KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 1. Zajęcia lekcyjne trwają od 1.09.2021r do 24.06.2022r
 2. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 29.04.2022r
 3. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020r -31.12.2021r.
 4. Ferie zimowe 14-27.02 2022r
 5. Wiosenna przerwa świąteczna: 14-19.04.2022r
 6. Ferie letnie od 25.06 – 31.08.2022r
 7. Bursa pracuje we wszystkie dni tygodnia .
 8. Terminy dotyczące klasyfikacji i promocji uczniów:

I okres: od 01.09.2021r – 11.01.2022r

II okres: od 12.01.2022r – 24.06.2022r, w klasach III do 29.04.2022r

09.11.2022r analiza śródokresowa wyników nauczania i wychowania

11.01.2022r – zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I półrocze r.szk. 2021/2022

26.04.2022r – decyzja Rady Pedagogicznej dotycząca ukończenia szkoły średniej przez uczniów klas III

26.04.2022r analiza śródokresowa w klasach I i II

21.06.2021 klasyfikacja i decyzja o promocji uczniów klas I-II.

9. Wystawianie ocen przez nauczycieli – zgodnie z przyjętym Szkolnym Systemem Oceniania na rok szkolny 2021/2022 na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (w tym poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach):

– do 4.I.2022r – I półrocze kl. I, II, III

– do 19.IV.2022r – kl. III

– do 14.VI.2022r – kl. I, II

 1. O przewidywanym dla uczniów okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować w formie pisemnej ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku szkolnego) tj:

– do 10.XII.2022r – I półrocze kl. I, II, III/po szkole podstawowej; III/po gimnazjum

– do 25.III.2022r – kl. III/po gimnazjum

– do 20.V.2022r – kl. I, II, III/po szkole podstawowej

Informacje dla rodziców przekazuje zbiorczo wychowawca klasy (z uwzględnieniem informacji nauczycieli przedmiotów).

 1. Egzaminy maturalny w 2022r.

Część pisemna 4-23 maja 2022

Część ustna  18-20 maja 2022

 1. Terminarz spotkań z rodzicami (wywiadówek w roku szkolnym 2021/2022):

– 7.IX.2021r -m.in. wybór klasowych Rad Rodziców

– 9.XI.2021r – informacje dotyczące postępów w nauce uczniów

– 11.I.2022r – wyniki nauczania i wychowania za I półrocze 2021/2022

– 15.III.2022r – informacje dotyczące postępów w nauce uczniów

– 26.IV.2022r – informacje dotyczące postępów w nauce i ewentualnych zagrożeń niepromowaniem do klasy programowo wyższej, wyniki ukończenia szkoły kl. III po gimnazjum

-20.V.2022r – zebranie wychowawców i rodziców uczniów zagrożonych niepromowaniem w roku szkolnym 2020/2021.

O sposobie powiadamiania rodziców decyduje wychowawca klasy.

Dniami wolnymi będą : 14.10.2021, 02.11.2021, 12.11.2021, 07.01.2022,  02-06.05 2022r., 17.06.2022r.