencji o Prawach Dziecka.

 • 18.
 1. Liceum spełnia funkcję kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą i kulturotwórczą, tworząc warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów.
 2. Liceum wyposaża uczniów w wiedzę o:
  • człowieku i społeczeństwie,
  • problemach społeczno – ekonomicznych współczesnego świata, kraju, regionu i miasta,
  • kulturze, środowisku przyrodniczym i ich ochronie,
  • nauce, technice i pracy, dającej podstawę do naukowej interpretacji faktów oraz stworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości.
 3. Liceum kształci w uczniach umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy
  w życiu codziennym oraz rozwijania własnych zainteresowań. 
 4. Liceum zapewnia absolwentowi dobre przygotowanie do dalszej nauki, życia
   i pracy w różnych dziedzinach działalności ludzkiej, a zwłaszcza, aby:
  • umiał rozwijać swoje zdolności poznawcze, uzdolnienia i zainteresowania,
  • wyróżniał się wartościowymi cechami woli i charakteru,
  • umiał rozwijać w sobie poczucie tożsamości narodowej, miłość do ojczyzny i jej historii oraz szacunek do tradycji i dziedzictwa kultury,
  • opanował umiejętności planowania i organizowania własnej nauki, pracy i wypoczynku,
  • nabył umiejętność pracy w zespole,
  • korzystał z różnych źródeł informacji,
  • doskonalił swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
  • posługiwał się poprawną polszczyzną i dbał o kulturę i piękno języka ojczystego,
  • opanował dwa języki obce, w tym jeden w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się,
  • nabył niezbędne doświadczenie czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, organizacji młodzieżowych, rodziny i środowiska lokalnego,
  • rozumiał i cenił wartości własnego życia i zdrowia oraz potrafił przeciwstawić się wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej,
  • nabył wrażliwość społeczną, emocjonalną i estetyczną oraz umiejętność niesienia pomocy słabszym.
 5. Wychowanie stanowi integralną część pracy liceum, a zadnia wychowawcze realizowane są przez nauczycieli na wszystkich lekcjach przedmiotowych oraz na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 6. Zadania wychowawcze liceum są realizowane według szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz rocznych planów pracy, a także planów wychowawczych poszczególnych klas, w których opracowaniu uczestniczą uczniowie i ich rodzice.
 7. Pracą wychowawczą liceum kieruje wicedyrektor przy współpracy zespołu wychowawczego.
 8. Liceum współpracuje z rodzicami w zakresie kształcenia, wychowania i profilaktyki oraz wspiera ich działania wychowawcze.
 • 19.
 1. Zadania dydaktyczne realizowane są poprzez:
  • stwarzanie sytuacji, sprzyjających pozytywnemu nastawieniu uczniów do nauki szkolnej,
  • właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych,
  • udostępnianie uczniom zbiorów biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych, będących na wyposażeniu szkoły,
  • tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów i jej efektywne wykorzystanie,
  • prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi uczniów
   w procesie kształcenia i wychowania,
  • stwarzanie sytuacji, umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu,
  • wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów,
  • prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań,
  • stworzenie możliwości indywidualnego toku nauki oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie (uczniom wyjątkowo uzdolnionym),

10)    organizowanie nauczania indywidualnego (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

11)    prowadzenie w szerokim stopniu orientacji zawodowej przy współpracy instytucji mogących służyć pomocą w tym zakresie.

 1. Zadania wychowawcze realizowane są poprzez:
  • organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
  • realizację projektów i programów edukacyjno-wychowawczych,
  • udział uczniów w uroczystościach szkolnych i w obchodach świąt narodowych,
  • organizowanie spotkań z ludźmi nauki, kultury, sportu i polityki,
  • organizowanie współzawodnictwa zgodnie z zasadą fair play,
  • dbałość o właściwy wizerunek nauczyciela jako prawego, obowiązkowego i dobrego pedagoga, który stanowi wzór do naśladowania.
 2. Zadania opiekuńcze realizowane są poprzez:
  • sprawowanie przez nauczycieli opieki nad uczniami w czasie zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz w czasie przerw międzylekcyjnych,
  • sprawowanie przez wychowawców opieki nad młodzieżą mieszkającą w bursie,
  • otoczenie szczególną troską uczniów niepełnosprawnych i mających trudności w nauce,
  • organizowanie spotkań i zajęć ze specjalistami,
  • tworzenie bezpiecznych warunków do nauki i pracy,
  • prowadzenie zajęć, mających na celu zapobieganie zagrożeniu dla bezpieczeństwa i zdrowia uczniów,
  • szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • możliwość korzystania z obiadów,
  • udzielanie uczniom pomocy materialnej lub finansowej wg obowiązujących przepisów,
  • otoczenie szczególna troską uczniów na obowiązkowych oraz dodatkowych zajęciach sportowych poprzez właściwą organizację zajęć oraz należyty stan techniczny używanego sprzętu sportowego.
  •  
   • 20.
  •  
 3. Podczas realizacji zadań na terenie obiektów szkolnych uczniom i pracownikom szkoły zapewnia się bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.
 4. Uczniowie i pracownicy szkoły zapoznani są z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi zasad bezpieczeństwa w szkole i poza jej siedzibą w trakcie wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych, a także podczas wypoczynku na obozach i wyjazdach krajowych i zagranicznych.
 5. W ramach podejmowanych zadań interwencyjnych, zapewniających zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, dyrektor może:
  • zamknąć szkołę w czasie trwania zajęć lekcyjnych, aby uniemożliwić osobom niepożądanym wejście na teren szkoły,
  • zakazać uczniom wychodzenia w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych na zewnątrz budynku,
  • przeprowadzić lub zlecić policji kontrolę budynku szkoły lub autokaru przed wyjazdem na wycieczkę w ramach walki z narkomanią i alkoholizmem,
  • zlecić nauczycielowi świadczenie opieki nad uczniami poza harmonogramem dyżurów i zajęć objętych planem.
 6. W realizacji zadań statutowych Liceum zapewnia korzystanie z:
  • sal lekcyjnych z niezbędnym do nauki wyposażeniem,
  • biblioteki i centrum multimedialnego,
  • gabinetu pielęgniarskiego,
  • sekretariatu, pokoju głównego księgowego i z pokoju nauczycielskiego,
  • obiektów sportowych,
  • urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
  • pracowni komputerowej,
  • szkolnego radiowęzła,
  • szatni,
  • stołówki,

11)    placu rekreacyjnego,

12)    archiwum,

13)    pomieszczeń bursy.

             

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY SZKOŁY,
ICH KOMPETENCJE I ZASADY DZIAŁANIA

 • 21.
 1. Organami Szkoły są:
  • dyrektor szkoły,
  • rada pedagogiczna,
  • rada wychowawców bursy,
  • samorząd uczniowski,
  • rada wychowanków bursy,
  • rada rodziców szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna, rada rodziców oraz samorząd uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i statutem.
 • 22.
 1. Dyrektor kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością liceum i zapewnia właściwą organizację kształcenia zgodną z potrzebami uczniów oraz zasadami higieny pracy umysłowej.
 • 23.

