Wydawanie świadectw maturalnych

5 lipca 2021r.

godz. 10.00

Do 12 lipca zdający, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z JEDNEGO przedmiotu obowiązkowego, składają do dyrektora pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego.