Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY

 DYREKTOR ZESPOŁU LICEALNO-SPORTOWEGO

 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

OGŁASZA

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim

 ul. Marii Skłodowskiej- Curie 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki

 Wymiar etatu: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Data zatrudnienia: 01.07.2022 r.

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego

Wymagania niezbędne:

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
do wykonywania  obowiązków głównego księgowego;

5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę  w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg  rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych , wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość księgowości budżetowej.

2. Znajomość  przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych , ustawy o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela, Prawo Oświatowe, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.

3. Biegła obsługa komputera, w tym znajomość programów: VULCAN, PŁATNIK, SJO BESTIA.

4. Umiejętność interpretowania przepisów.

II. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku głównego księgowego.

Podstawowy zakres obowiązków  obejmuje między innymi:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi .

3.Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji  gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

4. Dokonywanie wstępnej kontroli rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Sporządzanie planów, sprawozdań finansowych jednostki i statystyki publicznej.

6. Opracowanie projektu budżetu.

7. Bieżąca analiza realizacji budżetu.

8. Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych.

9. Sporządzanie list płac, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Dokonywanie rozliczeń z ZUS za pomocą programu PŁATNIK.

11. Dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie PIT 11, PIT 4.

12. Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną .

13. Czuwanie nad zgodnością umów z obowiązującymi przepisami.

III. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny, CV.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

3. Kserokopie świadectw pracy.

4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystania  z pełni praw publicznych.

5. Oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko  wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o treści: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim, moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym”

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin : do 15.06.2022 r.

2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:  osobiście lub listownie do sekretariatu szkoły (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły), w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego  księgowego”

3. Miejsce składania dokumentów : 

Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim

ul. Marii Skłodowskiej- Curie 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki

DODATKOWE INFORMACJE

1. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).

2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie.

3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej ZLS, na stronie internetowej szkoły.

4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną komisyjnie zniszczone .

5. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 712 74 40

Dyrektor Zespołu Licealno-Sportowego

w Aleksandrowie Łódzkim

Renata Święciak-Ruda

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY:

 1. Administratorem Państwa  danych osobowych Zespół Licealno-Sportowy
  w Aleksandrowie Łódzkim ul. Marii Skłodowskiej- Curie 5 , 95-070 Aleksandrów Łódzki
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PSPS Nr 67 możliwy jest pod numerem
  tel.48 666 863 344 lub adresem e-mail: –  kontakt@secretum.eu
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji
  na stanowisko Głównej Księgowej /  Głównego Księgowego Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082)

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy.

 • Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty,
  którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego,
  a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji
  są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.