1     Do podstawowych obowiązków dyrektora należy: 

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • zapewnienie właściwej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole oraz opieki nad uczniami i wychowankami w Bursie,
 • realizowanie uchwał rady pedagogicznej oraz rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym liceum i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi liceum,
 • opracowanie arkusza organizacyjnego pracy szkoły na podstawie ramowego planu nauczania, który opiniuje rada pedagogiczna,
 • nadzorowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami nad prowadzeniem dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, odpowiada za zabezpieczanie pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
 • organizowanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy szkoły,
 • powoływanie spośród pracowników komisji do realizacji ważnych zadań szkoły,
 • ustalanie terminów zebrań rady pedagogicznej, ich przygotowanie i prowadzenie,
 • przedstawianie radzie pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
 • kieruje bieżącą działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje ogólną opiekę nad uczniami,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
 • sprawuje nadzór nad bursą, będąc także dyrektorem tej placówki,
 • organizuje zajęcia dodatkowe.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 1. Dyrektor decyduje w sprawach:
  • zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
   i innym pracownikom szkoły oraz uczniom,
  • występowania z wnioskiem po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
   w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły i bursy, 
  • dopuszczania do użytku wewnątrzszkolnego zestawu programów nauczania, 
  • występowanie z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.
 2. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach udziału w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, zgodnie z przyjętą procedurą.
 3. Dyrektor organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów na wniosek poradni psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z ustaloną procedurą i obowiązującymi przepisami.
 4. Dyrektor udziela zezwoleń na realizację indywidualnego toku nauki lub na ukończenie przez ucznia Liceum w skróconym czasie na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz wyznacza nauczyciela-opiekuna uczniowi, realizującemu indywidualny tok nauki.
 5. Swoje obowiązki dyrektor wypełnia przy pomocy osób z kierownictwa liceum:
  • wicedyrektora,
  • głównego księgowego w zakresie finansowo – księgowym.
 6. Dyrektor liceum wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 7. Dyrektor może skreślić ucznia z rejestru uczniów liceum w przypadku rażącego naruszenia przepisów statutu, bądź za wielokrotne naruszenie postanowień statutu, a kary nie odnoszą skutku oraz w przypadku kiedy uczeń został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym.
 8. Dyrektor podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania uczniów z innych szkół, zmiany klasy, a także zezwolenia na spełnianie obowiązku nauki poza liceum oraz zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego według przyjętych procedur i obowiązujących przepisów.
 9. Dyrektor kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez ucznia zgodnie z ustaloną procedurą i obowiązującymi przepisami.
 10. Dyrektor do 15 czerwca każdego roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który będzie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 11. Dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, przetwarzanych w zakresie prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej liceum.
 12. Dyrektor określa zakresy czynności pracownikom, którym powierza stanowisko kierownicze oraz pracownikom administracji i obsługi.
 13. Dyrektor kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli i innych pracowników liceum przepisów pracy w zakresie działalności statutowej.
 14. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.
 • 24.
 1. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje dyrektor szkoły.
 2. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 
 • 25.
 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest najwyższym kolegialnym organem odpowiedzialnym wraz z dyrektorem za realizację statutowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w szkole i bursie. 
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor liceum lub w razie nieobecności wicedyrektor szkoły.
 4. Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej osób spoza jej składu osobowego wymaga poinformowania i zgody dyrektora.
 5. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały w trybie głosowania w obecności co najmniej połowy jej członków zwykłą większością głosów.
 6. Sprawy, dotyczące nauczycieli, uczniów i rodziców, będące przedmiotem obrad rady pedagogicznej, objęte są tajemnicą służbową.
 7. Rada pedagogiczna liceum organizuje co najmniej dwa posiedzenia z udziałem rady rodziców i samorządu uczniowskiego (październik, czerwiec).
 8. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej ⅓ członków rady pedagogicznej. Pisemny wniosek co najmniej ⅓ rady pedagogicznej należy zgłosić przewodniczącemu, który zobowiązany jest do zwołania rady w ciągu 7 dni.
 9. Zasady i tryb prowadzenia posiedzenia rady pedagogicznej określa „Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim ”.
 • 26.
 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  • zatwierdzenie rocznych planów pracy liceum, w tym planu nadzoru pedagogicznego, „Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli” oraz szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
  • zatwierdzanie wyników semestralnej i rocznej klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu tych projektów przez radę rodziców i samorząd uczniowski,
  • podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia ze szkolnego rejestru uczniów,
  • uchwalanie statutu i zmian do statutu oraz regulaminu rady pedagogicznej,
  • współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w dziedzinie kształcenia, wychowania i opieki,
  • zatwierdzanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO),
  • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym nadzoru zewnętrznego, dla doskonalenia pracy szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje:
  • organizację pracy szkoły i bursy, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  • projekt planu finansowego liceum i bursy, oraz zmiany tego planu
   w ciągu roku szkolnego,
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,
  • wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęć z języka obcego innego niż obowiązkowy, zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa ale program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania).
 3. Rada Pedagogiczna ma prawo występowania do organu prowadzącego szkołę o odwołanie ze stanowiska dyrektora, a do dyrektora – o odwołanie ze stanowiska wicedyrektora liceum.
 4. Zasady i tryb prowadzenia posiedzenia rady pedagogicznej określa „Regulamin Rady Pedagogicznej SMS LO im. M. Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim”.
 • 27.
 1. Do realizacji zadań regulaminowych bursy powołuje się radę wychowawców bursy.
 2. Radę wychowawców bursy stanowią wszyscy nauczyciele zatrudnieni w bursie. 
 3. Radą wychowawców kieruje wicedyrektor szkoły.
 4. Wychowawcy bursy zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach plenarnych rady pedagogicznej, a także zebraniach rady wychowawców organizowanych przez wicedyrektora szkoły.
 5. Do szczegółowych kompetencji rady wychowawców bursy należą:
  • opracowanie projektu planu działalności wychowawczo-opiekuńczej bursy,
  • opracowanie wspólnie z wicedyrektorem szkoły projektu planu przychodów i wydatków bursy,
  • opracowanie projektu regulaminu bursy oraz regulaminu wychowanków bursy,
  • podejmowanie decyzji w sprawach nagradzania i udzielania kar wychowankom w trybie ustalonym w statucie szkoły i regulaminie bursy.
  • 28.
 6. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i bursy.
 7. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów liceum.
 8. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem liceum.
 9. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi przedstawicielami ogółu uczniów.
 10. Samorząd uczniowski ma prawo do:
  • wyboru i zmiany swojego opiekuna,
  • reprezentowania uczniów na zewnątrz,
  • organizacji życia szkolnego zgodnie ze swoimi potrzebami, możliwościami i aspiracjami po uzyskaniu akceptacji dyrektora,
  • podejmowania działań, sprzyjających wzbogaceniu oferty edukacyjnej liceum,
  • opiniowania pracy nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły zgodnie
   z przyjętą procedurą,
  • opiniowania tygodniowego planu lekcji, programu wychowawczego,
  • opiniowania uchwały rady pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia
   z listy uczniów szkoły,
  • wnioskowania do rady pedagogicznej o przyznanie najlepszemu uczniowi stypendium Prezesa Rady Ministrów,
  • aktywnego uczestniczenia w pracach zespołu do spraw przyznawania uczniom pomocy finansowej, zespołu wychowawczego i w komisji ds. odwołania się ucznia od kary, a także w posiedzeniach rady pedagogicznej w części dotyczącej spraw uczniowskich.
 11. Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
 12. W szkole mogą działać inne organizacje uczniowskie, których celem jest działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza wśród uczniów, za zgodą dyrektora i po zasięgnięciu przez niego opinii rady pedagogicznej.
 • 29.
 1. Organem samorządu uczniowskiego w przypadku spraw bursy jest rada wychowanków bursy.
 2. Zasady wybierania i działania organów rady wychowanków bursy określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków bursy.
 1. Regulamin rady wychowanków bursy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 2. Rada wychowanków bursy nie podlega Radzie samorządu uczniowskiemu ale obydwie rady mają prawo do wzajemnej współpracy i wspólnego reprezentowania spraw uczniowskich.
 3. Samorząd bursy ma prawo przedstawiać radzie wychowawców bursy, a także radzie pedagogicznej szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach bursy. 
 • 30.
 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. Działanie rady rodziców przedstawiony jest w regulaminie rady rodziców liceum i nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej 
  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 4. W celu wspierania działalności statutowej liceum rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców uczniów lub innych źródeł.
 5. Do zadań rady rodziców należy:
  • występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami
   i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw liceum, 
  • opiniowanie statutu szkoły i regulaminu pracy bursy,
  • opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w liceum i bursie,
  • opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
  • występowanie z wnioskiem w sprawie prowadzenia zajęć dodatkowych, prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
  • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspierania realizacji celów i zadań szkoły, 
  • przedstawianie opinii o pracy nauczycieli przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
 6. Rada Rodziców w porozumieniu z Rada Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny
 7. Udziela pomocy szkole w tworzeniu i doskonaleniu coraz lepszych warunków jej pracy.
 8. Współuczestniczy w organizacji różnych form zajęć pozalekcyjnych zarówno w zakresie opiniodawczym, jak również finansowym. 
 9. Za stworzenie warunków niezbędnych do realizacji praw rodziców w liceum odpowiada dyrektor, w szczególności zaś za:
  • zapewnienie indywidualnych kontaktów rodziców z nauczycielami,
  • zorganizowanie w danym roku szkolnym co najmniej czterech spotkań nauczycieli z rodzicami,
  • przedstawianie radzie pedagogicznej wniosków i propozycji rodziców, dotyczących pracy liceum oraz ich realizacji.
  •  
   • 31.
   •  
 10. Każdy z wymienionych wyżej organów ma możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach określonych Ustawą o Systemie Oświaty  i statutem liceum. 
 11. Organy szkoły zobowiązane są do wzajemnej współpracy i bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poprzez:
  • wspólne posiedzenia przedstawicieli organów liceum,
  • zebrania rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
  • opiniowanie ważnych spraw liceum, m.in. systemu nagród i kar, planu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, klasowego i szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.
  • 32.
 12. Sytuacje konfliktowe, zaistniałe pomiędzy organami liceum, rozwiązuje się przez:
  • odwołanie się do obowiązującego prawa i regulaminów poszczególnych organów,
  • organizację spotkań z organami będącymi w konflikcie,
  • prowadzenie mediacji z udziałem stron będących w konflikcie.
 13. Spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor.
 14. W sprawach spornych, w których stroną jest uczeń, obowiązują następujące zasady:
  • uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego samorządu uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy lub bezpośrednio do niego,
  • przewodniczący samorządu uczniowskiego w uzgodnieniu z jego opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,
  • sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzje są wiążące.
 15. W przypadku, gdy stroną konfliktu jest dyrektor, spór rozstrzyga organ prowadzący lub nadzorujący szkołę.

 

 

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 • 33.
 1. Liceum organizuje kształcenie w oddziałach o profilu ogólnym, z poszerzoną nauką wybranych przedmiotów.
 2. Liceum organizuje kształcenie w oddziałach sportowych
 3. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.
 4. Dyrektor liceum w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz samorządem uczniowskim, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala na początku etapu edukacyjnego kierunki kształcenia i wyznacza dla danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
 5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów. Liczba uczniów w klasie określona jest przez organ prowadzący szkołę.
 • 34.
 1. Podstawową formą pracy liceum są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym lub w grupach międzyoddziałowych.
 2. Podziału na grupy dokonuje się na zajęciach, wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, według zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
 3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego, zgodnie z przepisami nadrzędnymi.
 4. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, mogą być organizowane w oddziałach lub grupach międzyoddziałowych. O minimalnej liczbie uczniów w grupach decyduje organ prowadzący szkołę
 5. Nauka pierwszego języka obcego, realizowana w liceum w wymiarze co najmniej 3 godziny tygodniowo, odbywa się w grupach oddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania.
 6. Nauka drugiego języka obcego, realizowana w liceum w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo może odbywać się w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, w których uczniowie kontynuują naukę języka obcego, którego uczyli się w szkole podstawowej lub rozpoczynają naukę nowego języka obcego. 

7     Dla uczniów, którzy kontynuują we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych) przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

 • 35.
 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych -wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawach organizacji roku szkolnego.
 2. Terminarz uroczystości i imprez szkolnych ustala dyrektor po wyrażeniu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
 3. Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu odbywają się spotkania nauczycieli z uczniami oraz uroczystość szkolna poświęcona obchodom tego dnia .
 4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
 5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkole i bursie określa tygodniowy rozkład zajęć   zatwierdzony przez dyrektora szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego, 
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
 6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut. Jedna z przerw 15 minut, przerwa obiadowa 20 minut, natomiast po „0” – 5 minut.
 7. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły
  a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
 8. Odpłatność za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły.
 • 36.
 1. Bieżący zapis ocen i frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych prowadzony jest w wersji elektronicznej (e-dziennika) oraz w wersji papierowej.
 2. Roczne wyniki nauczania i frekwencji w postaci arkusza ocen przechowywane są również w formie papierowej.
 3. Wszystkie dane osobowe uczniów i nauczycieli liceum, objęte są przepisami obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

ROZDZIAŁVI
ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI

 • 37.
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Biblioteka szkolna pełni rolę centrum multimedialnego.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów naszej Szkoły.
 4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Harmonogram pracy biblioteki podlega zatwierdzeniu przez dyrektora Szkoły.
 5. Szczegółowa organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza zawarte są w regulaminie biblioteki, który musi być zgodny ze statutem szkoły.
 6. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwiają:
  • gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
  • korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza biblioteką,
  • korzystanie z centrum multimedialnego.
 7. Organizacja pracy biblioteki szkolnej opiera się na:

1)   gromadzeniu i ewidencjonowaniu zbiorów, 

 • prawidłowym przechowywaniu zbiorów,
 • pełnieniu funkcji informacyjnej i wychowawczej,
 • udostępnianiu zbioru czytelnikom,

5)      planowaniu i sprawozdawczości.

 

 

 

ROZDZIAŁVII
ORGANIZACJA PRACY BURSY

 • 38.
 1. Bursa jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przy liceum, zorganizowaną dla młodzieży licealnej, uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania.
 2. Bursa jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną przede wszystkim dla uczniów Liceum, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także dla młodzieży innych szkół średnich.
 1. Bursa prowadzi działalność w okresie roku szkolnego.
 2. Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności bursy określa regulamin bursy.
 3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w bursie liceum wynosi od 35 – 40 osób.
 4. Zajęcia wychowawcze z jedną grupą wychowanków wynoszą 49 godzin zegarowych.
 5. Szczegółową organizację bursy określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.
 6. Bursa zapewnia wychowankom codzienne wyżywienie zgodne z obowiązującymi normami i zasadami racjonalnego żywienia w stołówce szkolnej.

