KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

 1. Zajęcia lekcyjne trwają od 04.09.2023r do 21.06.2024r
 2. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 26.04.2024r
 3. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2023r -01.01.2024r.
 4. Ferie zimowe 29.01-11.02.2024r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03 -02.04.2024r.
 6. Ferie letnie od 22.06 – 02.09.2024r.
 7. Bursa pracuje we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz ferii zimowych i letnich.
 8. Terminy dotyczące klasyfikacji i promocji uczniów:

I okres: od 04.09.2023r. – 15.01.2024r.

II okres: od 16.01.2024r. – 21.06.2024r., w klasach IV do 26.04.2024r.

07.11.2023r. analiza śródokresowa wyników nauczania i wychowania

16.01.2024r. – zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I półrocze r. szk. 2023/2024

24.04.2024r. – decyzja Rady Pedagogicznej dotycząca ukończenia szkoły średniej przez uczniów klas IV

24.04.2024r. analiza śródokresowa w klasach I i III

18.06.2024r. klasyfikacja i decyzja o promocji uczniów klas I-III.

9. Wystawianie ocen przez nauczycieli – zgodnie z przyjętym Szkolnym Systemem Oceniania na rok szkolny 2023/2024 na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (w tym poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach):

– do 09.01.2024r. – I półrocze kl. I, II, III, IV

– do 13.04.2024r. – kl. IV

– do 11.06.2024r. – kl. I – III

 1. O przewidywanym dla uczniów okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować w formie pisemnej ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku szkolnego) tj:

– do 15.12.2023r. – I półrocze kl. I, II, III, IV

– do 23.03.2024r. – kl. IV

– do 20.05.2024r. – kl. I, II, III

Informacje dla rodziców przekazuje zbiorczo wychowawca klasy (z uwzględnieniem informacji nauczycieli przedmiotów).

 1. Egzaminy maturalny w 2024r.

Część pisemna 07-24 maja 2024r.

Część ustna  10-24 maja 2024r.

 1. Terminarz spotkań z rodzicami (wywiadówek w roku szkolnym 2023/2024):

– 07.09.2023r. – klasy III, IV

– 12.09.2023r. – klasy I, II

– 07.11.2023r. – informacje dotyczące postępów w nauce uczniów

– 09.01.2023r. – wyniki nauczania i wychowania za I półrocze 2023/2024

– 24.04.2024r. – informacje dotyczące postępów w nauce uczniów klas I-III

– 21.05.2024r. – informacje dotyczące postępów w nauce i ewentualnych zagrożeń niepromowaniem do klasy programowo wyższej w roku szkolnym 2023/2024. 

O sposobie powiadamiania rodziców decyduje wychowawca klasy.

13. Święto Szkoły: 15 -16.03.2024r.

14. Konferencja metodyczno-szkoleniowa: 11 – 12.12.2023r.

Dniami wolnymi będą : 02.11.2023r., 02.01.2024r., 02.05.2024r., 06-10.05.2024r., 31.05.2024r.