historia

Szkoła powstała wkrótce po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej. W dniu 16 lutego 1945 r. W Łódzkim Kuratorium Oświaty podjęto decyzję o powołaniu gimnazjum ogólnokształcącego. Miejscowe władze i społeczeństwo poparło korzystną dla miasta inicjatywę. 17 lutego władze miejskie przeznaczyły na siedzibę szkoły budynek wybudowany w 1935 roku przy ulicy Warszawskiej 10, który został wyremontowany po zniszczeniach wojennych.

Szkoła przyjęła nazwę: „Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne” i miała dwustopniową strukturę: czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum. W 1954 roku, wskutek zmian w systemie kształcenia młodzieży w okresie Polski Ludowej, nasza Szkoła przekształciła się w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, które było prowadzone przez pana Józefa Pierlejewskiego od 1 września 1950 roku.

Baza materialna Szkoły przez długie lata pozostawała niezmieniona. Budynek z upływem lat stawał się zbyt ciasny, a jego wyposażenie nie odpowiadało wymogom nowoczesnej pedagogiki. W dniu 1 września 1970 roku oddano do użytku nowy budynek Liceum Ogólnokształcącego o powierzchni 12000 m2, w którym mieszczą się następujące pracownie: fizyczna, chemiczna, biologiczna, geograficzna, matematyczna, polonistyczna, historyczna, języków obcych, techniczna, audiowizualna, komputerowa, pokój nauczycielski, sala gimnastyczna, stołówka, biblioteka, pomieszczenia dla administracji. Stary budynek szkolny został wyremontowany i przeznaczony na internat. W dniu 19 lipca 1970 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego nadało naszej Szkole nazwę, która brzmi: „Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim”. Od 1 września 2002 roku nasze Liceum w wyniku reformy oświaty w Polsce, stało się 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym.

Od dnia powstania naszej Szkoły, tj. od 1945 roku, kolejnymi dyrektorami oraz wicedyrektorami byli:

Dyrektorzy szkoły:
Teodor Tobolczyk 1945-1948
Jan Michalak 1948-1949
Helena Trejdakowska 1949-1950
Józef Pierlejewski 1950-1975
Ryszard Figas 1975
Stanisław Lichwała 1975-1999
Zofia Chejchman 1999-2009
Robert Śliwakowski 2009-2011
Renata Święciak – Ruda 2012-nadal

Wicedyrektorzy szkoły:
Magdalena Irena Bajkiewicz 1978-1983
Ryszard Lewandowski 1978-1985
Danuta Marciniak 1983-1984
Zofia Aleksandrowicz 1984-1987
Urszula Staniek 1985-1989
Zofia Chejchman 1989-1999
Bożena Adamska 1999-2007
Robert Śliwakowski 2007-2009
Agata Pawłowska 2009-nadal

Dyrektorzy internatu:
Jan Michalak 1945-1946
Kazimierz Kostrowicki 1946-1947
Stanisław Bylewski 1947-1948
Wacław Zgirski 1948-1949
Laurencja Kubiak 1950-1965
Ryszard Figas 1965-1968
Maria Rymaszewska 1967-1970
Krystyna Tyburska 1970-1990
Wiesław Wójcik 1990-2001
Bożena Adamska 2001-2010
Agata Pawłowska 2010- nadal

 Szkoła w latach 2011-2016

Pracujemy na wizerunek i markę szkoły. Prowadzimy zakrojoną na dużą skalę kampanię promocyjną, poprzez udział młodzieży w wielu akcjach organizowanych przez różne instytucje na terenie Gminy oraz Powiatu. Sami również jesteśmy organizatorami ciekawych imprez. Coraz lepiej zaczyna się kształtować wynik egzaminów maturalnych, osiągamy zdawalność matury wyższą niż średnia krajowa, tj 96%. Skutkuje to utworzeniem trzech klas pierwszych. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne oraz sportowe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży aleksandrowskich gimnazjów, trenującej w klubach sportowych UKS „Basket” oraz MKS Aleksandrów Łódzki, w roku 2013 rozpoczynamy rozmowy ze Starostą Zgierskim Krzysztofem Kozaneckim oraz Burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego Jackiem Lipińskim o możliwości przekształcenia naszego Liceum w Szkołę Mistrzostwa Sportowego — Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim. Równolegle prowadzone były rozmowy z Ministrem Sportu Andrzejem Biernatem oraz przedstawicielami PZLA i PZKosz.