             

 

 

ROZDZIAŁ VIII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
SZKOŁY I BURSY

 • 39.
 1. W szkole zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni, trenerzy oraz pracownicy niepedagogiczni w celu sprawnego funkcjonowania liceum.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.
 3. Zadania poszczególnych pracowników ustala dyrektor w zakresach czynności.
 4. W szkole utworzone zostało stanowisko wicedyrektora.
 • 40.
 1. Wicedyrektor to nauczyciel, który sprawuje stanowisko kierownicze w liceum.
 2. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i jego odwołania dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego liceum i rady pedagogicznej.
 3. Do podstawowych zadań wicedyrektora należy:
  • przygotowywanie projektów następujących dokumentów programowo-organizacyjnych:
   1. programu wychowawczego szkoły,
   2. planów pracy szkoły w części dotyczącej działalności wychowawczo

– opiekuńczej i organizacyjnej,

 1. tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. kalendarza szkolnego i miesięcznych harmonogramów pracy,
 3. informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, w tym analizy wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 4. przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach nad przydzieloną grupą nauczycieli, w tym systematyczne obserwowanie lekcji i innych zajęć realizowanych przez nauczycieli oraz  prowadzenie ich dokumentacji,
 • zapewnienie pomocy przydzielonej grupie nauczycieli w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym; realizowanie zadań związanych z oceną ich pracy,
 • kierowanie działalnością wychowawczą szkoły i bursy, w tym szczególnie pracą wychowawców klas, zespołu wychowawczego, samorządu uczniowskiego oraz innych organizacji młodzieżowych,
 • przedłożenie dyrektorowi dwa razy do roku sprawozdania z realizacji działań wychowawczych i opiekuńczych,
 • kierowanie i nadzorowanie organizacji wycieczek młodzieży, obozów naukowych, wyjazdów zagranicznych oraz wyjść na zajęcia pozaszkolne,
 • egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w liceum i bursie porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,
 • organizowanie współpracy ze środowiskiem, a w szczególności z wyższymi uczelniami,
 • organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
 • rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych nauczycieli,
 • kontrola dokumentacji szkolnej (dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, planów wychowawczych klas itp.),
 • kontrola dyscypliny pracy nauczycieli, w tym dyżurów, terminowego rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych,
 • organizowanie egzaminów zewnętrznych, uroczystości, imprez szkolnych
  i czuwanie nad sprawnym ich przeprowadzaniem i porządkiem,
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z pełniona funkcją,
 • zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności,
 • monitorowanie realizacji podstawy programowej.
 1. Wicedyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie zleconych zadań.
 2. Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień wicedyrektora określa dyrektor w zakresie czynności.
 • 41.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej pracy, w tym:
  • odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych jego opiece uczniów na zajęciach obowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
  • odpowiada za wypadki, wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich.
 3. Do podstawowych obowiązków nauczyciela liceum należy:
  • zapoznanie się z postanowieniami statutu liceum,
  • przestrzeganie postanowień statutu liceum oraz zarządzeń dyrektora i uchwał rady pedagogicznej,
  • postępowanie zgodnie z przyjętymi zasadami etyki zawodowej,
  • kształcenie i wychowywanie uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę i umiejętności oraz rozwijający twórcze myślenie i postawy niezbędne do odpowiedzialnego funkcjonowania w rodzinie, środowisku lokalnym i społeczeństwie,
  • poszanowanie godności ucznia i innych osób, stanowiących społeczność liceum,
  • przeciwdziałanie zjawisku demoralizacji uczniów,
  • zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie lekcji, przerw międzylekcyjnych, uroczystości, imprez szkolnych oraz wycieczek,
  • troska o właściwe zorganizowanie procesu kształcenie, wspieranie rozwoju psychicznego i fizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
  • doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie wiedzy merytorycznej i metodycznej,
  • poszanowanie postanowień obowiązującego rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przyjętych w liceum unormowań wykonawczych,
  • troska o powierzone mienie liceum,
  • aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej, współtworzenie w niej atmosfery życzliwości i koleżeństwa, realizowanie uchwał rady pedagogicznej oraz składanie okresowych sprawozdań z wykonywania zleconych zadań,
 4. Nauczyciel liceum ma prawo do:
  • poszanowania własnej godności,
  • podmiotowości w życiu szkoły, warunków sprzyjających rozwijaniu samorządności i samodzielności w pracy i do jej doskonalenia,
  • wyboru programu, metod nauczania, wychowania i opieki oraz środków dydaktycznych,
  • zapewnienia warunków pracy, odpowiadających normom i przepisom bhp,
  • sprawiedliwej, obiektywnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami oceny jego pracy,
  • wynagrodzenia zasadniczego i dodatków, wynikających z obowiązujących przepisów i adekwatnych do wkładu i efektów jego pracy, do nagród, wyróżnień i odznaczeń,
  • poszanowania jego uprawnień socjalnych i w zakresie ochrony zdrowia,
  • zwrócenia się do dyrektora liceum z prośbą o uwzględnienie w ocenie pracy opinii uczniów.
 5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem za:
  • poziom wyników kształcenia w obrębie prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych,
  • zgodność realizowania treści nauczania z wymaganiami określonymi w podstawie programowej i przyjętych programach nauczania,
  • stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych powierzonych jego opiece.
  • 42.
 6. W szkole funkcjonują:
  • zespół wychowawczy,
  • zespół trenerski,
  • zespoły przedmiotowe,
  • zespoły nauczycieli uczących w jednej klasie,
  • komisje zadaniowe.
 7. Do zadań zespołu wychowawczego należy:
  • planowanie, koordynacja i realizacja pracy wychowawczej szkoły,
  • wdrażanie, ewaluacja oraz ocena realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki,
  • kontrolowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych, występujących w liceum,
  • organizowanie i rozwijanie działalności samorządowej uczniów,
  • wnioskowanie do dyrektora lub rady pedagogicznej w sprawach związanych z organizacją i realizacją zadań wychowawczych i opiekuńczych liceum,
  • wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego rocznika przez cały cykl edukacyjny oraz materiałów ćwiczeniowych na dany rok szkolny. Więcej niż 1 podręcznik można wybrać przy językach obcych, w szkołach ponadpodstawowych przy rozszerzonym zakresie nauczania.
 8. Do zadań zespołu trenerskiego należy:
  • opracowywanie sportowych planów szkoleniowych rocznych i cyklicznych,
  • planowanie indywidualnych zadań szkoleniowo-wynikowych uczniów – zawodników, startów i gier poszczególnych uczniów,
  • planowanie i prowadzenie testów, sprawdzianów i badań kontrolnych,
  • dokonywanie ocen rozwoju i postępu sportowego uczniów – zawodników,
  • planowanie obozów, konsultacji i innych form szkoleń,
  • prowadzenie naboru uczniów do Szkoły.
 9. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:
  • wybór lub opracowanie programów nauczania,
  • opiniowanie przygotowanych przez nauczycieli programów nauczania,
  • dobór podręczników,
  • opracowanie i modyfikowanie przedmiotowych zasad i kryteriów oceniania,
  • ustalenie zasad i sposobu przeprowadzania badań osiągnięć uczniów i opracowanie ich wyników,
  • opracowanie wyników egzaminów zewnętrznych i planów naprawczych,
  • opracowanie i realizacja tematyki samokształceniowej oraz doskonalenia zawodowego,
  • planowanie lekcji koleżeńskich,
  • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych,
  • dzielenie się z kolegami wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na kursach doskonalenia zawodowego,
  • identyfikowanie ryzyka i zagrożeń w realizacji przyszłych zadań.
 10. Do zadań zespołu nauczycieli uczących w jednej klasie należy:
  • wybór zestawu programów nauczania i podręczników dla danego oddziału z uwzględnieniem możliwości rozwoju uczniów,
  • zapoznanie się z trudnościami dydaktyczno – wychowawczymi uczniów oraz ich zespołowe rozwiązanie,
  • współpraca w celu ułatwienia uczniom osiąganie sukcesu,
  • podejmowanie działań na rzecz koordynacji treści międzyprzedmiotowych,
  • diagnozowanie i usprawnienie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Szkolnego Programu Wychowawczego, 
 • ustalanie i realizacja doraźnych działań wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego oraz pojedynczych uczniów,
 • doskonalenie pracy poprzez wymianę doświadczeń, lekcje otwarte, opracowanie narzędzi badawczych,
 • analizowanie wyników osiągnięć uczniów,
 • opiniowanie ocen zachowania uczniów.
 1. Do zadań komisji zadaniowych należy:
  • organizacja i prowadzenie ewaluacji wewnętrznej,
  • wprowadzanie zmian w statucie,
  • promocja szkoły,
  • przeprowadzanie inwentaryzacji majątku szkolnego, skontrum bibliotecznego, kasacji zużytego sprzętu i pomocy dydaktycznych.
 2. Dyrektor może tworzyć zespoły w zależności od bieżących potrzeb liceum i powoływać przewodniczących tych zespołów, jak również koordynatorów do spraw realizacji określonych zadań statutowych i liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
 • 43.
 1. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonym mu przez dyrektora oddziałem.
 2. Wychowawca sprawuje opiekę nad oddziałem przez cały cykl nauczania.
 3. Dyrektor szkoły może zmienić lub odwołać wychowawcę z powierzonej funkcji.
 4. Zmiana lub odwołanie wychowawcy może nastąpić:
  • w przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela, uniemożliwiającej pełnienie obowiązków wychowawcy,
  • z przyczyn organizacyjnych,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek ponad połowy uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) przedstawiony dyrektorowi.
  • 44.
 5. Wychowawcy klasowemu liceum przysługują wszystkie prawa określone dla nauczyciela i podlega on wszystkim właściwym dla niego obowiązkom.
 6. Ponadto wychowawcy klasowemu przysługuje prawo do:
  • wystąpienia z umotywowanym wnioskiem o rezygnację z powierzonej mu funkcji i przedłożenia go dyrektorowi szkoły do rozpatrzenia,
  • współdziałania i pomocy ze strony rodziców w sprawach związanych z opieką nad wychowankiem,
  • uzyskania pomocy ze strony dyrektora i kolegów w rozstrzygnięciu konfliktów między nim a klasą lub wychowankiem,
  • przedstawienia własnej opinii w sprawie przyjęcia lub skreślenia ucznia z rejestru uczniów,
  • występowania w obronie praw wychowanków wynikających z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka,
  • sprzeciwu w sprawach dotyczących przeciwdziałania przeciążeniu uczniów zadaniami domowymi oraz sprawdzianami,
  • jednorocznej przerwy w pełnieniu funkcji wychowawcy po okresie nieprzerwanej 3-letniej opieki nad klasą, jeśli istnieją odpowiednie przyczyny.
 7. Do obowiązków wychowawcy klasowego należy w szczególności:
  • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi wychowanków, ich dojrzewaniu do życia w rodzinie, środowisku lokalnym i społeczeństwie,
  • otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,
  • inspirowanie i wspieranie działań zespołowych wychowanków,
  • kształtowanie atmosfery eliminującej konflikty w zespole oraz życzliwego stosunku do kolegów,
  • poznanie problemów, sytuacji rodzinnej i potrzeb wychowanków oraz występowanie do dyrektora z wnioskiem o pomoc psychologicznopedagogiczną, materialną i zdrowotną,
  • systematyczne zbieranie informacji na temat postępów w nauce, zachowaniu swoich podopiecznych i informowanie o nich rodziców (prawnych opiekunów),
  • podejmowanie działań, zapewniających uczniom bezpieczny pobyt w szkole, poradnią psychologiczno-pedagogiczną w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz umożliwienie rodzicom i opiekunom uczniów kontaktów z tymi placówkami,
  • współdziałanie z nauczycielami, uczącymi w jego klasie, uzgadnianie z nimi działań i koordynowanie ich wobec uczniów, zwłaszcza w zakresie pomocy dla najsłabszych i szczególnie uzdolnionych,
  • udzielanie pomocy i opieki niezbędnej do zorganizowania oraz przeprowadzenia wycieczek oraz imprez klasowych i szkolnych,
  • ustalanie semestralnej oceny zachowania,
  • udzielanie uczniom upomnień, występowanie do dyrektora z wnioskami w sprawach nagród, wyróżnień oraz kar,
  • prowadzenie orientacji zawodowej,
  • prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego, w tym arkuszy ocen ucznia,
  • informowanie rodziców na miesiąc przed półroczną klasyfikacją uczniów o ocenach niedostatecznych, ocenie nagannej z zachowania oraz nieklasyfikowaniu,
  • usprawiedliwianie nieobecności uczniów,
  • współpraca z pedagogiem szkolnym
 8. Wychowawca, zwłaszcza początkujący, ma prawo do szczególnej opieki i pomocy ze strony dyrektora, jego zastępcy, doświadczonych kolegów.
 9. Wychowawcy wszystkich oddziałów współpracują ze sobą i koordynują swoje działania w ramach zespołu wychowawczego.
 • 45.
 1. W Szkole zatrudnia się pedagoga.
 2. Pedagog szkolny jest koordynatorem ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej
 3. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów,
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 46.
 1. Sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki w liceum zajmują się osoby powołane przez dyrektora.
 2. Do zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa uczniów należy w szczególności:
 • diagnozowanie pojawiających się w Szkole zagrożeń,
 • analiza potrzeb i oczekiwań uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa,
 • integrowanie działań nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz instytucji i osób, współdziałających ze szkołą w zakresie bezpieczeństwa uczniów,
 • koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa uczniów, w ramach realizowanego w szkole programu wychowawczego i profilaktycznego,
 • wdrażanie i dostosowanie do specyfiki Szkoły procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożeń,
 • wnioskowanie do dyrektora o podjęcie działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa uczniów,
 • monitorowanie zachowań uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych,
 • pomoc nauczycielom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policją, strażą miejską, strażą pożarną) oraz instytucjami, działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży,
 • współpraca z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę, instytucjami oraz urzędami, zajmującymi się bezpieczeństwem młodzieży,
 • promowanie w liceum problematyki bezpieczeństwa młodzieży,
 • 47.
 1. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:
  • każdy nauczyciel i pracownik administracji szkolnej zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Statutu Liceum, regulaminów wewnętrznych, procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i bieżących zarządzeń dyrektora szkoły, a w szczególności:
   1. przeciwdziałania wszelkim przejawom demoralizacji wśród uczniów. Za demoralizację uważa się: systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, spożywanie alkoholu, palenie papierosów, e-papierosów stosowanie lub rozprowadzanie środków psychoaktywnych, uprawianie nierządu, wulgarnego słownictwa, wybryki chuligańskie, kradzieże itp.,
   2. zapoznania uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożeń,
   3. udzielania pomocy uczniom w pokonywaniu trudności związanych z ich demoralizacją,
   4. ochrony uczniów, będących świadkami demoralizacji i kształtowania postaw przeciwdziałających temu zjawisku.
  • Każdy nauczyciel jest zobowiązany do ukończenia kursu pomocy przedmedycznej.
  • W celu zapewnienia uczniom i pracownikom szkoły, bezpiecznych warunków pracy oraz nauki, wychowania, opieki− budynek, teren szkolny obejmuje się monitoringiem wizyjnym.
  • 48.
 1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor.
 1. Zadania pracowników administracji i obsługi w zakresie bezpieczeństwa:
  • portiernia: stosowanie procedury dotyczącej kontroli, ewidencji przyjść osób na teren szkoły i wyjść,
  • woźnych i dozorców: wspieranie w opiece nad młodzieżą dyżurujących nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych,
  • powiadomienie dyrekcji, sekretarza o każdym przypadku podejrzanego zachowania się ucznia lub osoby spoza szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ IX
ORGANIZACJA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 • 49.

