KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

 1. Zajęcia lekcyjne trwają od 02.09.2022r do 23.06.2023r
 2. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 28.04.2023r
 3. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2022r -01.01.2023r.
 4. Ferie zimowe 14-29.01.2023r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna: 06-11.04.2023r.
 6. Ferie letnie od 24.06 – 03.09.2023r.
 7. Bursa pracuje we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz ferii zimowych i letnich.
 8. Terminy dotyczące klasyfikacji i promocji uczniów:

I okres: od 02.09.2022r. – 16.01.2023r.

II okres: od 17.01.2023r. – 23.06.2023r., w klasach IV do 25.04.2023r.

08.11.2023r. analiza śródokresowa wyników nauczania i wychowania

10.01.2023r. – zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I półrocze r.szk. 2022/2023

25.04.2023r. – decyzja Rady Pedagogicznej dotycząca ukończenia szkoły średniej przez uczniów klas IV

25.04.2023r. analiza śródokresowa w klasach I i III

20.06.2023r. klasyfikacja i decyzja o promocji uczniów klas I-III.

9. Wystawianie ocen przez nauczycieli – zgodnie z przyjętym Szkolnym Systemem Oceniania na rok szkolny 2022/2023 na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (w tym poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach):

– do 05.01.2023r. – I półrocze kl. I, II, III, IV

– do 20.04.2023r. – kl. IV

– do 15.06.2023r. – kl. I – III

 1. O przewidywanym dla uczniów okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować w formie pisemnej ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku szkolnego) tj:

– do 15.12.2022r. – I półrocze kl. I, II, III. IV

– do 24.03.2023r. – kl. IV

– do 23.05.2023r. – kl. I, II, III

Informacje dla rodziców przekazuje zbiorczo wychowawca klasy (z uwzględnieniem informacji nauczycieli przedmiotów).

 1. Egzaminy maturalny w 2023r.

Część pisemna 04-23 maja 2023r.

Część ustna  10-23 maja 2023r.

 1. Terminarz spotkań z rodzicami (wywiadówek w roku szkolnym 2022/2023):

– 6.09.2022r. -m.in. wybór klasowych Rad Rodziców klasy I

– 07.09.2022r. – m.in. wybór klasowych Rad Rodziców klasy II, III, IV

– 8.11.2022r. – informacje dotyczące postępów w nauce uczniów

– 10.01.2023r. – wyniki nauczania i wychowania za I półrocze 2022/2023

– 21.03.2023r. – informacje dotyczące postępów w nauce uczniów

– 23.05.2023r. – informacje dotyczące postępów w nauce i ewentualnych zagrożeń niepromowaniem do klasy programowo wyższej

O sposobie powiadamiania rodziców decyduje wychowawca klasy.

13. Święto Szkoły: 24.03.2023r.

14. Konferencja metodyczno-szkoleniowa: 14.12.2022r.

Dniami wolnymi będą : 31.10.2022r., 02.01.2023r., 02.05.2023r., 04-05.05.2023r., 08.05.2023r., 09.06.2023r.