OFERTA EDUKACYJNA 2024/2025

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r-Prawo oświatowe (Dz.U.z 2023 poz.900,1672,1718 i 2005)- art.30c,art.134-148,art.154-162.

Rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2022r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli , szkół i placówek (Dz.U.z 2022r poz.2431,  z 2024r  poz.151)

Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2024/25 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.

Na podstawie art.  154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900,1672,1718 i 2005)

II. Oferta edukacyjna

Absolwenci szkoły podstawowej
L.p.Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania
Symbol oddziałuJęzyki obcePrzedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.Język polski / matematyka oraz dwa spośród n/w
język angielski, historia/biologia
geografia, BiZ – Biznes i Zarządzanie                
 
Ia SMSJęzyk angielski,      język niemiecki lub język rosyjskiJęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia
2.Język polski / matematyka                   oraz dwa spośród n/w język angielski,  historia/biologia,   geografia, BiZ – Biznes i Zarządzanie              
 
Ib ogólna
sportowa
Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjskiJęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia
3.Język polski / matematyka oraz dwa spośród n/w
język angielski, historia/biologia,  geografia, BiZ – Biznes i Zarządzanie               
IcJęzyk angielski,      język niemiecki lub język rosyjskiJęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego, uzupełniającego i terminu składania dokumentów

L.p.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów
Od 22.04.2024 r. – 21.05.2024 r., do godz. 12:00
 
 do 29.05.2024 r.
 
Od 23.07.2024 r., godz. 12:00 do 26.07.2024 r. do godz. 12:00
 do 29.07.2024 r.
 
2.Przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

– lekkoatletyka
 
– koszykówka
 
 
– pływanie
 
– piłka nożna
 

I. 07.06.2024 r., godz. 15:30
II. 03.07.2024 r., godz. 12:00  

I. 07.06.2024 r., godz. 18:00
II. 25.06.2024 r., godz.17:00

I. 08.06.2024 r., godz. 08:30
II. 2.06.2024 r., godz. 08:30

I. 10.06.2024 r., godz. 18:00.
II. 24.06.2024 godz. 18:00


25.07.2024 r., godz.10:00
 
 25.07.2024 r., godz. 10:00
 
 
25.00.2024 r., godz. 10.00
 
25.00.2024 r., godz. 10.00
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej17.06.2024 r.29.07.2024 r.
4.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistyOd 03.07.2024 r., do 09.07.2024 r., godz. 15:00 
5.Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wnioskówOd 03.07.2024 r., do 08.07.2024 r.
6.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów kandydatówDo 11.07.2024 r.Do 30.07.2024 r.
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych15.07.2024 r., do godz. 12:0031.07.2024 r., do godz. 12:00
8.Potwierdzenie  woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.Od 15.07.2024 r., godz. 12:00  do dnia 18.07.2024 r., Od 31.07.2024 godz. 12:00 do dnia 02.08.2024 r., godz. 12:00
9.Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym19.07.2024 r., do godz. 12:0005.08.2024 r., do godz. 12:00

IV. Kryteria rekrutacji

 1. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
 2. Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru oraz poza naborem elektronicznym.
 3. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
  a. liczba punktów wynikająca z przeliczenia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocen z języka polskiego oraz z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako uwzględnienie w procesie rekrutacyjnym,
  b. liczba punktów za wyniki uzyskane z egzaminu szkoły podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
  c. szczególne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  d. w przypadku kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego oraz  klasy sportowej – egzamin sprawnościowy i pozytywna opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe.
 4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno–kwalifikacyjnym.

 V. Oddziały klasowe i punktowane przedmioty:

 Absolwenci szkoły podstawowej 
 
Klasa mistrzostwa sportowego: koszykówka dziewcząt, pływanie, lekkoatletyka –rozszerzony program treningowy
 
język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, geografia, historia,
 
1.Oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
2.Jedna fotografia podpisana na odwrocie
3. Zaświadczenie lekarskie co do braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu
 Oddział ogólny
/piłka nożna
 
język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, historia, geografia1.Oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
2.Jedna fotografia podpisana na odwrocie
3. Zaświadczenie lekarskie co do braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu
Oddziały ogólne
 
język polski,
język obcy nowożytny,
matematyka,
biologia, historia,
geografia
1.Oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
2.Jedna fotografia podpisana na odwrocie

VI. Sposób punktowania

Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno–kwalifikacyjnym otrzymują odpowiednią liczbę punktów. Maksymalnie kandydat może otrzymać 200 punktów w tym :

 1. Za wyniki egzaminu (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) maksymalnie 100 punktów

Wynik przedstawiony w procentach z:

 1. Języka polskiego mnoży się przez 0,35
 2. Matematyki mnoży się przez 0,35
 3. Język obcy nowożytny mnoży się przez 0,30

Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do uzyskania ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wynosi 100 w tym:

– za oceny z czterech zajęć na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wskazanych przez szkołę ponadpodstawową w ofercie dla danego oddziału – maksymalnie -72 pkt

– za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt

– za aktywność społeczną w tym wolontariat – 3 pkt

– za osiągnięcia w konkursach maksymalnie – 18 pkt

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych wybranych przedmiotów jest następujący :

 • celujący – 18 pkt
 • bardzo dobry – 17 pkt
 • dobry – 14 pkt
 • dostateczny – 8 pkt
 • dopuszczający – 2 pkt

Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych i pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w szkole podstawowej , umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorium oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkurs przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt
 2. tytułu laureata konkurs tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt
 3. tytułu finalisty konkurs tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty , artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt
 2. krajowym – przyznaje się 3 pkt
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt
 4. powiatowym – przyznaje się 1 pkt

Dla klas szkoły mistrzostwa sportowego próg punktowy za egzamin sprawnościowy wynosi odpowiednio: koszykówka 50, lekkoatletyka – maksymalnie 50, pływanie – maksymalnie 50.

Dla klasy sportowej piłka nożna próg punktowy za egzamin sprawnościowy wynosi 50 punktów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu stosuje się przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

VII. Informacje dodatkowe

 1. O kolejności na liście kandydatów do SMS-LO decyduje suma uzyskanych punktów.
 2. Pierwszeństwo wyboru oddziału mają uczniowie zajmujący najwyższą lokatę na liście kandydatów.
 3. W przypadku wyczerpania miejsc w danym oddziale przydziela się kandydatów do oddziału, w którym są wolne miejsca.
 4. Liczbę przyjętych kandydatów określa organ prowadzący szkołę.
 5. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów o utrzymaniu klasy decyduje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.