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. Jest dobrowolna i nieodpłatna.

 • 50.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
 2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności z:

1)    niepełnosprawności;

2)    niedostosowania społecznego;

3)    zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)    szczególnych uzdolnień;

5)    specyficznych trudności w uczeniu się;

6)    zaburzeń komunikacji językowej;

7)    choroby przewlekłej;

8)    sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)    niepowodzeń edukacyjnych;

10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom
 • 51.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły;

 • 52.
 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny oraz specjaliści za zgodą rodziców/prawnych opiekunów,
 2. pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole udzielana jest z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni, pielęgniarki szkolnej, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży,
 3. pomoc psycholo0giczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  • rodzicami uczniów,
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
  • placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • innymi przedszkolami szkołami, placówkami,
  • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 • 53.

Dyrektor szkoły:

 • organizuje pomoc psychologiczno–pedagogiczną w szkole;
 • powołuje zespoły ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy;
 • informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów o proponowanych formach pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • wspiera nauczycieli, wychowawców i specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • wspomaga działania szkoły w zakresie planowania i przeprowadzenia działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • występuje, za zgodą rodziców ucznia, do publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia w sytuacji braku poprawy jego funkcjonowania mimo udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 1. Koordynator ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej — pedagog szkolny
 • prowadzi szkolny rejestr uczniów objętych pomocą psychologiczno–pedagogiczną;
 • ustala terminy spotkań zespołu ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej
 • uczestniczy w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej
 • monitoruje dokumentację ucznia tworzoną przez wychowawcę w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

 

 1. Wychowawca klasy:
 • koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom z jego klasy;
 • wnioskuje o objęcie ucznia pomocą psychologiczno–pedagogiczną;
 • monitoruje frekwencję uczniów na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • zakłada kartę, dla każdego ucznia posiadającego opinię;
 • w każdym semestrze, wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • na piśmie informuje rodziców ucznia posiadającego, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim;
 • sporządza dokumentację ucznia objętego pomocą psychologiczno–pedagogiczną zgodnie z poniższą procedurą;
 • na bieżąco współpracuje z nauczycielami, specjalistami i rodzicami ucznia objętego pomocą psychologiczno–pedagogiczną.

 

 1. Nauczyciel:
 • informuje wychowawcę o frekwencji ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • wnioskuje o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno–pedagogiczną;
 • respektuje zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach oraz ustalenia zespołu ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • w każdym semestrze, wspólnie z wychowawcami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
 1. Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści:
 • rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów
 • rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w życiu szkoły,
 • podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 • współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
 • 54.

Objęcie ucznia pomocą psychologiczno–pedagogiczną, nie posiadającego opinii lub orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną:

 • w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną, nauczyciel informuje o tym niezwłocznie koordynatora na piśmie.
 • Koordynator dostarcza wniosek do dyrektora szkoły.
 • Na podstawie wniosku dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej w terminie do 7 dni roboczych;
 • Koordynator z wychowawcą klasy niezwłocznie ustala termin spotkania zespołu, na którym ustalane są proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin;
 • dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym informuje na piśmie rodziców ucznia o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno–pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
 • po wyrażeniu zgody przez rodzica uczeń objęty jest pomocą psychologiczno–pedagogiczną;
 • wychowawca klasy wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej dwa razy do roku: styczeń i czerwiec.
 • dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u koordynatora.

 

 • 55.

 Objęcie ucznia pomocą psychologiczno–pedagogiczną posiadającego opinię wydaną przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną:

 • Dokument zostaje zarejestrowany w Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej;
 • koordynator umieszcza dokument w indywidualnej teczce ucznia;
 • wychowawca zapoznaje się z treścią opinii, co potwierdza własnoręcznym podpisem;
 • na podstawie opinii dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej w terminie do 7 dni roboczych;
 • koordynator i wychowawca klasy niezwłocznie ustalają termin spotkania zespołu, na którym ustalane są proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej na formularzu.
 • Dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin;
 • Dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym informuje na piśmie rodziców ucznia o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno–pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 • po wyrażeniu zgody przez rodzica uczeń objęty jest pomocą psychologiczno–pedagogiczną;
 • nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, monitorują frekwencję oraz dwa razy dokonują na piśmie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej i przekazują wychowawcy klasy;
 • wychowawca klasy wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej dwa razy do roku: styczeń i czerwiec;
 • dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u koordynatora.

 

 • 56.

Objęcie ucznia pomocą psychologiczno–pedagogiczną posiadającego orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną:

 • dokument zostaje zarejestrowany w Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej;
 • koordynator umieszcza dokument w indywidualnej teczce ucznia;
 • wychowawca zapoznaje się z treścią orzeczenia, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
 • wychowawca niezwłocznie w formie ustnej przekazuje nauczycielom uczącym najważniejsze informacje zawarte w orzeczeniu;
 • Dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej w terminie do 7 dni roboczych;
 • zespół w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia orzeczenia dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno–Terapeutyczny;
 • Dyrektor ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz w trybie natychmiastowym informuje na piśmie rodziców ucznia o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno–pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane (załącznik nr 1);
 • Rodzic zapoznaje się z IPET, wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na proponowane formy i sposoby pomocy psychologiczno–pedagogicznej składając na dokumentacji własnoręczny podpis;
 • Dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u pedagoga szkolnego;
 • zespół dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej dwa razy do roku: styczeń i czerwiec
 • Rodzic ucznia otrzymuje kopię IPET-u oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.
 • 57.