Po uzyskaniu zgody Radnych Rady Miejskiej Aleksandrowa Łódzkiego na użytkowanie przez nas wszystkich obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy oraz pozytywnej opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty, Rada Powiatu Zgierskiego w dniu 28 lutego 2014 roku podjęła Uchwałę nr XLIV/457/14 w sprawie przekształcenia. Od roku szkolnego 2015/2016 mamy wśród naszych uczniów klas SMS również pływaków TS Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki. W szkole obecnie funkcjonują klasy: sms (koszykówka dziewcząt, lekka atletyka, pływanie), sportowa –piłka nożna oraz ogólna. Młodzież przygotowywana przez naszych nauczycieli  i trenerów odnosi ogromne sukcesy naukowe i sportowe, chętnie pracuje na rzecz środowiska, współpracuje z organizacjami oraz instytucjami, tworzy aktywny wolontariat. Szkoła jeszcze bardziej otwiera się na współpracę ze środowiskiem. Współpracujemy z instytucjami podległymi Starostwu Zgierskiemu w Zgierzu: ze szkołami ponadgimnazjalnymi, MDK, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, PUP — oraz Gminie Aleksandrów Łódzki: ze szkołami i przedszkolami, MDK, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, OPS, PGKiM, SP ZOZ, MOSiR, TPA, ZNP, Biblioteką Miejską, Ka-Med., MKS Aleksandrów Łódzki, UKS „BASKET”, TS „Sokół”, TS ”Olimpijczyk”.

Naszymi partnerami naukowymi są: Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny objął Patronatem Szkołę), Politechnika Łódzka (realizacja Projektu „e-matura”), Uniwersytet Medyczny w Łodzi (cykl warsztatów pierwszej pomocy ), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (warsztaty w projekcie „Rap-pedagogia”), ABB — projekt społeczny „Uczeń z pasją — Inżynier z przyszłością”, AIESEC (warsztaty prowadzone w języku angielskim, przez studentów różnych krajów świata), Kuratorium Oświaty w Łodzi, OKE w Łodzi, WODN w Łodzi oraz w Zgierzu, ŁCDNiKP w Łodzi.

Wiedzę oraz umiejętności naszych uczniów rozwijamy również poprzez współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Fundacją im. Stefana Batorego, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, SANEPiD w Łodzi i Zgierzu, Stowarzyszeniem „Nadzieja”, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. J. Piłsudskiego w Łodzi, Ośrodkiem Ekologicznym w Łagiewnikach, Schroniskiem „MEDOR”, Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu — Pola Nadziei, Stowarzyszeniem „WIOSNA”— Szlachetna Paczka. Szkoła, dzięki nakładom organu prowadzącego — Starostwa Powiatowego w Zgierzu, wzbogaciła się o nowoczesną pracownię komputerową, pracownię ekologiczną (projekt „Moja wymarzona Ekopracownia, we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi), dzięki której prowadzony w szkole projekt „Ekopowiat-Ekoszkoła” wzbogacił się o doskonałą bazę bio-chemiczną. W najbliższych latach szkoła poddana zostanie kompleksowej termomodernizacji, jak również planowana jest budowa hali sportowej.

Nasi uczniowie otrzymują stypendia Starosty „Nasz Prymus”, „Nasz Talent”.

Mamy szczęście być placówką znajdującą się na terenie administracyjnym Gminy Aleksandrów Łódzki, której władze samorządowe, dbając o rozwój swoich młodych mieszkańców, wspierają nasze działania. Zawsze spotykamy się z życzliwością i pomocą ze strony Burmistrza, Rady Miejskiej oraz wszystkich instytucji i organizacji funkcjonujących w Naszym Mieście.

Ogromne znaczenie ma dla nas wsparcie Przyjaciół naszej Szkoły. To również dzięki Nim, warunki naszej pracy i nauki poprawiają się. To Oni dzielą się z nami tym co mają, często nie chcąc nawet, by o tym mówić. Teraz jest właśnie ten czas. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom uhonorowanym w 2012 roku tytułem „AMICUS SCHOLA” a są to: p. Agnieszka Hanajczyk, p. Joanna Skrzydlewska, p. Krzysztof Kozanecki, p. Jacek Lipiński, p. Janusz Petrykowski, p. Grzegorz Andrzejczak, p. Marcin Klimaszewski, p. Roman Cichy, p. Jacek Czerepiński, p. Michał Jarzębiński, p. Jarosław Roliński, WBK Oddział w Aleksandrowie Łódzkim, BS Aleksandrów Łódzki, Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” Jan Paweł II