Zarządzenie nr 3.2020/2021

Zarządzenie nr 3.2020/2021
Dyrektora Zespołu Licealno -Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 16 października 2020r.
w sprawie: zmiany trybu nauczania na tryb hybrydowy

Dyrektor szkoły na podstawie:


1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (ze zmianami z dnia 16 października 2020r. Poz.1830)

4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

6. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

7. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku

zarządza co następuje:


§1


1. Z dniem 19 października 2020r. w Zespole Licealno -Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim wprowadza się hybrydowy (łączony, naprzemienny) tryb nauczania, zgodnie z opracowanym harmonogramem.

2. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia stacjonarne klas Ia, Ib, Ic, IId,IIe- rezalizują lekcje zdalne.
    Lekcje stacjonarne na terenie szkoły realizują klasy IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb.

3. Zamiana klas następuje co 2 tygodnie.

4. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki.

5. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.

6. Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji  oraz przydział pracowni nie ulega zmianie.§2


1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.

2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i /lub Biuletynie Informacji Publicznej szkoły.

3. Informacja jest przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego.


§3


1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego .

2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania                                                                                                                                   Renata Święciak-Ruda
                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor szkoły