Dyrektor na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego ucznia/uczennicy, ma prawo wydać dokumentację osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 

ROZDZIAŁ X
UCZNIOWIE SZKOŁY

 • 58.
 1. Uczniem SMS-LO im. Mikołaja Kopernika jest osoba wpisana do rejestru uczniów liceum.
 2. Uczniem liceum przestaje być osoba, która została skreślona z rejestru uczniów zgodnie z przyjętą procedurą skreślenia z listy uczniów Szkoły.
 3. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest zdobywanie wiedzy, podnoszenie kultury osobistej i sprawności fizycznej oraz systematyczne uczęszczanie na wszystkie zajęcia organizowane przez Szkołę.
 4. Uczeń liceum nie może zachowywać się nieetycznie.
 5. Uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły podczas zajęć lekcyjnych oraz przerw.
 6. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły niebezpiecznych narzędzi i substancji, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych.
 • 59.

Prawa i obowiązki uczniów

 1. Uczeń ma prawo do:
  • poszanowania swojej godności osobistej i zachowania w stosunku do nich zasad dobrego wychowania,
  • zapoznania się z programem nauczania na dany rok szkolny, wymaganiami edukacyjnymi,
  • obiektywnej, jawnej oceny oraz ustalonych form i sposobów kontroli postępów w nauce,
  • właściwie zorganizowanego procesu szkolenia sportowego,
  • korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz urządzeń i sprzętu sportowego,
  • wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.
 1. Uczeń ma obowiązek:
 • dbać o honor szkoły i szanować jej symbole oraz godnie ją reprezentować na zewnątrz,
 • przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, zarządzeń i ustaleń dyrektora szkoły oraz wykonywać polecenia nauczycieli,
 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, sportowych i życiu szkoły, przygotowywać się do lekcji,
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach i imprezach sportowych, kulturalnych szkoły,
 • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów oraz odpowiedzialności za własne i kolegów zachowanie i bezpieczeństwo,
 • dbać o wspólne dobro oraz ład i porządek w szkole i na obiektach sportowych
 • dostosować swój wygląd i strój do charakteru miejsca jakim jest szkoła oraz do ogólnie przyjętych norm obyczajowych, moralnych i estetycznych
 • 60.
 1. Ucznia szkoły obowiązują dwa typy strojów:
  • codzienny – długie spodnie, spódnice, krótki lub długi rękawek podczas ciepłych dni dopuszczalne są spodnie za kolana,
  • galowy – długie, ciemne spodnie, spódnica (nie jeansowe), gładka, biała lub niebieska koszula, bluzka.
 2. Uczeń powinien ubierać się do szkoły w stonowany kolorystycznie i estetyczny strój bez ekstrawaganckich dodatków.
 3. W szkole nie wolno eksponować: gołych ramion, dekoltów i brzucha, stosować kolczykowania ciała oraz wyzywającego makijażu i manicure.
 4. Uczniowie posiadający tatuaż mają obowiązek ubierania się w strój, który go zasłania.
 5. W przypadku nieprzestrzegania statutu wychowawca klasy wpisuje do dziennika uwagę o zachowaniu ucznia.
 6. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma każdorazowo obniżoną ocenę ze sprawowania o jeden stopień.
 • 61.
 1. Uczniowie mogą przynosić do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własna odpowiedzialność.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie czy kradzież sprzętu poza zdeponowanym u dyrektora szkoły.
 3. Uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących i odtwarzających dźwięk i obraz w czasie lekcji. Urządzenia muszą być wyłączone i schowane.
 4. Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, trenerów oraz innych pracowników szkoły bez zgody nauczyciela, trenera prowadzącego.
 5. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji, treningu bez zgody osoby prowadzącej zajęcia.
 6. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń urządzenie zostaje odebrane i zdeponowanie go u dyrektora szkoły.  Telefon musi być przez ucznia wyłączony. Nauczyciel do urządzenia dołącza informację do kogo należy sprzęt. Nauczyciel sporządza odpowiednia notatkę w dzienniku.
 7. Po odbiór telefonu lub innego sprzętu elektronicznego zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
 8. Za nieprzestrzeganie zakazu używania sprzętu na zajęciach lekcyjnych i treningach uczniowi może grozić obniżenie oceny z zachowania.
 9. Jeżeli uczeń nie chce oddać telefonu nauczyciel informuje o zdarzeniu wychowawcę oraz sporządza odpowiednią notatkę w dzienniku. Wychowawca wzywa do szkoły rodzica bądź trenera.
 • 62.

Nagrody i kary 

 1. Za wzorową postawę, za osiągnięcia w nauce i zachowaniu uczeń może otrzymać:
  • pochwałę wychowawcy klasy bądź innego nauczyciela,
  • pochwałę dyrektora wobec klasy lub całej wspólnoty,
  • list pochwalny do rodziców,
  • świadectwo z wyróżnieniem,
  • nagrodę rzeczową,
  • wpis do świadectwa ukończenia liceum,
  • wytypowanie do nagród pozaszkolnych.
 2. Uczeń pełnoletni podlega prawu szkolnemu na tych samych zasadach co uczeń niepełnoletni.
 3. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu uczeń może być ukarany:
  • upomnieniem ustnym,
  • pisemnym upomnieniem wychowawcy,
  • pisemnym upomnieniem dyrektora,
  • pisemną naganą dyrektora,
  • skreśleniem z rejestru uczniów.
 4. Upomnienie ustne udzielane jest uczniowi za pojedyncze, drobne przewinienie.
 5. Pisemne upomnienie wychowawcy klasy otrzymuje uczeń za:
  • fałszowanie usprawiedliwień nieobecności,
  • nieuzasadnione opuszczanie zajęć lekcyjnych,
  • nieregulaminowy strój,
  • naruszenie zasad kultury (np. używanie wulgarnego słownictwa),
  • niewłaściwe zachowanie w szkole i poza nią, np. palenie tytoniu (e-papierosy), picie alkoholu, zażywanie środków odurzających, 
 • samowolne wychodzenie z zajęć i imprez szkolnych,
 • niewywiązywanie się z zawartych z nim umów i kontraktów,
 • agresywne zachowanie wobec rówieśników, pracowników szkoły i innych osób.
 1. Pisemne upomnienie dyrektora szkoły uczeń otrzymuje za:
  • brak poprawy zachowania mimo wcześniej udzielonych mu upomnień, na wniosek wychowawcy lub innego pracownika szkoły,
  • samowolne wychodzenie ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz oddalanie się od grupy podczas wycieczki,
  • łamanie wewnętrznych zarządzeń oraz poleceń dyrektora lub nauczycieli,
  • korzystanie w czasie lekcji i innych zajęć szkolnych z telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych
 2. Uczeń może być ukarany karą pieniężną za zniszczenie mienia szkolnego lub zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy zniszczonego mienia lub do jego naprawy we własnym zakresie.
 3. W sytuacji rażącego naruszenia dyscypliny, o których stanowi kodeks wykroczeń, dyrektor ma obowiązek powiadomienia rodziców i policji o tym naruszeniu.
 4. O karze udzielonej uczniowi muszą być poinformowani rodzice (prawni opiekunowie).
 5. Uczeń ma prawo odwołać się od udzielonej mu na piśmie nagany do dyrektora Liceum, w ciągu trzech dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
 6. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 7 dni przez powołaną przez dyrektora komisję w składzie: przedstawiciel dyrekcji, wychowawca  i przedstawiciel samorządu uczniowskiego. Decyzja komisji jest ostateczna.
 1. Uczeń pełnoletni, może zrezygnować z nauki w Szkole, jeśli nie chce podlegać prawu szkolnemu.
 • 63.

 

 1. Ucznia skreśla się z rejestru uczniów szkoły za:
  • posiadanie, sprzedaż, rozprowadzanie lub zażywanie środków psychoaktywnych, posiadanie lub spożycie alkoholu na terenie szkoły lub w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
  • posiadanie przy sobie broni, ostrych narzędzi,
  • użycie substancji chemicznej (np. gazu łzawiącego),
  • kradzież,
  • fałszerstwo dokumentów szkolnych,
  • wybryki chuligańskie w szkole i poza nią,
  • dokonanie przestępstwa komputerowego (świadome wprowadzenie wirusów, włamanie na szkolną stronę internetową, do elektronicznego dziennika, podszywanie się pod ich legalnych użytkowników, przechwytywanie cudzej korespondencji e-mailowej, włamanie się do systemów komunikacyjnych w celu uzyskania darmowych połączeń, numerów kart kredytowych) na terenie szkoły,
  • za nielegalne wykorzystanie nagrania fragmentu lub całości przebiegu lekcji lub innych zajęć szkolnych w Internecie i innych środkach masowego przekazu,
  • udzielenie trzech nagan dyrektora liceum za naruszenie niniejszego statutu,
  • skazanie prawomocnym wyrokiem sądu.
 2. Tryb postępowania przy skreśleniu ucznia z rejestru uczniów:
  • wnioskodawcą w sprawie skreślenia jest wychowawca klasy, nauczyciel, trener lub inny pracownik szkoły,
  • wnioskodawca w sprawie skreślenia ucznia z rejestru powinien sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencje, którą składa do wicedyrektora,
  • wicedyrektor zbiera wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie (samorządu uczniowskiego, młodzieżowej rady bursy, wychowawcy, trenera) i wyjaśnienia stron (w tym rodziców ucznia bądź prawnych opiekunów),
  • wicedyrektor składa projekt wniosku do dyrektora szkoły,
  • dyrektor informuje ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony, którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie zaistniały incydent,
  • dyrektor zwołuje posiedzenie rady pedagogicznie, na której przedstawia dokumenty w sprawie,
  • na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor po przeanalizowaniu sprawy podejmuje w ciągu 3 dni stosowną decyzję administracyjną, o czym informuje radę pedagogiczną,
  • decyzję doręcza się uczniowi i rodzicom lub prawnym opiekunom na piśmie,
  • uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji dyrektora do organu nadzorującego szkołę w terminie 14 dni od doręczania decyzji na piśmie.
 3. W toku postępowania odwoławczego od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów, uczeń ma prawo uczęszczać do szkoły, chyba, że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
 4. Decyzji, od której służy prawo odwołania może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności wówczas, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia albo też dla zabezpieczania mienia szkolnego.

 

             

ROZDZIAŁ XI
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

 • 64.
 1. Nabór kandydatów odbywa się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz koncepcją dydaktyczno – wychowawczą liceum, prezentowaną kandydatom i ich rodzicom podczas „dni otwartych”, na stronach internetowych, akcji promocyjnej w szkołach podstawowych i w rozmowach indywidualnych.
 2. Nabór kandydatów do liceum odbywa się za pomocą scentralizowanego systemu elektronicznego, za którego przebieg odpowiada organ prowadzący oraz poza naborem elektronicznym.
 3. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych publicznych i niepublicznych z Łodzi i spoza niej.
 4. Liceum ogłasza wstępne listy przyjętych oraz listy ostateczne w terminach ustalonych przez organ nadzorujący.
 5. Organizacją, przebiegiem i wynikami naboru kandydatów zajmuje się powołana przez dyrektora liceum komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.
 6. W sytuacji, kiedy liceum nie dokona pełnego naboru kandydatów w pierwszym terminie, dyrektor ogłasza po 20 sierpnia danego roku dodatkowy termin naboru.
 7. W postępowaniu klasyfikacyjnym mogą brać udział uczniowie, którzy zdawali egzamin ósmoklasisty w dodatkowym terminie.
 8. Nabór, o którym jest mowa w punkcie 6., prowadzi dyrektor liceum bez powoływania komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.
 9. Zasady i tryb naboru kandydatów do Szkoły określa „Regulamin naboru kandydatów do klas pierwszych SMS-LO im. M. Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim”.

             

 

 

ROZDZIAŁ XII
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 • 65.
 1. Ocenianiu podlegają:
  • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  • zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych – postępach i trudnościach w nauce,
  • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  • motywowanie ucznia do efektywnej pracy,
  • gromadzenie informacji o uczniu i formułowania na ich podstawie opinii o jego osiągnięciach w nauce i rozwoju,
  • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  • wdrożenie ucznia do samooceny,
  • przygotowanie ucznia do egzaminów maturalnych.
 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i przestrzegania norm etycznych oraz obowiązków ucznia, a także jego aktywności na rzecz szkoły i środowiska.
 5. Przy ocenianiu, klasyfikowaniu oraz promowaniu uczniów stosowane są zasady:
  • jawności wymagań edukacyjnych,
  • ustalenia szczegółowych zasad WSO i PSO,
  • dostosowania oceny do zakresu umiejętności i rozwoju psychofizycznego ucznia,
  • bieżącego informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o postępach i trudnościach w nauce.

 

 

 • 66.

 

 1. Rok szkolny dzielimy na dwa półrocza, określone corocznie przez Radę Pedagogiczną w terminarzu danego roku szkolnego.
 2. Dokumentowanie wewnątrzszkolnego oceniania uczniów odbywa się w dzienniku elektronicznym oddziału, do którego uczeń został zapisany
 3. Zajęcia z wychowankami Internatu dokumentowane są w dzienniku zajęć wychowawczych,
 4. Zajęcia pozalekcyjne dokumentowane są w dzienniku zajęć pozalekcyjnych,
 5. Pisemne prace kontrolne z poszczególnych przedmiotów, obejmujące większą partię materiału nauczania (np. działu) przechowywane są przez nauczyciela przez 1 rok, przy czym na wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) muszą być one udostępnione z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców. 
 6. Każdy rodzic (prawny opiekun) otrzymuje na spotkaniu kartę ocen swojego dziecka, przygotowaną przez wychowawcę klasy, zawierającą stopnie z poszczególnych przedmiotów i frekwencję na zajęciach lekcyjnych.
 7. Uczniom przekazywane są informacje co robią dobrze a nad czym muszą popracować zaś rodzicom przekazywane są informacje o szczególnych uzdolnieniach.
 8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów o:

1)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz trybie poprawiania ocen cząstkowych,

3)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

4)    sposobach informowania rodziców lub prawnych opiekunów o postępach edukacyjnych uczniów.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny zachowania.
 2. Nauczyciel na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 3. Jeżeli uczeń o wybitnych zdolnościach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem, nauczyciel prowadzący zajęcia może dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
 4. W końcu każdego półrocza nauczyciele (wychowawcy) ustalają oceny klasyfikacyjne uczniów, które przedstawiają na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 5. Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.
 6. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie, w różnych formach w warunkach zapewniających ich obiektywność. Oceny te są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz ustalane na podstawie znanych im kryteriów. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.
 7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców lub opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 8. Wiedza i umiejętności ucznia mogą być sprawdzone w sposób ustny lub pisemny. Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich wymaganiach edukacyjnych.
 9. Jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jest praca klasowa, obejmująca swoim zakresem dział przerobionego materiału,

1)    nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania pracy klasowej i zapisania jej w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

2)    w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, w tygodniu 3 prace klasowe, (możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej pracy klasowej w danym tygodniu, jeżeli nie odbyła się ona w ustalonym terminie z przyczyn niezależnych od nauczyciela lub uczniów),

3)    punkt 2) nie dotyczy międzyoddziałowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających,

4)    prace klasowe powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 14 dni i przechowywane przez nauczyciela do końca bieżącego roku szkolnego, termin ten w przypadku prac z języka polskiego oraz języków obcych może być wyjątkowo wydłużony do 21 dni,

5)    na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych), sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia powinna być udostępniona wyżej wymienionym osobom

 1. W szkole obowiązuje kryteria oceniania prac pisemnych.

O ocenie z pracy decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona na procenty.

 • Kryteria dla uczniów bez specyficznych trudności w uczeniu się:

       0% – 40%       — niedostateczny

      41% – 55% — dopuszczający

      56% – 72% — dostateczny

      73% – 89% — dobry

      90% – 100%  — bardzo bobry

Stopień celujący — praca ucznia spełnia wymogi na ocenę bardzo dobrą poza tym uczeń wykonuje zadania dodatkowe

 1. Inne prace pisemne to:

1)    kartkówka polegająca na sprawdzeniu wiedzy z co najwyżej trzech ostatnich tematów,

2)    prace domowe (wypracowania, referaty, projekty, itp.).

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia, należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w lekcjach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 • decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza lub odpowiednią poradnię (zgodnie z rozporządzeniem),
 • dyrektor nie zwalnia ucznia z całych zajęć wychowania fizycznego, a jedynie z tych czynności, których – jak stwierdza opinia lekarska – uczeń ze względów zdrowotnych nie może wykonywać. Uczeń musi posiadać opinię lekarską o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.
 • Zwolnienie jest udzielane na czas określony w opinii,
 • zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego powinno być dostarczone wychowawcy, który po odnotowaniu w dzienniku klasowym daty wpływu i okresu obejmującego zwolnienie przekazuje je do szkolnego gabinetu lekarskiego i informuje o nim nauczyciela wychowania fizycznego. Kopię zwolnienia wraz z podaniem o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, uczeń dostarcza dyrektorowi szkoły.
 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej uczeń może być zwolniony przez Dyrektora szkoły do końca etapu edukacyjnego z nauki drugiego języka obcego.
 2. Ocena półroczna jest wystawiana z uwzględnieniem średniej ważonej ocen cząstkowych. Wystawiając ocenę półroczną nauczyciel przedmiotu może uwzględnić inne okoliczności przemawiające na korzyść ucznia.
 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
 4. Średnia ważona ocen cząstkowych stosowana przy wystawianiu ocen

1)       Projekty, sprawdzian, praca klasowa, wypracowanie, matura próbna —waga 3,

2)       Kartkówka odpowiedź, prowadzenie ćwiczeń — waga 2,

3)       Praca domowa, zawody — waga 1,

4)       Aktywność  na lekcji – brak zaangażowania w lekcję — waga 1,

5)       Projekty, prezentacja, duży referat — waga 1.

 1. Średnią zaokrąglamy:

1)                 1,00 – 1,69 — niedostateczny

2)                 1,70 – 2.69 — dopuszczający

3)                 2.70 – 3,69 — dostateczny

4)                 3,70 – 4,69 — dobry

5)                 4,70 – 5,00 — bardzo dobry

 

 1. Ocena klasyfikacyjna roczna powinna uwzględniać wynik pracy ucznia w obu półroczach i stanowić podstawę jego promocji.
 2. Ocenę niedostateczną  za I półrocze należy poprawić w terminie do końca lutego. W szczególnych przypadkach termin może być wydłużony.
 3. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Minimalna ilość ocen jaką uczeń powinien otrzymać z jednego przedmiotu w ciągu jednego półrocza wynosi:

1)     3 oceny z przedmiotu, którego tygodniowy wymiar wynosi 1 godzinę,

2)     4 oceny z przedmiotu, którego tygodniowy wymiar wynosi 2 godziny,

3)     5 oceny z przedmiotu, którego tygodniowy wymiar wynosi 3 godziny,

4)     6 ocen w pozostałych przypadkach.

 1. Poprawa kartkówek i innych ocen cząstkowych zależy od Przedmiotowego Systemu Oceniania.
 2. Nauczyciel ma obowiązek umożliwić uczniowi poprawę oceny niedostatecznej ze sprawdzianów
 3. Uczeń, który ma usprawiedliwioną nieobecność na zapowiedzianym sprawdzianie, ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jest to jego pierwszy termin i przysługuje mu prawo do poprawy.
 4. Nieobecność nieusprawiedliwiona ucznia na sprawdzianie lub jego poprawie skutkuje oceną niedostateczna tzw. „walkower”.
 5. Wszystkie oceny z poprawy są wpisywane do dziennika.
 6. Ustala się następujący sposób informowania o postępach edukacyjnych uczniów:

1)  na bieżąco – wszystkie oceny są jawne i na prośbę ucznia, a także rodziców (prawnych opiekunów) uzasadniane,

2)     przewiduje się stałe terminy ogólnoszkolnych spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami w poszczególnych klasach:

 1. a) wrzesień – zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotów i zasadami oceniania zachowania uczniów),
 2. b) październik lub listopad – spotkanie po analizie śródokresowej Rady Pedagogicznej nt. postępów edukacyjnych uczniów; każdy rodzic (prawnych opiekun) otrzymuje kartę ocen swojego dziecka, przygotowaną przez wychowawcę klasy,
 3. c) grudzień lub styczeń – spotkanie po zebraniu klasyfikacyjnym śródrocznym; każdy rodzic (prawny opiekun) otrzymuje kartę ocen swojego dziecka, przygotowaną przez wychowawcę klasy,
 4. d) kwiecień – spotkanie po analizie śródokresowej Rady Pedagogicznej; każdy rodzic (prawny opiekun) otrzymuje kartę ocen swojego dziecka, przygotowaną przez wychowawcę klasy,
 5. e) maj – spotkanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów zagrożonych niepromowaniem.
 6. Podczas spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) w klasach, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych, które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym, nauczyciel przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępach w nauce ich dziecka, dostarcza informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia.
 7. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do podpisywania przekazanych im informacji i kart ocen.
 8. W przypadku klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej obowiązuje następu­jący tryb postępowania:

1)  na miesiąc przed zakończeniem półrocza (roku) należy poinformować ucznia rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym z przedmiotu:

 1. obowiązuje forma pisemna z potwierdzeniem rodziców (prawnych opiekunów),a w szczególnym przypadku dowód powiadomienia pocztą (przechowywany w sekretariacie Szkoły),
 2. za powiadomienie odpowiada wychowawca klasy, a odpowiedni dokument powinien być podpisany zarówno przez wychowawcę, jak i nauczyciela przedmiotu,
 3. potwierdzone przez rodziców (prawnych opiekunów) informacje przechowuje wychowawca klasy odnotowując jednocześnie ten fakt w dzienniku lekcyjnym,
 • na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy klas wraz ze swoimi wychowankami na godzinie do dys­pozycji wychowawcy przygotowują na zbiorczej liście, propozycje ocen zachowania dla poszczególnych uczniów klasy, którą przekazują do konsultacji wszystkim nauczycielom uczącym w naszej szkole (listy znajdują   się w pokoju nauczycielskim),

3)       na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Peda­gogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocz­nych).

 1. Ocenę śródroczną (końcoworoczną) wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia
  w danej klasie (zgodnie ze szkolnym przydziałem zajęć edukacyjnych) najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 2. W przypadku, gdy ze względów losowych nauczyciel prowadzący zajęcia nie dokonał wystawienia oceny klasyfikacyjnej – ocenę wystawia się komisyjnie.
 3. W skład zespołu wchodzą: Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły oraz inny nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, a w sytuacji braku takiej możliwości – jeden nauczyciel z zespołu przedmiotowego pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 5. Sprawdziany przedmaturalne są obowiązkowe i nie podlegają poprawie.
 6. Uczeń ma prawo napisać sprawdzian przedmaturalny w innym terminie w przypadku udokumentowanej nieobecności (choroba, zdarzenie losowe) w pierwszym terminie. W pozostałych przypadkach nieobecność na sprawdzianie, oznacza ocenę niedostateczną.
 7. W klasach trzecich, ilość testów sprawdzających może być zwiększona w każdym półroczu.
 8. Zasady uzupełniania zaległości powstałych na skutek udziału uczniów w zawodach sportowych, bądź udokumentowanej choroby.

1)   Po 1-2 dniach nieobecności na zajęciach edukacyjnych przysługuje 1 dzień na uzupełnienie zaległości.

2)   Po 5 dniach nieobecności na zajęciach edukacyjnych przysługują 2 dni na uzupełnienie zaległości.

3)   Po 10 dniach nieobecności na zajęciach edukacyjnych przysługują 3 dni na uzupełnienie zaległości. 

 1. Uczeń ma w tym czasie obowiązek uzupełnić notatki z lekcji, na których był nieobecny.
 2. Uczniowie nie są pytani i nie piszą sprawdzianów w pierwszym dniu nauki po feriach świątecznych i feriach zimowych oraz gdy przerwa w nauce trwa dłużej niż 3 dni.
 • 67.

 

 1. Celem sprawdzania, analizowania i oceniania osiągnięć uczniów jest:
 2. bieżące obserwowanie postępów, uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, umożliwiające korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela, organizacji samodzielnej pracy uczniów,
 3. pobudzanie rozwoju umysłowego, uzdolnień i zainteresowań uczniów,
 4. uświadamianie uczniom braków w ich wiedzy, wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
 5. śródroczne i roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie stopnia opanowania przez uczniów materiału programowego przewidzianego na dany okres lub rok szkolny.
 6. Oceny mogą być:
 • cząstkowe, określające poziom bieżących wiadomości i umiejętności z zakresu pewnego wycinka wiedzy,
 • śródroczne i roczne – ustalane w wyniku klasyfikacji, określające poziom wiedzy i umiejętności z zakresu danego przedmiotu oraz postępy ucznia w nauce tego przedmiotu.
 • Oceny śródroczne i roczne nie muszą być ustalane jako średnie arytmetyczne ocen cząstkowych.
 1. Ustala się następującą skalę ocen:
  • stopień celujący — 6,
  • stopień bardzo dobry — 5
  • stopień dobry — 4
  • stopień dostateczny — 3
  • stopień dopuszczający — 2
  • stopień niedostateczny — 1
 2. Pozytywnymi ocenami są oceny, o których mowa w ust.3 pkt 1-5
 3. Negatywna ocena klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w ust.1 pkt 6.
 4. Przyjmuje się następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych:
  • stopień celujący otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne, twórcze, wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu,
  • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
  • stopień dobry otrzymuje uczeń, którego umiejętności umożliwiają rozumienie w większości relacji miedzy elementami wiedzy z danej dziedziny, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne,
  • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, którego podstawowe umiejętności programowe umożliwiają kontynuowanie nauki danego przedmiotu, rozwiązuje typowe problemy o średnim stopniu trudności czasem przy pomocy nauczyciela,
  • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje (często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności),
  • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.
  • „Walkover” to ocena niedostateczna (inny zapis graficzny) otrzymuje ją uczeń, który:
   1. odmówił odpowiedzi,
   2. nie odpowiedział na żadne pytanie na sprawdzianie,
   3. celowo unikał sytuacji, w której ma być oceniany.

 

 • 68.

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Nauczyciel obniża uczniowi ocenę końcowo roczną jeżeli uczeń opuścił 40% zajęć z danego przedmiotu.
 2. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) umotywowaną na piśmie i popartą przez wychowawcę, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego, informatyki i innych przedmiotów o charakterze ćwiczeniowym.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 6. Podanie o przyznanie egzaminu klasyfikacyjnego uczeń składa do dyrektora szkoły nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły
 9. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego za I półrocze lub do niego nie przystąpił, a chce uzyskać promocję do następnej klasy bądź ukończyć szkołę, musi zdać egzamin klasyfikacyjny, obejmujący wiadomości i umiejętności z całego roku szkolnego.
 10. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa § 68. ust. 2 i 3 przeprowadza komisja w składzie:
  • Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,
  • Nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne zajęcia edukacyjne
 11. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa § 68. ust. 5 przeprowadza komisja w składzie:
  • Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora — jako przewodniczący komisji,
  • Nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony ten egzamin
 12. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny o którym mowa § 68. ust. 5, dla ucznia który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem o którym mowa § 68. ust. 5, oraz z jego rodzicami liczbę przedmiotów edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu jednego dnia.
 14. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor Szkoły wtedy powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
  • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  • termin egzaminu,
  • imię i nazwisko ucznia
  • pytania i zadania egzaminacyjne,
  • ocenę ustaloną przez komisję,
  • informacje o ustnej odpowiedzi ucznia,
  • informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego
 16. Do protokołu dołącza się pisemne prace uczniów
 17. Protokół egzaminu klasyfikacyjnego dołącza się do arkusza ocen ucznia.
 18. Nauczyciel – egzaminator najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem egzaminu klasyfikacyjnego dostarcza Dyrektorowi Szkoły pytania i zadania egzaminacyjne.
 19. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, jedynie w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 20. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena niedostateczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego.
 • 69.

Tryb i forma egzaminu poprawkowego

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego, informatyki i innych przedmiotów o charakterze ćwiczeniowym.

 Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:
  • Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora — jako przewodniczący komisji,

2)   nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – egzaminator,

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor Szkoły wtedy powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
  • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  • termin egzaminu,
  • imię i nazwisko ucznia
  • pytania i zadania egzaminacyjne,
  • ocenę ustaloną przez komisję,
  • informacje o ustnej odpowiedzi ucznia,
  • informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 3. Protokół egzaminu poprawkowego dołącza się do arkusza ocen ucznia.
 4. Nauczyciel – egzaminator najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem egzaminu dostarcza Dyrektorowi Szkoły pytania i zadania egzaminacyjne.
 5. Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego nie ma odwołania.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
 8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 9. Uczeń promowany do następnej klasy otrzymuje świadectwo promocyjne. Zasady wydawania świadectwa promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości określa rozporządzenie MEN.
 • 70.

Tryb i forma egzaminu sprawdzającego

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia na piśmie mogą być zgłoszone nie później niż 2 dni od daty zakończenia zajęć edukacyjnych po półroczu /roku.
 2. Odwołanie musi być przedstawione w formie pisemnej przez ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) i powinno zawierać powody odwołania, ocenę od której uczeń się odwołuje i ocenę jaką jego zdaniem powinien otrzymać.
 3. Dyrektor szkoły w terminie trzech dni rozpatruje wniesione odwołanie.
 4. W przypadku stwierdzenia bezzasadności zarzutów wystawiona ocena jest ostateczna, o czym dyrektor szkoły informuje ucznia jego rodziców (prawnych opiekunów).
 5. W przypadku stwierdzenia, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły, powołuję komisję, która:
  • w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych — przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania — ustala roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 6. Egzamin sprawdzający przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 7. W skład komisji wchodzą:
  • w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:
   1. dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły — jako przewodniczący komisji,
   2. wychowawca oddziału,
   3. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w danym oddziale
   4. nauczyciel uczący w szkole i prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub podobne.
  • W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
   1. dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły — jako przewodniczący komisji,
   2. wychowawca klasy,
   3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
   4. pedagog
   5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
   6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
   7. przedstawiciel Rady Rodziców.
 1. Na wniosek nauczyciel prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, przewodniczący może zwolnić go z przeprowadzenia egzaminu i powołać na jego miejsce innego nauczyciela prowadzącego te lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 2. Ustalona przez komisję roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 3. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, zawierający w szczególności:
  • w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych:
   1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin
   2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
   3. termin sprawdzianu,
   4. imię i nazwisko ucznia,
   5. zadania sprawdzające,
   6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
   1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
   2. termin posiedzenia komisji,
   3. imię i nazwisko ucznia,
   4. wynik głosowania,
   5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z usasadnieniem.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzła informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 • 71.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą wystąpić do dyrektora szkoły z zaopiniowaną przez wychowawcę pisemną prośbą o umożliwienie podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania w ciągu dwóch dni określonych w terminarzu szkoły.
 2. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli:
  • ilość nieusprawiedliwionych godzin obecności z danego przedmiotu nie przekracza 5%,
  • ilość godzin nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu nie przekracza 15%,
  • uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości ich poprawy,
 3. Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z pkt. 1) i zasięgnięciu pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu opiniuje podanie,
 4. Dyrektor po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, ustala termin sprawdzianu,
 5. Przewidywana ocena roczna może ulec zmianie o jeden stopień,
 6. Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie z wymaganiami określonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Zakres materiału obejmuje II półrocze w przypadku gdy uczeń w I półroczu uzyskał co najmniej taką ocenę o jaką się ubiega na koniec roku szkolnego, w pozostałych przypadkach cały rok szkolny lub okres nauki przedmiotu,
 7. Sprawdzian składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z technologii informacyjnej, informatyki lub wychowania fizycznego z których ma formę zajęć praktycznych,
 8. Sprawdzian poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przeprowadza trzyosobowa komisja skład, której wchodzą nauczyciele tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
 9. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna,
 10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania egzaminacyjne, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną,
 11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 12. Wniosek o podwyższenie oceny z zachowania rozpatruje komisja w skład której wchodzą:
  • Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkole — jako przewodniczący:
  • wychowawca klasy,
  • nauczyciel uczący w danej klasie.
 13. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna może zostać podwyższona przez nauczyciela niezależnie od warunków określonych w rozdziale w czasie planowanych zajęć lekcyjnych.
 • 72.

 

Tryb i zasady ustalania ocen z zachowania

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz zespół uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 2. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego zgodnie z obowiązującą skalą ocen.
 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
  • Oceną wyjściową jest ocena dobra.
  • Za ocenę obniżoną uważa się oceny: poprawna, nieodpowiednia i naganna.
  • Za ocenę podwyższoną uważa się oceny: bardzo dobra, wzorowa.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  • informowanie ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych o postrzeganiu zachowania ucznia,
  • motywowanie ucznia do poprawy zachowania.
 5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów, ich rodziców lub prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania innej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów.
 7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców lub prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy ustala biorąc pod uwagę:
  • samoocenę ucznia – w oparciu o kartę samooceny,
  • opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli uczących w klasie, uwagi Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły o zachowaniu
  • ucznia w szkole i poza nią,
  • opinię klasy,
 9. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)   nieusprawiedliwione godziny nieobecne,

2)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

3)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

4)   dbałość o honor i tradycje szkoły,

5)   dbałość o piękno mowy ojczystej,

6)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

7)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

8)   okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
 2. W przypadku przekroczenia progów godzin nieusprawiedliwionych ocena może zostać podniesiona najwyżej o jeden stopień jeżeli uczeń spełnia co najmniej jeden punkt wymieniony w kryteriach na podwyższoną ocenę z zachowania.
 3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1)   oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 2. planowanej ocenie wychowawca powiadamia ucznia najpóźniej 7 dni przed Radą Klasyfikacyjną.
 3. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia w ciągu całego roku szkolnego.
 4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
 5. Nie ocenia się zachowania uczniowi realizującemu obowiązek nauki poza szkołą

 

 • 73.

 

 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1)   jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności,

2)   rozwija swoje zainteresowania co przejawia się uczestnictwem w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub innych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią,

3)   stanowi wzór kulturalnego zachowania,

4)   w zasadzie nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się spóźnień wynikających ze zdarzeń losowych),

5)   jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania zmierzające do pomocy innym,

6)   działa poza terenem szkoły (wolontariat, harcerstwo itp.),

7)   rozwija dobre tradycje szkoły.

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
  • przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego,
  • nieobecności ma usprawiedliwione w terminie,

3)   liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 godzin lek4)   nie spóźnia się na zajęcia,

 • cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa,
 • jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą,
 • godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię,
 • jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na zło.
 • jego postawa jest godna naśladowania,
 1. Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który
  • rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
  • systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
  • liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 15 godzin lekcyjnych,
  • włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy,
  • wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,
  • jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów,
  • nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi żadnych zastrzeżeń,
  • nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających,
 2. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
  • ma pozytywny stosunek do nauki,
  • wypełnia podstawowe obowiązki szkolne,
  • na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań,
  • liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 25 godzin lekcyjnych,
  • nie wagaruje, w zasadzie nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych zwłaszcza z tych samych przedmiotów,
  • sporadycznie spóźnia się na zajęcia, nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela,
  • nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych,
  • poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów,
  • szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody materialne wyrządzone na skutek nie przestrzegania regulaminu ucznia),
  • nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności szkolnej, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń,
  • wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się w jego środowisku,
  • nie popadł w konflikt z prawem,
  • przestrzega regulaminy: ucznia, biblioteki, szatni i pracowni,
  • ubiera się w sposób nie budzący zastrzeżeń,
  • nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów (warunki określone w statucie szkoły),
  • reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy.
 3. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dodatkowo dotyczy go przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
  • wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
  • uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminie ucznia, biblioteki, szatni i pracowni, a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów,
  • liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 25 godzin lekcyjnych (4 dni zajęć szkolnych),
  • wagaruje,
  • często spóźnia się na zajęcia,
  • nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
  • dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych,
  • charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi, niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów.
  • często bywa arogancki, agresywny i wulgarny,
  • wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych,
  • niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów,
  • ulega nałogom, incydentalnie używa środków odurzających,
  • jego strój budzi poważne zastrzeżenia,
  • nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania.
 4. Ocena nieodpowiednia może być obniżona do nagannej jeżeli ucznia dodatkowo dotyczy przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów:
  • nagminnie uchybia wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły, biblioteki, szatni i pracowni, a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają żadnych rezultatów,
  • ma nieusprawiedliwionych ponad 35 godzin lekcyjnych (tygodniowa liczba godzin lekcyjnych),
  • swoją kulturą osobistą budzi bardzo poważne zastrzeżenia,
  • dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych (popadł w konflikt z prawem),
  • z premedytacją niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów,
  • naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych,
  • w drastyczny sposób naruszył Regulamin ucznia zawarty w Statucie Szkoły,
  • zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów.

 

 •  

Tryb i warunki usprawiedliwienia nieobecności uczniów

 1. Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzenia obecności i dokonania stosownych zapisów w e-dzienniku.
 3. Rodzice wpisują wszelkie usprawiedliwienia w dzienniku elektronicznym.
 4. Nieobecność należy usprawiedliwiać w jak najkrótszym czasie po powrocie ucznia do szkoły.
 5. Termin usprawiedliwienia nieobecności wynosi do 14 dni od powrotu ucznia do Szkoły. Po tym terminie usprawiedliwienia nieobecności traktowane są jako nieusprawiedliwione. W uzasadnionych przypadkach wychowawca może odstąpić od tych zasad.
 6. Jedyną osobą upoważnioną do usprawiedliwienia jest wychowawca klasy.
 7. Na podstawie prośby rodzica skierowanej do wychowawcy lub do nauczyciela (w przypadku nieobecności wychowawcy) w dzienniku lekcyjnym o zwolnienie ucznia do domu wychowawca lub nauczyciel daje pisemną zgodę na wcześniejsze wyjście ucznia ze szkoły. Zwolnienie ucznia musi nastąpić przed jego wyjściem ze szkoły, w przeciwnym wypadku godziny nieobecności ucznia pozostaną nieusprawiedliwione.
 8. Trenerzy zobowiązani są zaznaczać uczniów biorących udział w zawodach w e-dzienniku.
 9. Interwencję w sprawie godzin nieusprawiedliwionych podejmuje wychowawca klasy.
  • W przypadku opuszczenia 40 godzin nieusprawiedliwionych uczeń otrzymuje pisemne upomnienie wychowawcy, które nauczyciel wręcza rodzicowi
  • W przypadku opuszczenia 60 godzin nieusprawiedliwionych uczeń otrzymuje pisemne upomnienie dyrektora

 

 

 

 

 1.  

 

ROZDZIAŁ XIII
CEREMONIAŁ SZKOŁY

 

 • 74.

Liceum ma sztandar z 2015 roku.

 

 

 • 75.

 

Szkoła ma własną pieśń szkoły

 

W wielki Świat z Polski wyruszył,

Z żaków krakowskich słynący,
Ten co glob ziemski miał ruszyć,
jasne zatrzymać miał Słońce.

Wiedzą wszechstronną zasłyną,
szlaki kosmosu rozeznał
Polskę ozdobił wawrzynem,
którym się szczyci Ojczyzna.

Ref:

Więc syna polskiej ziemi,
pieśniami podniosłymi,
uczcijmy dziś my młodzi.
Niech Kopernika imię,
 w Liceum naszym słynie,
jak gwiazda nam przewodzi.

Wiodła go pasja nauki,
służba dla kraju piliła,
gnała do trudów nadludzkich,
wiedza niezłomna i siła.
Odkrył w fromborskiej pustelni,
czego nikt przed nim nie zdołał,
Polski astronom Kopernik,
rodem z Torunia Mikołaj.

Ref:

Więc syna polskiej ziemi,
pieśniami podniosłymi,
uczcijmy dziś my młodzi.

Niech Kopernika imię,
w Liceum naszym słynie,
jak gwiazda nam przewodzi

 

 • 76.

Szkoła ma własny akt ślubowania

 

My uczniowie rozpoczynający naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego-Liceum 

Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim
przyrzekamy:

Nie splamić honoru i dobrego imienia Szkoły

Darzyć szacunkiem swoich wychowawców i nauczycieli Być zawsze koleżeńskim,  wcielać w życie najpiękniejsze hasła solidarności i przyjaźni.
Pracować rzetelnie i uczciwie.

Aktywnie współdziałać z zespołem swojej klasy i szkoły

Przyrzekamy naszą postawą w codziennym życiu zasłużyć na miano dobrego Polaka

 • 77.

 

Szkoła posiada swoje logo:

 

 • 78.

 Szkoła ma własny,  nawiązujący do tradycji ceremoniał, na który składają się:

 • uroczystości inauguracji i zakończenia roku szkolnego,
 • uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych,
 • uroczyste pożegnanie absolwentów,
 • upamiętnianie obchodami ważnych wydarzeń, rocznic szkolnych i świąt państwowych,
 • Święto Patrona Szkoły, połączony z dniami otwartymi szkoły
 • Dzień sportu szkolnego,
 • Statuetki, koszulki 
 • tradycyjne spotkania z byłymi pracownikami i absolwentami Liceum,
 • prowadzenie kroniki szkoły.

      

 

 

ROZDZIAŁ XIV
ŚWIADECTWA, ZAŚWIADCZENIA, DUPLIKATY

 • 79.
 1. Na wniosek ucznia lub absolwenta wydaje się zaświadczenie, dotyczące przebiegu nauczania.
 2. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia, wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzonej przez szkołę.
 3. W przypadku utraty oryginału świadectwa, zaświadczenia lub legitymacji szkolnej uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
 4. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
 5. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczanie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
 6. Świadectwa, zaświadczenia i legitymacje szkolne są wydawane przez szkołę nieodpłatnie.
 7. Nie pobiera się opłat za dokonanie sprostowania świadectwa szkolnego.
 8. Za wydanie duplikatu świadectwa, zaświadczenia oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego za granicą pobiera się opłatę w wysokości równej rocznej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
 9. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
 10. Opłatę za dokumenty, o których jest mowa wyżej, wnosi się na rachunek bankowy Szkoły lub do kasy Szkoły.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Statut obowiązuje wszystkich pracowników szkoły, uczniów szkoły i ich rodziców.
 2. Statut i wszelkie zmiany w jej treści uchwala Rada Pedagogiczna bezwzględną większością głosów po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.
 3. Wnioski, dotyczące zmian, mogą zgłaszać wszystkie organy szkoły.
 4. Każda zmiana zapisów w Statucie skutkuje powstaniem jego tekstu jednolitego.
 5. Regulaminy, określające działalność organów oraz regulaminy i procedury szkolne, wynikające z celów i zadań statusowych liceum, stanowiące dopełnienie niniejszego Statutu nie mogą być sprzeczne z jego zapisami, jak również  z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
 6. Statut szkoły dostępny jest u dyrekcji szkoły, bibliotece szkolnej, w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej.
 7. Zmiany w procedurach szkolnych wprowadza się na podstawie zarządzenia liceum po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną.
 8. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Statut Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja

Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr

 1. Traci moc prawną Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej  nr  3 z dnia 31.08. 2016r.
 2. Rada Pedagogiczna zatwierdza jednolity tekst Statutu Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika z uwzględnieniem zmian. Uchwała nr 4 z dnia 19.11.2019r.